Opintotarjonta LOPS2021

Yleiset lukion oppiaineet

 • pa = pakollinen opintojakso 
 • vv = valtakunnallinen valinnainen opintojakso 
 • kv = koulukohtainen valinnainen opintojakso 
 • kt = koulukohtainen temaattinen opintojakso 
 • oo = suoritetaan opetukseen osallistumalla (ei voi suorittaa itsenäisesti) 
 • op = opintopiste

Opintojen suositeltu suoritusjärjestys pdf-tiedostona

HUOM! Suositus on, että kaikki opiskelijat suorittavat opintojaksot ENA1 + ENA2 ja ENA3 ensimmäisenä opintovuonna.

ENA1 + ENA2 Englannin kieli ja maailmani 4 op (pa, numerojärjestys)

Opintojaksolla käsitellään nuoren elämään ja hyvinvointiin liittyviä aihepiirejä sekä tutustutaan englantiin maailmankielenä ja vuorovaikutuksen välineenä. Opiskelija kehittää opiskelutaitojaan ja saa valmiuksia tuleville kieliopinnoille.

ENA3 Englannin kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä 2 op (pa, numerojärjestys)

Opintojaksolla tutustutaan kulttuurin eri osa-alueisiin ja luovaan toimintaan. Opiskelija oppii kertomaan monipuolisesti kulttuuriaiheista ja -ilmiöistä sekä kirjallisesti että suullisesti.

HUOM! ENA3-opintojakson voi suorittaa myös yhdessä musiikin opintojakson MU1 kanssa oppiainerajat ylittävänä 4 opintopisteen opintojaksona.

ENA3 + MU1: Music in English – English in Music 2op + 2 op (1. opiskeluvuotena, oo)

Opettajat Kaisa Rajalahti ja Leena Tanhua

Tervetuloa tajunnan räjäyttävälle musan ja enkun yhteisopintojaksolle! Music in English – English in Music -opintojakso yhdistää kaksi kaikille pakollista moduulia: enkkukolmosen (ENA3) ja musaykkösen (MU1). Opintojakso sisältää musiikin ja muiden taiteenalojen opiskelua englanniksi, mutta se on rutkasti muutakin: taiteilua ja musailua yhdessä, englannin kielen käyttövarmuuden parantamista, konserttikäyntejä ja mikä parasta: kahden banaanikärpäsen nappaamista yhdellä iskulla. Musiikki ja englanti eivät ole kaksi erillistä ilmiötä, molemmat ovat yhdessä vahvasti läsnä sinunkin elämässäsi. Siksipä on helppo sulauttaa molempien oppiaineiden tehtäviä yhteen siten, että ensimmäisen vuoden työtaakkasi täällä lukiossa helpottuu. Siispä, get on board!

ENA4 Englannin kieli vaikuttamisen välineenä 2 op (pa, numerojärjestys)

Opintojaksolla perehdytään yhteiskunnallisiin ilmiöihin, ihmisoikeuksiin, aktiiviseen kansalaisuuteen ja vaikuttamiseen. Opiskelija kehittää kriittistä monilukutaitoaan ja rohkaistuu osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja esittämään omia perusteltuja mielipiteitään.

HUOM! ENA4-opintojakson voi suorittaa myös yhdessä yhteiskuntaopin opintojakson YH1 kanssa oppiainerajat ylittävänä 4 opintopisteen opintojaksona.

ENA4+YH1 Get involved! 2 op + 2 op (2. opiskeluvuotena, oo)

Opettajat Eenariina Hämäläinen ja Kaisa Rajalahti

ENA4 + YH1 Get involved -opintojakso yhdistää kaksi kaikille pakollista moduulia: enkkunelosen (ENA4) ja yyhooykkösen (YH1). Opintojakso on käytännössä yhteiskuntaopin kurssi pääsääntöisesti englanniksi sisältäen mm. ajankohtaisia ilmiöitä, demokratian ja tasa-arvon pohdintaa, hyvinvointivaltion ja väestörakenteiden tutkintaa sekä vallan ja vaikuttamisen välineitä. Moduulien tehtäviä on helppo yhdistellä siten, että opiskelutaakkasi helpottuu. Tällä opintojaksolla on sivistystakuu, siispä get involved!

ENA5 Kestävä tulevaisuus ja tiede 2 op (pa, numerojärjestys)

Opintojaksolla perehdytään englantiin tieteen, tutkimuksen ja teknologian kielenä sekä pohditaan erilaisia innovaatioita ja kestävää tulevaisuutta. Opiskelija pohtii eri tieteenalojen merkitystä itselleen sekä kehittää lähdekriittisyyttä ja tiedonhakutaitojaan.

ENA6 Englannin kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä 2 op (pa, numerojärjestys)

Opintojaksolla syvennetään jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvittavaa kielitaitoa. Opiskelija oppii toimimaan erilaisissa opiskeluun ja työntekoon liittyvissä vuorovaikutustilanteissa ja keskustelemaan koulutuksesta ja työelämän kysymyksistä monista eri näkökulmista.

ENA7 Ympäristö ja kestävä elämäntapa 2 op (vv, numerojärjestys, oo)

Opintojaksolla vahvistetaan sanasto-osaamista, rakenteiden hallintaa sekä haastavien tekstien ymmärtämistä. Opiskelija oppii käsittelemään ympäristökysymyksiä ja kestävää elämäntapaa kirjallisesti ja suullisesti.

ENA8 Viesti ja vaikuta puhuen 2 op (vv, vapaa suoritusjärjestys, oo)

Opintojaksolla harjoitetaan monipuolisesti suullista kielitaitoa ja sen eri osa-alueita. Opiskelija saa varmuutta itsensä ilmaisemiseen englanniksi erilaisissa tilanteissa. Opintojakson päätteeksi opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa Opetushallituksen virallinen suullisen kielitaidon koe.

ENA9 Kohti ylioppilaskirjoituksia 2 op (kv, juuri ennen ylioppilaskoetta, oo)

Opintojaksolla valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen kertaamalla ja laajentamalla sanaston ja rakenteiden hallintaa sekä tutustumalla ylioppilaskokeen rakenteeseen ja vaatimuksiin. Opiskelija syventää kuullun ymmärtämisen, luetun ymmärtämisen ja kirjallisen tuottamisen taitojaan ja saa varmuutta kokeen tekemiseen.

ENA10 Tukea englannin opiskeluun 2 op (kv, 1. opiskeluvuotena, oo)

Opintojaksolla parannetaan jokapäiväiseen elämään liittyvän sanaston hallintaa ja kerrataan perusrakenteita. Opiskelija saa varmuutta arjen viestintätilanteissa toimimiseen, kehittää opiskelutaitojaan ja saa valmiuksia tulevia kieliopintoja varten.

ENA11 Kertausta ja tukea englannin opiskeluun 2 op (kv, 2. opiskeluvuotena, oo)

Opintojaksolla parannetaan sanaston hallintaa ja kerrataan rakenteita. Opiskelija saa varmuutta kielen käyttämiseen, kehittää opiskelutaitojaan ja saa valmiuksia tulevia kieliopintoja varten.

RAA1 + RAA2 / SAA1 + SAA2 / VEA1 + VEA2 Kieli ja maailmani 4 op (pa, numerojärjestys)

Opintojaksolla käsitellään nuoren elämään liittyviä aihepiirejä sekä perehdytään kohdekielen asemaan maailmassa ja vuorovaikutuksen välineenä. Opiskelija kehittää opiskelutaitojaan ja oppii arvioimaan oman kielitaitonsa kehittymistä.

RAA3 / SAA3 / VEA3 Kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä 2 op (pa, numerojärjestys)

Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin taiteenlajeihin ja vahvistetaan kohdekielisen kulttuuriperinnön tuntemusta. Opiskelija oppii kirjallisesti kuvailemaan itselleen tärkeitä kulttuuriaiheita tai -ilmiöitä sekä osaa kertoa omista kulttuuriin liittyvistä mielenkiinnon kohteistaan.

