Tietosuojaseloste

Tampereen Yhteiskoulun Säätiö
Tampereen yhteiskoulun lukio
Tietosuojaseloste, laadittu 22.5.2018

Tässä tietosuojaselosteessa selvitetään EU:n tietosuoja-asetuksen sekä henkilötietolain (523/1999) edellyttämät tiedot Tampereen yhteiskoulun lukion ylläpitämien henkilörekisterien osalta. Tämä tietosuojaseloste julkaistaan koulun Internet-sivulla www.tyk.info ja sitä päivitetään tarvittaessa sen sisältämien tietojen muuttuessa.

Rekisterinpitäjä

Tampereen yhteiskoulun lukio (jäljempänä ”Rekisterinpitäjä”)
Hallituskatu 32, 33200 Tampere
+358 50 441 2783
tyk@tyk.info

Koulun ylläpitäjänä toimii Tampereen Yhteiskoulun Säätiö (Y-tunnus: 0206183-5)

Rekisterinpitäjän toimintamuodot

Tampereen yhteiskoulun lukion perustehtävä on antaa lukiolain (692/1998) mukaista koulutusta. Tämän perustehtävänsä tueksi koulun on kerättävä eräitä em. toimintojen kannalta välttämättömiä henkilötietoja.

Henkilörekisteriasioiden yhdyshenkilö

Jaana Hilden-Pohjola
+358 50 449 1327
jaana.hilden-pohjola@tyk.info

Tietosuojavaltuutettua ei ole nimetty (peruste: EU:n tietosuoja-asetus 37 artikla).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterinpitäjä käsittelee oppilaiden ja opiskelijoiden henkilötietoja opetuksen järjestämiseksi. Rekisterinpitäjä käsittelee myös palveluksessaan olevan henkilökunnan henkilötietoja työsuhdevelvoitteiden täyttämiseksi. Henkilötietoja ei käsitellä markkinointitarkoituksessa.

Ylläpidettävät rekisterit

Opiskelijarekisteri
Henkilöstörekisteri
Kulunvalvontajärjestelmä
Taloushallinto

Ylläpidettävistä rekistereistä on laadittu erilliset rekisteriselosteet.

Rekisterien tietosisältö

Opiskelijoiden yksilöimisen, tunnistamisen ja opetuksen järjestämisen kannalta tarpeelliset tiedot, kuten:

 • opiskelijan nimi ja henkilötunnus
 • yhteystiedot: osoite, kotikunta, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • opiskelijan huoltajien nimi- ja yhteystiedot
 • opintosuorituksiin ja opintojen järjestämiseen liittyvät tiedot, mm. katsomusaine
 • muut ao. rekisteriselosteissa tarkemmin yksilöidyt tiedot

Rekisterinpitäjän palveluksessa olevan henkilöstön osalta tarpeelliset tiedot palkanmaksun ja muiden työsuhdevelvoitteiden täyttämiseksi, kuten:

 • henkilö- ja yhteystiedot
 • koulutus
 • työtehtävä
 • työsuhteen kesto
 • pankkiyhteystiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekistereissä olevat tiedot on saatu rekisteröidyiltä itseltään tai alle 18-vuotiaan opiskelijan huoltajalta. Osa tiedoista syntyy opiskelijan opetuksen järjestämisestä koostuvasta tiedosta, jonka opettaja kirjaa rekisteriin.

Tietojen luovutukset

Opiskelijan henkilötietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta rekisteripitäjän tai rekisterinpitäjän lukuun
toimivien kolmansien tahojen ulkopuolelle. Kuitenkin opiskelijan henkilötietoja voidaan luovuttaa
opintojen järjestämisen, seurannan ja tilastoinnin toteuttamiseksi Ylioppilastutkintolautakunnalle, Tilastokeskukselle, Tampereen kaupungin toisen asteen koulutuspalveluille, Kansalliselle arviointikeskukselle (KARVI), Kansaneläkelaitokselle, Opetushallitukselle tai muille viranomaisille. Tietoja voidaan luovuttaa myös oppilaitoksen vaihdon yhteydessä uudelle oppilaitokselle sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi.

Rekisterinpitäjä ei siirrä tai luovuta henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterien suojausperiaatteet

Rekisterinpitäjän opiskelija- ja asiakasrekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja ja palvelua suojataan muun muassa palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, kulunvalvonnan, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden sekä aktiivisen valvonnan kautta. Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä.

Henkilötietoja käsittelevät vain rekisterinpitäjän erityisesti määrittelemät henkilöt, jotka ovat rekisterinpitäjän palveluksessa, sekä rekisterinpitäjän toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet.

Rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröidyllä on alla olevissa kohdissa 1-7 mainitut oikeudet häntä koskevien tietojen saantiin,
oikaisemiseen, rajoittamiseen, poistamiseen tai siirtämiseen sekä oikeus tehdä henkilötietojensa
käsittelystä valitus:

 1. Oikeus pyytää pääsy omiin henkilötietoihinsa ja tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu rekisterinpitäjän rekistereihin;
 2. Oikeus pyytää häntä koskevien virheellisten tai epätarkkojen henkilötietojen oikaisemista tai poistamista;
 3. Oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista;
 4. Oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä (kieltämällä niiden käsittely esim. suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimusta varten tai henkilömatrikkelia taikka sukututkimusta varten);
 5. Oikeus vaatia henkilötietojensa siirtämistä yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa toiseen järjestelmään. (Oikeus koskee vain rekisteröidyn itsensä antamia tietoja.)
 6. Oikeus peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojensa käsittelyyn;
 7. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Edellä kohdissa 1-6 tarkoitettu pyyntö tai vaatimus tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna
osoitteeseen Tampereen yhteiskoulun lukio, Hallituskatu 32, 33200 Tampere. Pyynnössä tulee mainita rekisteröidyn nimi, henkilötunnus, postiosoite ja puhelinnumero. Vastaus pyyntöön toimitetaan rekisteröidyn väestötietojärjestelmästä varmennettuun osoitteeseen. Rekisterinpitäjällä on oikeus tarpeellisissa määrin suorittaa tunnistustoimenpiteitä ennen tietojen lähettämistä. Tarkastuspyyntö tai tietojen käsittelyä koskeva vaatimus voidaan esittää myös henkilökohtaisesti yllämainitussa osoitteessa, jolloin rekisteröidyn tulee vaadittaessa esittää tunnistamista varten virallinen asiakirja (henkilötodistus, ajokortti tai passi).

Valitus valvontaviranomaiselle tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla tavalla suoraan viranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu (www.tietosuoja.fi).