RAA4 / SAA4 / VEA4 Kieli vaikuttamisen välineenä 2 op (pa, numerojärjestys)

Opintojakson aikana tutustutaan medioissa esillä oleviin ajankohtaisiin aiheisiin. Opiskelija harjaantuu hyödyntämään erilaisia tietolähteitä ja tapoja tuottaa tekstejä, ja saa rohkeutta osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja esittämään omia perusteltuja mielipiteitään.

RAA5 / SAA5 / VEA5 Kestävä tulevaisuus ja tiede 2 op (pa, numerojärjestys)

Opintojaksolla perehdytään kieleen tieteen, tutkimuksen ja teknologian näkökulmista sekä pohditaan erilaisia innovaatioita ja kestävää tulevaisuutta. Opiskelija pohtii eri tieteenalojen merkitystä itselleen sekä kehittää lähdekriittisyyttä ja tiedonhakutaitojaan.

RAA6 / SAA6 / VEA6 Kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä 2 op (pa, numerojärjestys)

Opintojaksolla syvennetään jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvittavaa kielitaitoa. Opiskelija oppii toimimaan erilaisissa opiskeluun ja työntekoon liittyvissä vuorovaikutustilanteissa ja keskustelemaan koulutuksesta ja työelämän kysymyksistä.

RAA7 / SAA7 / VEA7 Ympäristö ja kestävä elämäntapa 2 op (vv, numerojärjestys)

Opintojaksolla vahvistetaan sanasto-osaamista, rakenteiden hallintaa sekä haastavien tekstien ymmärtämistä. Opiskelija oppii käsittelemään ympäristökysymyksiä ja kestävää elämäntapaa kirjallisesti ja suullisesti.

RAA8 / SAA8 / VEA8 Viesti ja vaikuta puhuen 2 op (vv, numerojärjestys)

Opintojaksolla harjoitetaan monipuolisesti suullista kielitaitoa ja sen eri osa-alueita. Opiskelija saa varmuutta itsensä ilmaisemiseen kohdekielellä erilaisissa tilanteissa. Opintojakson päätteeksi opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa Opetushallituksen virallinen suullisen kielitaidon koe.

RAA9 / SAA9 / VEA9 Kohti ylioppilaskirjoituksia 2 op (kv, numerojärjestys)

Opintojaksolla kerrataan aiempien opintojaksojen keskeisiä sisältöjä, syvennetään sanaston ja rakenteiden hallintaa sekä valmistaudutaan ylioppilaskokeen suorittamiseen tutustumalla ylioppilaskokeen rakenteeseen ja vaatimuksiin. Opiskelija harjoittaa monipuolisesti kuullun ymmärtämisen, luetun ymmärtämisen ja kirjallisen tuottamisen taitojaan ja saa varmuutta kokeen tekemiseen.

RUA1 + RUA2 Ruotsinkielinen maailmani 4 op (pa, numerojärjestys)

Opintojaksolla syvennetään vuorovaikutustaitoja arjen tuttujen aihepiirien avulla sekä laajennetaan tietoja ruotsin kielestä, suomenruotsalaisuudesta ja ruotsalaisuudesta. Opiskelija pohtii kieli-identiteettiään ja itseään kielenoppijana ja oppii kehittämään opiskelutaitojaan.

RUA3 Kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä 2 op (pa, numerojärjestys)

Opintojaksolla tutustutaan suomenruotsalaisiin, ruotsalaisiin ja muihin pohjoismaisiin kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin. Opiskelija tutustuu ajankohtaisiin aiheisiin medioiden välityksellä ja oppii hyödyntämään ruotsinkielisiä lähteitä tiedonhaussa. Luovuuden merkitys korostuu kielenoppimisessa opintojaksolla.

RUA4 Ruotsin kieli vaikuttamisen välineenä 2 op (pa, numerojärjestys)

Opintojaksolla tutustutaan pohjoismaiseen hyvinvointiyhteiskuntaan ja opiskelija pohtii, miten omaa ruotsin kielen taitoaan voi käyttää yhteiskunnan hyväksi ja siinä vaikuttamiseen. Globaalit kysymykset sananvapaudesta ja ihmisoikeuksista otetaan myös tarkasteluun. Opiskelija oppii tarkastelemaan mediaa ja lähteiden käyttöä kriittisesti.

RUA5 Kestävä tulevaisuus ja tiede 2 op (pa, numerojärjestys)

Opiskelija tutustuu tällä opintojaksolla eri tieteenaloihin ja pohtii niiden merkitystä itselleen ja tulevalle uralleen sekä innovaatioiden merkitystä kestävälle tulevaisuudelle. Ympäristöä ja kestävää elämäntapaa tarkastellaan eettiseltä näkökannalta.

RUA6 Ruotsin kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä 2 op (pa, numerojärjestys)

Opintojaksolla tutustutaan pohjoismaisiin yhteisöihin ja yrityksiin työnantajina sekä erilaisiin pohjoismaisiin koulutusjärjestelmiin. Opiskelija laajentaa kieliprofiiliaan tulevaisuuden tarpeita varten. Opintojaksolla kehitetään taitoa käyttää ruotsin kieltä myös muodollisissa tilanteissa.

RUA7 Ympäristö ja kestävä elämäntapa 2 op (vv, RUA6 jälkeen)

Opintojaksolla opiskelija pohtii ympäristöön ja kestävään elämäntapaan liittyviä eettisiä kysymyksiä eri tieteenalojen kannalta. Opitaan myös esittämään omia mielipiteitä ympäristökysymyksistä sekä perustelemaan niitä osana yhteiskunnallista keskustelua.

RUA8 Viesti ja vaikuta puhuen 2 op (vv, RUA6 jälkeen)

Opintojaksolla harjoitellaan laajasti suullista kielitaitoa käytännönläheisissä tilanteissa. Opiskelija harjoittelee valmistelua edellyttävää suullista tuottamista ja tutustuu eri ruotsin kielen variantteihin ja oppii ymmärtämään niitä.

RUA9 Kohti ylioppilaskirjoituksia 2 op (kv, RUA6 jälkeen)

Opiskelija saa hyvät kielelliset valmiudet toimia kaksikielisessä yhteiskunnassa. Opintojakson aikana opiskelijalle jäsentyy kokonaiskuva lukion aikana hankitun kielitaidon laajuudesta Opintojaksossa opiskelijaa ohjataan osoittamaan omaa osaamistaan mahdollisimman hyvin ylioppilaskokeessa sekä vahvistetaan luottamusta omiin kykyihin.

RUA10 A-ruotsiin siirtyville 2 op (kv, oo)

Opintojakso on niille opiskelijoille, jotka ovat osallistuneet yhden periodin ajan B1-oppimäärän ruotsin opintoihin opintojaksolla Minun ruotsini (RUB1RUB2) ja siirtyneet A-ruotsin opintojaksolle Ruotsinkielinen maailmani (RUA1RUA2).  

HUOM! Edellisten opintojen lisäksi voit opiskella ruotsia myös tanssien opintojaksolla Dansa med språk (ITA2)

ITA2 DANSA MED SPRÅK 2 op (kv, oo)

Opettaja: Lotta Kaarla

VA! HÄ! MITÄ! VAD!

Takerteleeko ruotsin kielen oppiminen ja haluaisit kokeilla uusia tapoja oppia kieltä tanssin ja luovan liikkeen kautta. Opintojaksolla tanssitaan, käytetään ruotsia puhekielenä ja tehdään toiminnallisia, liikkeeseen perustuvia harjoituksia ruotsin kielen vahvistamiseen. Opintojaksolle et tarvitse aikaisempaa tanssitaustaa eikä ruotsin numerollasi ole mitään väliä. Tärkeintä on kiinnostus liikkeeseen ja kielten opiskeluun. Opintojakson tavoitteena on kannustaa opiskelemaan kieliä eri tavoin omien mahdollisuuksien laajentamiseksi tulevaisuudessa. Kom och dansa och lär dig svenska samtidigt!

RUB1 + RUB2 Minun ruotsini 4 op (pa, numerojärjestys)

Opintojaksolla käsitellään nuoren arkeen liittyviä aiheita käyttämällä erilaisia viestintäkanavia. Opintojaksolla syvennetään tietämystä suomen ja ruotsin kielen vaikutuksesta toisiinsa sekä Suomessa vallitsevista kieliolosuhteista. Opiskelija kehittää opiskelustrategioitaan ja vuorovaikutustaitojaan ruotsin kielessä.

RUB3 Kulttuuri ja mediat 2 op (pa, numerojärjestys)

Opiskelija tutustuu pohjoismaisiin kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin. Opiskelija oppii hyödyntämään ruotsinkielisiä lähteitä tiedonhaussa. Opiskelija kehittää opiskelustrategioitaan ja vuorovaikutustaitojaan ruotsin kielessä.

RUB4 Ympäristömme 2 op (pa, numerojärjestys)

Opiskelija oppi tulkitsemaan erilaisia tekstejä, jotka käsittelevät maailman erilaisia elinympäristöjä, kulttuureja ja yhteiskuntia. Opiskelija tutustuu ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin aiheisiin nuorten näkökulmasta. Opiskelija harjoittelee eri aihepiirien tekstien tuottamista.

RUB5 Opiskelu ja työelämä 2 op (pa, numerojärjestys)

Opiskelija pohtii jatko-opintojaan, urasuunnitelmiaan ja elinikäistä oppimista. Opiskelija harjoittelee erilaisia opiskeluun ja työntekoon liittyviä vuorovaikutustilanteita. Opiskelija perehtyy erilaisiin koulutusjärjestelmiin ja työelämään myös yhteiskunnallisesta ja globaalista näkökulmasta.

RUB6 Viesti ja vaikuta puhuen 2 op (vv, numerojärjestys,oo)

Opintojaksolla opiskelija harjoittaa suullista kielitaitoaan ja sen eri osa-alueita käytännönläheisissä tilanteissa. Opiskelija oppii hahmottamaan kulttuurien välisen viestinnän erityispiirteitä. Opiskelija tekee ylioppilastutkintoon valmentavia tehtäviä.

RUB7 Kestävä elämäntapa 2 op (vv, RUB5 jälkeen, oo)

Opintojakson aikana tutustutaan ympäristökysymyksiin ja kestävään elämäntapaan. Opiskelija esittää omia näkemyksiään ja perustelee niitä eettisistä näkökulmista. Opintojaksolla tarkastellaan vastuullisuutta sosiaalisen median käytössä. Opiskelija tekee ylioppilastutkintoon valmentavia tehtäviä.

RUB8 Kohti ylioppilaskirjoituksia 2 op (kv, RUB5 jälkeen, oo)

Opiskelijan luottamusta omiin kykyihin ruotsin käyttäjänä vahvistetaan. Opintojaksolla syvennetään ja kerrataan opintojaksojen pakollisten ja valinnaisten opintojaksojen keskeisiä sisältöjä. Opiskelijalle annetaan valmiuksia ylioppilaskokeeseen ja jatko-opintoihin.

RUB9 Tukea ruotsin opiskeluun 2 op (kv, RUB1 + RUB2 jälkeen, oo)

Opintojakso on johdantokurssi lukion aloittaville. Keskeisenä tavoitteena on kerrata ja syventää peruskoulun oppiainesta, valmentaa opiskelijaa tuleviin opintoihin sekä opastaa lukion työtapoihin. Opiskelija laajentaa sanavarastoaan ja rohkaistuu käyttämään sitä. Opiskelija vahvistaa perusrakenteiden hallintaa suullisessa ja kirjallisessa viestinnässä. Suositellaan opiskelijoille, joilla on haasteita ruotsin opiskelussa.

HUOM! Edellisten opintojen lisäksi voit opiskella ruotsia myös tanssien opintojaksolla Dansa med språk (ITA2)

ITA2 DANSA MED SPRÅK 2 op (kt, oo)

Opettaja: Lotta Kaarla

VA! HÄ! MITÄ! VAD!

Takerteleeko ruotsin kielen oppiminen ja haluaisit kokeilla uusia tapoja oppia kieltä tanssin ja luovan liikkeen kautta. Opintojaksolla tanssitaan, käytetään ruotsia puhekielenä ja tehdään toiminnallisia, liikkeeseen perustuvia harjoituksia ruotsin kielen vahvistamiseen. Opintojaksolle et tarvitse aikaisempaa tanssitaustaa eikä ruotsin numerollasi ole mitään väliä. Tärkeintä on kiinnostus liikkeeseen ja kielten opiskeluun. Opintojakson tavoitteena on kannustaa opiskelemaan kieliä eri tavoin omien mahdollisuuksien laajentamiseksi tulevaisuudessa. Kom och dansa och lär dig svenska samtidigt!

RAB21 / SAB21 Elämän tärkeitä asioita 2 op (vv, numerojärjestys)

Opiskelija oppii kertomaan harrastuksista, vapaa-ajanvietosta sekä koulunkäynnistä kohdekielellä ja saa varmuutta toimia tavanomaisissa arjen tilanteissa. Opiskelijan perussanaston ja -rakenteiden hallinta kasvaa sekä suullisessa että kirjallisessa tuottamisessa. Opiskelija ymmärtää arkeen liittyviä lyhyitä viestejä sekä kuultuna että luettuna.

RAB22 / SAB22 Monenlaista elämää 2 op (vv, numerojärjestys)

Opiskelija tutustuu syvemmin kohdekieliseen maailmaan sekä ymmärtää erilaisia vuorovaikutustilanteita ja rohkaistuu ottamaan niihin osaa. Opiskelija osaa kertoa omasta kotimaastaan ja omasta kulttuuristaan kohdekielellä sekä vastavuoroisesti omaksua tietoa kohdekielisistä kulttuureista. Opiskelija tutkii ja vertailee arjen toimintatapoja ja perinteitä eri kulttuureissa ja harjoittelee viestintätaitoja monipuolisesti.

RAB23 / SAB23 Hyvinvointi ja huolenpito 2 op (vv, numerojärjestys)

Opiskelija oppii kertomaan omista elämänvaiheistaan suullisesti ja kirjallisesti sekä ymmärtämään muiden elämänvaiheista kertovia tekstejä sekä kuultuna että luettuna. Opiskelija oppii ilmaisemaan mielipiteensä terveyteen ja hyvinvointiin liittyvässä arkisessa keskustelussa.

RAB24 / SAB24 Kieli ja kulttuuri 2 op (vv, numerojärjestys)

Opintojakson aikana perehdytään kulttuurin erilaisiin ilmiöihin. Opiskelija syventää tietämystään kohdekielisestä kulttuurista ja käyttää kielitaitoaan etsiessään lisää omakohtaisia kiinnostuksen kohteita. Opiskelijan monilukutaito vahvistuu hänen tutustuessaan luovasti erilaisiin kulttuuriaiheisiin ja hän oppii keskustelemaan omista kiinnostuksen kohteistaan kulttuurin alalla sekä kirjallisesti että suullisesti.

RAB25 / SAB25 Opiskelu, työ ja tulevaisuus 2 op (vv, numerojärjestys)

Opiskelija tutustuu koulutukseen ja opiskelumahdollisuuksiin kohdekielisessä kulttuurissa sekä hahmottaa työelämän lähtökohtia ja ilmiöitä kohdekielisessä ympäristössä. Opiskelija oppii kertomaan omista vahvuuksistaan ja taidoistaan, omasta koulutuksestaan ja tulevaisuuden suunnitelmistaan kohdekielellä. Opiskelija ymmärtää kielitaidon merkityksen työelämässä ja rohkaistuu käyttämään kielitaitoaan jatko-opintojen ja työelämän alueilla.

RAB26 / SAB2 Viesti ja vaikuta 2 op (vv, numerojärjestys)

Opiskelija tutustuu erilaisiin medioihin ja niihin liittyviin ajankohtaisiin ilmiöihin kohdekielisessä kulttuurissa. Opiskelija kykenee seuraamaan ja ymmärtämään kohdekielisen median esiin nostamia aiheita. Opintojakson aikana opiskelija tuottaa erilaisia tekstejä ja harjoittaa monipuolisesti viestintätaitojaan.

RAB27 / SAB27 Yhteinen maapallomme 2 op (vv, numerojärjestys )

Opintojakson aikana kerrataan sanastoa ja rakenteita. Opiskelija perehtyy kestävään elämäntapaan ja erilaisiin asuinympäristöihin kohdekielellä sekä syventää aiemmissa opintojaksoissa saavuttamiaan tietoja ja taitoja. Opiskelija saa valmiuksia ylioppilaskokeen suorittamiseen sekä jatko-opinnoissa menestymiseen.

RAB28 / SAB28 Minä maailmankansalaisena 2 op (vv, numerojärjestys)

Opiskelija kertaa ja syventää aiemmissa opintojaksoissa saavuttamiaan tietoja ja taitoja ja hyödyntää kielitaitoaan luovasti eri aihepiirien parissa. Opintojakson aikana vahvistetaan kulttuurista ymmärrystä kansainvälisen yhteistyön näkökulmasta ja perehdytään kielitaidon merkitykseen yhteistyön mahdollistajana. Opiskelija saa valmiuksia ylioppilaskokeen suorittamiseen sekä jatko-opinnoissa menestymiseen.

EAB31 / RAB31 / SAB31 / VEB31 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen 2 op (vv, numerojärjestys)

Opiskelija tutustuu uuteen kieleen ja kulttuuriin ja sen asemaan maailmassa. Opiskelija saa valmiuksia kielenopiskeluun ja rohkaistuu toimimaan kohdekielellä. Alkeiskielitaito kehittyy ja opiskelija oppii käyttämään kieltä erilaisissa arjen vuorovaikutustilanteissa sekä lyhyissä kirjallisissa viesteissä. Opiskelija harjaantuu ääntämään, kuulemaan ja ymmärtämään kohdekieltä.

EAB32 / RAB32 / SAB32 / VEB32 Matkalla maailmassa 2 op (vv, numerojärjestys)

Opiskelijan omakohtainen kiinnostus kieltä kohtaan vahvistuu ja hän oppii käyttämään rohkeasti kohdekielen alkeita erilaisissa arjen kohtaamisissa ja asiointitilanteissa. Opiskelijan taidot ilmaista itseään kasvavat ääntämistaitojen ja sanavaraston kehittymisen myötä. Opiskelija oppii kuvailemaan omaa lähipiiriään ja arkeaan sekä harjoittelee kohdekielisten lyhyiden tekstien (mm. ohjeet, kyltit, sarjakuvat, mainokset ) ymmärtämistä.

EAB33 / RAB33 / SAB33 / VEB33 Elämän tärkeitä asioita 2 op (vv, numerojärjestys)

Opiskelija oppii kertomaan harrastuksista, vapaa-ajanvietosta sekä koulunkäynnistä kohdekielellä ja saa varmuutta toimia tavanomaisissa arjen tilanteissa. Opiskelijan perussanaston ja -rakenteiden hallinta kasvaa sekä suullisessa että kirjallisessa tuottamisessa. Opiskelija ymmärtää arkeen liittyviä lyhyitä viestejä sekä kuultuna että luettuna.

EAB34 / RAB34 / SAB34 / VEB34 Monenlaista elämää 2 op (vv, numerojärjestys)

Opiskelija tutustuu syvemmin kohdekieliseen maailmaan sekä ymmärtää erilaisia vuorovaikutustilanteita ja rohkaistuu ottamaan niihin osaa. Opiskelija osaa kertoa omasta kotimaastaan ja omasta kulttuuristaan kohdekielellä sekä vastavuoroisesti omaksua tietoa kohdekielisistä kulttuureista. Opiskelija tutkii ja vertailee arjen toimintatapoja ja perinteitä eri kulttuureissa ja harjoittelee viestintätaitoja monipuolisesti.

EAB35 / RAB35 / SAB35 / VEB35 Hyvinvointi ja huolenpito 2 op (vv, numerojärjestys)

Opiskelija oppii kertomaan omista elämänvaiheistaan suullisesti ja kirjallisesti sekä ymmärtämään muiden elämänvaiheista kertovia tekstejä sekä kuultuna että luettuna. Opiskelija oppii ilmaisemaan mielipiteensä terveyteen ja hyvinvointiin liittyvässä arkisessa keskustelussa.

EAB36 / RAB36 / SAB36 / VEB36 Kieli ja kulttuuri 2 op (vv, numerojärjestys)

Opintojakson aikana perehdytään kulttuurin erilaisiin ilmiöihin. Opiskelija syventää tietämystään kohdekielisestä kulttuurista ja käyttää kielitaitoaan etsiessään lisää omakohtaisia kiinnostuksen kohteita. Opiskelijan monilukutaito vahvistuu hänen tutustuessaan luovasti erilaisiin kulttuuriaiheisiin ja hän oppii keskustelemaan omista kiinnostuksen kohteistaan kulttuurin alalla sekä kirjallisesti että suullisesti.

EAB37 / RAB37 / SAB37 / VEB37 Opiskelu, työ ja tulevaisuus 2 op (vv, numerojärjestys)

Opiskelija tutustuu koulutukseen ja opiskelumahdollisuuksiin kohdekielisessä kulttuurissa sekä hahmottaa työelämän lähtökohtia ja ilmiöitä kohdekielisessä ympäristössä. Opiskelija oppii kertomaan omista vahvuuksistaan ja taidoistaan, omasta koulutuksestaan ja tulevaisuuden suunnitelmistaan kohdekielellä. Opiskelija ymmärtää kielitaidon merkityksen työelämässä ja rohkaistuu käyttämään kielitaitoaan jatko-opintojen ja työelämän alueilla.

EAB38 / RAB38 / SAB38 / VEB38 Viesti ja vaikuta 2 op (vv, numerojärjestys)

Opiskelija tutustuu erilaisiin medioihin ja niihin liittyviin ajankohtaisiin ilmiöihin kohdekielisessä kulttuurissa. Opiskelija kykenee seuraamaan ja ymmärtämään kohdekielisen median esiin nostamia aiheita. Opintojakson aikana opiskelija tuottaa erilaisia tekstejä ja harjoittaa monipuolisesti viestintätaitojaan.

EAB39 / RAB39 / SAB39 / VEB39 Yhteinen maapallomme 2 op (kv, numerojärjestys)

Opintojakson aikana kerrataan sanastoa ja rakenteita. Opiskelija perehtyy kestävään elämäntapaan ja erilaisiin asuinympäristöihin kohdekielellä sekä syventää aiemmissa opintojaksoissa saavuttamiaan tietoja ja taitoja. Opiskelija saa valmiuksia ylioppilaskokeen suorittamiseen sekä jatko-opinnoissa menestymiseen.

Ranskan ja saksan kielissä tarjolla myös seuraava opintojakso:

RAB310 / SAB310 Minä maailmankansalaisena 2 op (kv, numerojärjestys)

Opiskelija kertaa ja syventää aiemmissa opintojaksoissa saavuttamiaan tietoja ja taitoja ja hyödyntää kielitaitoaan luovasti eri aihepiirien parissa. Opintojakson aikana vahvistetaan kulttuurista ymmärrystä kansainvälisen yhteistyön näkökulmasta ja perehdytään kielitaidon merkitykseen yhteistyön mahdollistajana. Opiskelija saa valmiuksia ylioppilaskokeen suorittamiseen sekä jatko-opinnoissa menestymiseen.

BI1 Elämä ja evoluutio 2 op (pa, numerojärjestys)

Opintojaksolla perehdytään elämän edellytyksiin ja kaikille eliöille tunnusomaisiin piirteisiin. Keskeinen näkökulma on evoluutio ja sen merkityksen ymmärtäminen. Opintojaksolla tutustutaan biologiseen tapaan hankkia ja kuvata tietoa sekä biologiaan osana luonnontieteitä.

BI2 + BI3 Ekologian perusteet ja ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin 2 op (pa, vapaa)

Opintojaksolla perehdytään ekologian perusteisiin ja elämän monimuotoisuuteen. Keskeisiä sisältöjä ovat esimerkiksi ekosysteemien rakenne, aineiden kierto ja energian virtaus. Opintojaksolla tarkastellaan monimuotoisuuden merkitystä sekä monimuotoisuutta uhkaavia tekijöitä. Lisäksi perehdytään mahdollisuuksiin suojella monimuotoisuutta kestävien elämäntapojen ja ympäristön tilaan vaikuttamisen kautta. Opintojaksolla tutustutaan ekologiseen tutkimukseen ja sen soveltamiseen luonnonsuojelussa.

BI4 Solu ja perinnöllisyys 2 op (vv, numerojärjestys)

Opintojaksolla tarkastellaan tumallisen solun rakennetta ja toimintaa. Keskeisiä sisältöjä ovat esimerkiksi DNA, geeni, mutaatiot ja solujen lisääntyminen. Lisäksi käydään läpi periytymisen perusteita. Opintojaksolla käytetään myös kokeellisia työtapoja.

BI5 Ihmisen fysiologia 2 op (vv, edellyttää BI1, BI4)

Opintojaksolla perehdytään ihmisen anatomiaan ja fysiologiaan. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat ihmisen elintoiminnot ja lisääntyminen. Opintojaksolla tarkastellaan ihmiselimistön kykyä sopeutua muutoksiin ja puolustautua ulkoisia uhkia vastaan.

BI6 Bioteknologia 2 op (vv, edellyttää BI1, BI4, BI5)

Opintojakson tarkoituksena on, että opiskelija ymmärtää biologisen tutkimuksen merkityksen sovellusten kehittämisessä niin lääketieteessä, teollisuudessa, elintarviketuotannossa kuin luonnonvarojen kestävän kehityksen mukaisessa käytössä. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat geenitekniikan ja mikrobiologian erilaiset sovellukset. Opintojaksossa esitellään uusimpia biotekniikan sovelluksia nopeasti kehittyvällä alalla.

BI7 Biologian kokonaisuuksia kokeellisesti 2 op (kv, vapaa BI1-BI4 jälkeen, oo)

Opintojaksolla tarkastellaan keskeisiä biologisia ilmiöitä ja reaktioita itse toimien, havainnoiden ja suunnitellen sekä tuodaan biologinen teoria käytäntöön erilaisten laborointien, kenttätöiden ja vierailujen avulla.

BI8 Biologian kertaus 2 op (kv, vapaa BI1-BI4 jälkeen, oo)

Opintojakso kertaa ja syventää muiden biologian opintojaksojen sisältöjä. Opintojaksolla palautetaan mieleen jo opittuja asioita, yhdistellään tietosisältöjä suuremmiksi kokonaisuuksiksi, ymmärretään syy-seuraus-suhteita biologisten ilmiöiden välillä, sekä syvennetään jo olemassa olevia tietoja. Opintojaksolla harjoitellaan myös reaalikokeeseen vastaamista.

ET1 Minä ja hyvä elämä 2 op (pa, numerojärjestys, oo)

Suositellaan suoritettavaksi ensimmäisenä opiskeluvuonna.

Opintojaksolla pohditaan yhdessä elämän merkityksellisyyttä, identiteettiä, yksilöllisyyttä ja elämänvalintoja. Tutustutaan elämänkatsomustiedon perusteisiin sekä ihmiskäsityksiin ja hyvän elämän malleihin eri perinteissä.

ET2 Minä ja yhteiskunta 2 op (pa, vapaa ET1 jälkeen)

Opintojaksolla arvioidaan yhdessä muiden kanssa yhteiskuntaa ja sen ilmiöitä kriittisesti. Tutustutaan valtaan, ihmisoikeuksiin, väitteiden järkiperäiseen perusteluun sekä aikalaiskritiikkiin. Opiskelija saa valmiuksia yhteiskunnassa toimimiseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen.

ET3 Kulttuurit 2 op (vv, vapaa ET1 jälkeen)

Opintojaksolla tutustutaan kulttuurintutkimuksen perusteisiin, kulttuurin määritelmiin ja monikulttuurisuuteen ilmiönä. Harjoitellaan arvioimaan mm. kulttuuriperintöä, etnisyyttä, rasismia sekä kulttuurin ja maailmankuvan suhdetta.

ET4 Katsomukset 2 op (vv, vapaa ET1 jälkeen)

Opintojaksolla tutustutaan katsomusten luonteeseen, muotoutumiseen ja katsomusten historiaan. Opiskelija saa välineitä tunnistaa katsomusten merkitys yksilöille ja yhteisöille sekä välineitä arvioida katsomuksia kriittisesti.

ET5 Uskonnot ja uskonnottomuus 2 op (vv, vapaa ET1 jälkeen)

Opintojaksolla tutustutaan uskonnon- ja uskonnottomuuden tutkimuksen perusteisiin sekä suuriin maailmanuskontoihin. Pohditaan yhdessä uskonnon ja uskonnottomuuden merkitystä arkielämässä ja yhteiskunnassa.

ET6 Tulevaisuus 2 op (vv, vapaa ET1 jälkeen)

Opintojaksolla tutustutaan tulevaisuuden tutkimukseen, tieteellisteknologiseen vallankumoukseen sekä utopioihin ja dystopioihin. Saadaan valmiuksia arvioida erilaisia tapoja suhtautua teknologiseen kehitykseen sekä tekoälyn ja digitalisaation vaikutuksia.

UE1 Uskonto ilmiönä – kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljillä 2 op (pa, numerojärjestys)

Opintojaksolla käsitellään uskontoa maailmassa vaikuttavana ilmiönä uskontotieteen näkökulmasta. Tarkastellaan katsomusten yleismaailmallista luonnetta ja vaikutuksia kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Opetellaan kulttuurista lukutaitoa tutustumalla kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin keskeisiin piirteisiin, uskontojen yhteisiin juuriin ja niihin liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.

UE2 Maailmanlaajuinen kristinusko 2 op (pa, numerojärjestys)

Opintojaksolla tutustutaan kristinuskon syntyyn ja sen jakautumiseen eri kirkkokunniksi. Perehdytään kristinuskon moninaisiin ilmenemismuotoihin eri puolilla maailmaa sekä erilaisten kristillisten suuntausten vaikutukseen sekä yhteiskuntaan että kulttuuriin historiallisesti ja nykypäivänä.

UE3 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä 2 op (vv, vapaa UE1 jälkeen)

Opintojaksolla perehdytään Intiassa, Kiinassa ja Japanissa syntyneisiin uskontoihin, kuten esimerkiksi hindulaisuuteen, buddhalaisuuteen, kungfutselaisuuteen, taolaisuuteen ja shintolaisuuteen sekä luonnonuskontojen keskeisiin piirteisiin. Tarkastellaan uskontojen nykytilannetta, niiden vaikutusta yhteiskuntaan ja kulttuuriin sekä niiden ilmenemistä länsimaissa.

UE4 Uskonto, kulttuuri ja yhteiskunta Suomessa 2 op (vv, vapaa UE1 jälkeen)

Opintojaksolla tutustutaan monipuolisesti erilaisten katsomusten merkitykseen ja vaikutukseen suomalaisessa kulttuurissa, yhteiskunnassa ja yksilöiden elämässä. Opiskelija tutustuu uskonnollisuuden ja uskonnottomuuden moninaisiin muotoihin Suomessa esimerkiksi vapaaehtoistoiminnan kautta.

UE5 Uskonto taiteissa ja populaarikulttuurissa 2 op (vv, vapaa UE1 jälkeen)

Opintojaksolla syvennytään monitieteellisesti uskontojen vaikutukseen taiteessa ja populaarikulttuurissa. Perehdytään esimerkiksi uskonnolliseen taiteeseen ja symboliikkaan, uskonnon ja taiteen väliseen suhteeseen sekä uskonnon ilmenemiseen populaarikulttuurissa.

UE6 Uskonto, tiede ja media 2 op (vv, vapaa UE1 jälkeen)

Opintojaksolla käsitellään uskonnon ja median suhdetta monipuolisesti eri näkökulmista sekä perehdytään uskonnon tutkimukseen. Syvennytään esimerkiksi uskonnon vaikutukseen mediassa, ja median vaikutukseen uskonnoissa sekä tutustutaan teologiaan ja uskontotieteeseen. Opintojaksolla harjoitellaan myös uskontoon liittyvän mediasisällön tuottamista tai media-analyysin tekemistä.

FI1 Johdatus filosofiseen ajatteluun 2 op (pa, numerojärjestys, oo)

Suositellaan suoritettavaksi ensimmäisenä opiskeluvuonna.

Filosofia on ajattelun ilmaisutaitoaine! Tällä opintojaksolla opitaan ajattelemaan selkeästi ja johdonmukaisesti. Ajattelun taidot ja perusteleminen kehittyvät käytännössä tuntikeskustelujen avulla. Jakson aikana tutustutaan filosofiseen ajatteluun, taitavaan argumentointiin sekä tiedon ja olemassaolon kysymyksiin.

HUOM! FI2-opintojakson voi suorittaa myös yhdessä äidinkielen opintojakson ÄI5 kanssa oppiainerajat ylittävänä 4 opintopisteen opintojaksona Argumentointi ja etiikka

FI2 Etiikka 2 op (pa, vapaa FI1 jälkeen)

Suositellaan suoritettavaksi toisena opiskeluvuonna.

Tuntuuko siltä, että keskustelut oikeasta ja väärästä menevät vain turhaksi jankkaamiseksi? Tällä opintojaksolla opitaan punnitsemaan eettisiä kysymyksiä rakentavasti ja järkiperäisesti. Tuntikeskustelujen ja harjoitusten avulla tutustutaan erilaisiin moraalifilosofian suuntauksiin ja opitaan puolustamaan omaa kantaa vakuuttavasti. Etiikan teorioiden lisäksi opintojaksolla käsitellään hyvää elämää ja ajankohtaisia aiheita, kuten eläinten oikeuksia, ilmastonmuutosta ja seksuaalisuuden etiikkaa.

FI3 Yhteiskuntafilosofia 2 op (vv, vapaa FI1 jälkeen)

Filosofian tehtävä ei ole vain selittää maailmaa, vaan muuttaa sitä! Tällä opintojaksolla opitaan, miten yhteiskunnasta tehdään parempi ja reilumpi. Ymmärrys yhteiskunnasta syvenee, kun tutustutaan erilaisten aatteiden ja ihanteiden taustaan sekä filosofisiin perusteisiin. Keskusteleva tuntityöskentely opettaa tärkeitä kansalaistaitoja: oman kannan vakuuttavaa perustelemista, rakentavaa kriittisyyttä ja erilaisuuden hyväksymistä. Sisällöllisesti opintojaksolla käsitellään muun muassa valtaa, vapautta, hyvinvointia ja ajankohtaisia aiheita.

FI4 Totuus 2 op (vv, vapaa FI1 jälkeen)

Tällä opintojaksolla opitaan, mikä on totta ja miksi. Opiskelija oppii erottamaan mielipiteet tosiasiaväitteistä sekä miten tosiasioita ylipäätään saadaan selville. Opintojakson aikana syvennetään ymmärrystä tiedosta, totuudesta ja todellisuuden luonteesta. Jakson aikana käsitellään myös tiedettä filosofisesta näkökulmasta sekä tutustutaan tieteen ja filosofian ajankohtaisiin kysymyksiin, esimerkiksi tekoälyyn ja tietoisuuteen.

FI5 Estetiikka 2 op (kv ,vapaa)

Jokaisen taiteilijan tulisi tietää, mikä on taidetta ja miksi, tai millä perusteilla kriitikot arvioivat taidetta. Tällä opintojaksolla lähestytään taidetta ja kauneutta filosofian näkökulmasta. Opitaan perustelemaan vakuuttavammin, miksi jokin teos on taidetta tai kaunis. Filosofinen ajattelu avartaa ja syventää ymmärrystä taiteesta. Taiteellisen kokemuksen lisäksi opiskelija oppii pohtimaan taiteen arvoa yhteiskunnalle ja hyvälle elämälle. Opintojakson taidekäsitys on laaja — onhan taidetta maalausten lisäksi myös mm. tanssi, elokuvat, mediakulttuuri ja pelit.

FI6 Filosofian kertaus 2 op (kv, vapaa FI1 jälkeen, oo)

Suositellaan suoritettavaksi abivuonna.

Tällä opintojaksolla saadaan tiedolliset ja taidolliset eväät ylioppilaskirjoituksiin. Jakson aikana päästään harjoittelemaan monia hyödyllisiä taitoja, kuten esseen kirjoittamista, aineistojen käyttöä ja opiskelutekniikkaa. Kerrataan myös edeltävien opintojaksojen parhaat palat ja tärkeimmät tietosisällöt.

ÄI05 + FI02 Argumentointi ja etiikka 2 op + 2 op (oo)

Suositus suoritusvuodelle: 2. tai 3. vuosi 

Haluatko oppia keskustelemaan rakentavasti oikeasta ja väärästä? Entä oppia argumentoimaan selkeästi ja vakuuttavasti? Äidinkielen ja filosofian pakolliset moduulit yhdistävällä opintojaksolla tunnistetaan ja harjoitellaan argumentaation keinoja sekä tutkitaan vaikuttavia tekstejä. Opit tunnistamaan niitä keinoja, joilla sinuun yritetään vaikuttaa, sekä milloin vaikutusyritys on hyvin perusteltu ja milloin taas ei. Kriittinen ajattelu siis kehittyy! Opintojaksolla luetaan omavalintainen tietokirja, joka liittyy ajankohtaisiin eettisiin kysymyksiin, eli esimerkiksi eläinten oikeuksiin, ilmastonmuutokseen, seksuaalietiikkaan tai hyvään elämään. Opit tehokkaasti ja työmääräsi vähenee, koska samoja suorituksia voidaan arvioida sekä etiikan että äidinkielen painotuksin.  

Opettajat: Senni Haapavaara ja Antti Kilpijärvi 

FY1 + FY2 Tutustuminen fysiikkaan 2 op (pa, numerojärjestys, oo)

Opintojaksolla opiskelija saa kuvan fysiikan kokeellisesta luonteesta ja tutustuu mallintamiseen. Opintojakso kehittää yhteistyötaitoja ja luo perustaa monitieteiselle ja luovalle osaamiselle. Perehdytään myös siihen, miten energiaa tuotetaan, siirretään ja käytetään.

FY3 Energia ja lämpö 2 op (vv, numerojärjestys)

Opintojaksolla tutkitaan termodynaamisia systeemejä, energian siirtymistä systeemien välillä ja energian siirtymisen vaikutuksia. Keskeiset sisällöt liittyvät esimerkiksi energiantuotantoon, ilmastonmuutokseen ja rakentamiseen.

FY4 Voima ja liike 2 op (vv, numerojärjestys)

Opintojaksolla tarkastellaan tasaista ja muuttuvaa liikettä sekä perehdytään voimaan olennaisena kappaleiden välisiä vuorovaikutuksia kuvaavana suureena ja siihen, miten Newtonin II lakia käytetään mallinnettaessa voiman vaikutusta liiketilan muutokseen. Energiaa ja liikemäärää tarkastellaan mekaniikan keskeisinä käsitteinä ja säilyvinä suureina.

FY5 Jaksollinen liike ja aallot 2 op (vv, numerojärjestys)

Opintojaksolla syvennetään edellisellä opintojaksolla omaksuttuja tietoja ja taitoja. Lisäksi perehdytään harmoniseen vuorovaikutukseen ja gravitaatiovuorovaikutukseen sekä niiden aiheuttamiin liikeilmiöihin. Opintojaksolla tutkitaan ja mallinnetaan ääntä ja ääni-ilmiöitä mekaanisina aaltoliikkeinä.

FY6 Sähkö 2 op (vv, numerojärjestys)

Opintojaksolla perehdytään keskeisimpiin sähköistä vuorovaikutusta kuvaaviin malleihin sekä sähköenergian ja sähkötekniikan käsitteisiin. Opiskelija saa perustiedot yksinkertaisten virtapiirien suunnittelusta ja tutkimisesta. Opintojaksolla käsitellään myös sähköturvallisuutta ja tutustutaan sähkötekniikan sovelluksiin.

FY7 Sähkömagnetismi ja valo 2 op (vv, numerojärjestys)

Opintojaksolla perehdytään sähkömagnetismiin ilmiöalueena, jossa sähköiset ja magneettiset vuorovaikutukset esiintyvät rinnakkain. Opintojaksolla tarkastellaan myös induktiota ja sähkömagneettista säteilyä ja erityisesti sen tutuinta lajia, valoa.

FY8 Aine, säteily ja kvantittuminen 2 op (vv, numerojärjestys)

Opintojaksolla perehdytään kvanttifysiikan käsitteelliseen ja teoreettiseen rakenteeseen sekä niiden kokeelliseen pohjaan. Keskeistä on aineen rakenne ja perusvuorovaikutukset sekä se, miten nämä vaikuttavat aineen ominaisuuksiin. Tarkastelun kohteena ovat myös erilaiset radioaktiiviseen hajoamiseen, ionisoivaan säteilyyn ja kvantittumiseen perustuvat teknologiat.

FY9 Tähtitiede 2 op (kv, vapaa, oo)

Opintojakson tavoitteena on oppia avaruuden rakenteet lähiavaruudesta syvään avaruuteen sekä avaruuden tapahtumien ymmärtäminen fysiikan tietämyksen avulla. Lisäksi tavoitteena on tähtitaivaan havainnoinnin perusteiden oppiminen silmällä, kiikarilla ja kaukoputkella.

FY10 Kokonaiskuva fysiikasta 2 op (kv, opintojaksojen FY1-FY8 jälkeen, oo)

Opintojaksolla kootaan yhteen eri fysiikan osa-alueet ja muodostetaan kokonaiskuva lukiofysiikasta. Syvennetään eri osa-alueiden osaamista erityisesti laskennallisella tasolla. Lisäksi harjoitellaan reaalikokeeseen vastaamista.

FY11 Kokeellisuudesta apua abiturientille 2 op (kv, vapaa FY7 jälkeen, oo)

Luodaan laajaa käsitystä lukiofysiikkaan kuuluvista ilmiöistä ja niihin liittyvästä kokeellisuudesta. Mallinnuksen kautta saadaan esiin kokeellisuuden ja teorian välinen yhteys. Tehdään eri ilmiöalueisiin liittyviä mittauksia ja syvennetään mittausohjelmistoihin liittyvää osaamista. Hahmotetaan lukiofysiikan kokonaisuutta kokeellisin ja laskennallisin menetelmin.

HI1 Ihminen, ympäristö ja historia 2 op (pa, numerojärjestys, oo)

Suositellaan suoritettavaksi ensimmäisenä opiskeluvuonna.

Kuinka Homo Sapiensista tuli hallitseva laji maapallolla? Miksi maanviljelys syntyi? Miten ihmiset elivät keskiajalla, entä teollistumisen ajan kaupungeissa? Opintojaksolla tarkastelemme ihmisen suhdetta ympäristöön ja yhteiskunnallista kehitystä esihistoriasta nykyaikaan. Tutustumme myös yhteiskunnallisten ja taloudellisten rakenteiden historiallisiin muutoksiin sekä sosiaali- ja ympäristöhistoriaan maanviljelyksen alusta jälkiteolliseen aikaan. Harjoitellemme monipuolisen historiallisen lähdeaineiston hyödyntämistä.

HI2 Kansainväliset suhteet 2 op (pa, vapaa HI1 jälkeen)

Suositellaan suoritettavaksi toisena opiskeluvuonna.

Miksi juuri Iso-Britanniasta kasvoi imperiumi, jonka alueella aurinko ei koskaan laskenut? Miksi ensimmäistä maailmansotaa voi pitää 1900-luvun kaikkien katastrofien alkusyynä? Miksei Hitleriä pysäytetty ajoissa? Miksi Yhdysvallat hyökkäsi Vietnamiin? Kuinka Neuvostoliitto romahti?

Opintojaksolla analysoimme kansainvälistä politiikkaa erilaisista taloudellisista ja ideologisista näkökulmista. Opiskelija pääsee harjoittelemaan tiedon hakemisen, analysoinnin ja tuottamisen taitoja sekä perehtymään monipuolisesti lähteiden tulkintaan ja arviointiin.

HI3 Itsenäisen Suomen historia 2 op (pa, vapaa HI1 jälkeen)

Suositellaan suoritettavaksi kolmantena opiskeluvuonna.

Tiesitkö että Suomi oli ainoa toisessa maailmansodassa Neuvostoliittoa vastaan sotinut maa, jota se ei miehittänyt? Miksi Kekkosen valtakausi kesti peräti 25 vuotta? Kuinka Suomesta tuli Euroopan unionin jäsen? Mitä tapahtui Tampereella 1918?

Opintojaksolla analysoidaan Suomen valtiollisen ja kansainvälisen aseman kehitystä, siirtymistä sääty-yhteiskunnasta demokraattiseen kansalaisyhteiskuntaan sekä poliittisia, taloudellisia ja kulttuurielämän murroksia. Syvennetään ymmärrystä historiallisesta empatiasta mm. perehtymällä opiskelijan oman suvun vaiheisiin Suomen historian dramaattisissa käännekohdissa.

HI4 Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys 2 op (vv, vapaa HI1 jälkeen)

Tiesitkö, että keskiajan perintöä ovat mm. parlamentti, yliopisto, mekaaninen kello ja pankki? Tai millainen aikakausi oli renessanssi, jolloin uusi aika alkoi henkisenä paluuna antiikkiin? Entä millaisessa maailmassa eli näytelmäkirjailija William Shakespeare? Opintojaksolla perehdytään taiteeseen ja tieteeseen oman aikansa ilmentäjinä. Opintojaksolla opitaan ymmärtämään paremmin eurooppalaisen ihmisen arvomaailmaa ja yleismaailmallisten ihmisoikeuksien historiallista muotoutumista.

HI5 Ruotsin itämaasta Suomeksi 2 op (vv, vapaa HI1 jälkeen)

Tällä opintojaksolla matkustetaan aikaan, jolloin Turku oli Suomen pääkaupunki. Opintojaksolla tarkastellaan nykyisen Suomen alueen kehitystä osana Itämeren alueen historiaa esihistoriasta autonomian ajalle asti. Perehdytään yhteiskunnan, talouden ja ympäristön lisäksi yhteisöjen ja yksilöiden väliseen vuorovaikutukseen, arjen historiaan ja ihmisten elämäntapaan sekä elinkeinoihin historian eri vaiheissa. Syvennytään erityisesti lähiympäristön historian lähteisiin ja erilaisiin tutkimusmenetelmiin.

HI6 Maailman kulttuurit kohtaavat 2 op (vv, vapaa HI1 jälkeen)

Sivistyksellä rasismia ja rodullistamista vastaan! Opintojaksolla perehdytään kulttuurin käsitteeseen ja tarkastellaan, miten suhtautuminen eri kulttuureihin on vaihdellut ajattelun ja yhteiskuntien muuttuessa. Keskeistä on mm. länsimaisten ja muiden kulttuurien kohtaaminen ja vuorovaikutus historian eri vaiheissa. Syvennetään osaamista Euroopan ulkopuolisista kulttuureista, kuten Kiinasta, Intiasta ja Afrikasta.

HI7 Historian kertaus 2 op (kv, vapaa HI1 jälkeen, oo)

Suositellaan suoritettavaksi abivuonna

Opintojakson aikana kerrataan lukion historian keskeisiä aihepiirejä ja vahvistetaan opiskelijan omaa historiallista ajattelua ja historiatieteen metodologista osaamista (mm. lähdekritiikki). Opiskelija saa valmiuksia historian ylioppilaskokeen suorittamiseen.

HI10 Maailman kriisit: Ihminen ja poikkeukselliset olosuhteet  2 op (kv, oo)

Opintojakso koostuu ajankohtaisiin teemoihin pureutuvista asiatuntijapuheenvuoroista ja keskusteluista sekä erillisistä harjoituksista. Harjoituksista vastaavat kaksi lukion historian ja yhteiskuntaopin opettajaa sekä Tampereen yliopiston historian ja yhteiskunnallisten aineiden opetusharjoittelijat. Opintojakson vierailevat puhujat ovat aiheidensa keskeisiä suomalaisia asiantuntijoita. Opintojakson aikana opiskelija pääsee näkemään, minkälaista yhteiskunta- ja historiatieteiden opiskelu on yliopistossa.

KE1 + KE2 Kemia tieteenä 2 op (pa, numerojärjestys, oo)

Opintojaksolla vahvistetaan opiskelijan aiempaa kemian osaamista ja tuodaan näkyväksi kemian merkitystä opiskelijan omassa elämässä. Perehdytään aineiden kemialliseen rakenteeseen, rakenteen esittämiseen kemian kielellä ja ominaisuuksien päättelyyn rakenteen avulla sekä määrien ja pitoisuuksien laskemiseen.

KE3 Molekyylit ja mallit 2 op (vv, numerojärjestys)

Opintojaksolla perehdytään liuosten valmistukseen, orgaanisten yhdisteiden rakenteisiin ja niiden ominaisuuksiin. Yhdisteiden rakenteita tutkitaan eri tavoin mallintaen. Opintojaksolla korostetaan orgaanisten yhdisteiden merkitystä elämän perustana sekä niiden teollista käyttöä.

KE4 Kemiallinen reaktio 2 op (vv, numerojärjestys)

Opintojaksolla perehdytään aineiden reaktioihin ja niissä tapahtuviin energiamuutoksiin. Reaktioiden käsittelyssä keskeisiä asioita ovat reaktioyhtälöiden kirjoittaminen, laskennallinen käsitteleminen ja kokeellinen havainnointi. Keskeistä on ymmärtää aineen ja energian häviämättömyyden merkitys kemiassa.

KE5 Kemiallinen energia ja kiertotalous 2 op (vv, numerojärjestys)

Opintojakso käsittelee materiaalikemian ja sähkökemian perusteita. Metalleihin, sähkökemian sovelluksiin ja polymeereihin tutustutaan teoriassa ja käytännössä. Opintojakso luo perustan ymmärtää eri materiaalien merkitys nyky-yhteiskunnassa.

KE6 Kemiallinen tasapaino 2 op (vv, numerojärjestys)

Opintojakso käsittelee kemiallista tasapainoa ja reaktionopeutta. Perehdytään tärkeimpiin tasapainoreaktioihin, mm. happo-emästasapainoihin, niiden laskennalliseen ja graafiseen käsittelyyn sekä tasapainotilan säätelyyn. Opintojaksolla vahvistetaan kemian laskutaitoja.

KE7 Kemian kokonaisuuksia kokeellisesti 2 op (kv, vapaa KE3 jälkeen, oo)

Tehdään epäorgaanisen ja orgaanisen kemian laboratoriotöitä teorian ja käytännön yhteyden hahmottamiseksi. Tutustutaan erilaisiin kemian työ- ja tutkimusmenetelmiin. Opiskellaan johtopäätösten tekemistä tehtyjen tutkimusten tuloksista ja opitaan laatimaan tutkimuksista työselostus. Kiinnitetään huomiota työturvallisuuteen.

KE8 Kemian kertaus 2 op (kv, vapaa KE5 jälkeen, oo)

Opintojaksolla kootaan yhteen kemian eri osa-alueet ja muodostetaan niistä kokonaiskuva. Eri osa-alueiden osaamista syvennetään ymmärtämällä asiayhteyksiä ja vahvistamalla laskurutiinia. Lisäksi harjoitellaan reaalikokeeseen vastaamista.

KU1 Omat kuvat, jaetut kulttuurit 2 op (pa, 1. opiskeluvuotena, oo)

Opintojaksolla harjoitellaan kuvan tuottamisen, muokkaamisen ja esittämisen keinoja taiteessa, ympäristössä ja mediassa. Opintojakso sisältää luentoja kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin käsitteistöön ja kuvastoihin liittyen sekä kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin ajankohtaisten ilmiöiden tarkastelua. Opiskelija tutustuu erilaisiin näkemyksiin taiteen tehtävistä ja muusta visuaalisesta kulttuurista. Kuvallisten, sanallisten ja muiden kuvatulkinnan keinojen käyttäminen selkeytyy taiteellisen työskentelyn vuorovaikutustilanteissa. Opiskelijalle syntyy käsitys siitä, millaista on vaikuttaminen ja osallistuminen kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin keinoin. Opintojakson tehtävissä käytetään monipuolisesti eri tekniikoita ja välineitä kuvan tekemisessä ja opetellaan luovaa materiaalien käyttöä. Ensisijaisesti tarkoitus on rohkaista ja herätellä opiskelijaa luovaan ajatteluun sekä toteuttaa opiskelijan omia ideoita tarkoitukseen sopivilla välineillä.

KU2 Ympäristön tilat, paikat ja ilmiöt 2 op (pa, 2. opiskeluvuotena, oo)

Opintojaksolla tutustutaan arkkitehtuuriin, muotoiluun ja taideteollisuuteen tehtävien kautta. Tutkitaan ympäristön kuvakulttuurien yhteyksiä omiin kuviin, taiteeseen ja kulttuuriperintöön kuvailmaisun taitoja syventäen. Opiskelija tarkastelee rakennettuja ja luonnon ympäristöjä kulttuurisen moninaisuuden ja kestävän kehityksen kannalta. Käytetään arkkitehtuurin, muotoilun ja tuotteistamisen sisältöjä, prosesseja ja toimintatapoja kuvallisen tuottamisen lähtökohtana. Tehtävien kautta osallistutaan ja vaikutetaan erilaisiin ympäristöihin visuaalisuutta ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen sekä tarkastellaan luonnon, arkkitehtuurin ja muotoilun vuoropuhelua. Työskentelyssä tutkitaan ja havainnoidaan henkilökohtaisia, yhteisöllisiä, yhteiskunnallisia ja globaaleja merkityksiä rakennetussa ympäristössä. Päämääränä opintojaksolla on saada opiskelija tietoiseksi taiteen merkityksestä erilaisissa ympäristöissä ja ympäristön suunnittelussa sekä aktivoitua visuaaliseen suunnitteluun liittyvissä ajankohtaisissa yhteiskunnallisissa kysymyksissä sekä rohkaista toimimaan aktiivisesti oman ja suuremman yhteisön rakennetun ympäristön hyväksi.

KU3 Kuva viestii ja vaikuttaa 2 op (vv, vapaa, oo)

Opintojakson sisältö koostuu graafisesta suunnittelusta piirtäen, kuvankäsittelyn ja erilaisten taidegrafiikan ym. tekniikoihin tutustumalla. Opiskelija tutkii median yhteyksiä muihin ympäristöihin, omiin kuviin, taiteeseen ja kulttuuriperintöön kuvallisen viestinnän sekä tieto- ja viestintäteknologian osaamista syventäen. Tarkastellaan mediakulttuureja kulttuurisen moninaisuuden ja kestävän kehityksen kannalta. Käytetään median sisältöjä, ilmiöitä, suunnitteluprosesseja ja toimintatapoja kuvallisen tuottamisen lähtökohtana. Harjoitustöissä opiskelija opettelee osallistumista ja vaikuttamista mediaympäristöihin visuaalisuutta ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen. Luennoilla käsitellään mediakulttuurien henkilökohtaisia, yhteisöllisiä, yhteiskunnallisia ja globaaleja merkityksiä. Opintojakson tarkoitus on lisätä opiskelijan ymmärrystä visuaalisuuden merkityksestä mediaviestinnässä, mediaympäristöissä ja mediaesityksissä sekä niiden suunnittelussa ja tuottamisessa.

KU4 Taiteen monet maailmat 2 op (vv, vapaa, oo)

Opintojaksolla tutkitaan taiteen sisältöjen, ilmiöiden ja toimintatapojen yhteyksiä omiin kuviin, ympäristöön ja kulttuuriperintöön ilmiökeskeistä lähestymistapaa hyödyntäen. Luennoilla käsitellään eri aikoina ja eri ympäristöissä tuotettua kuvataidetta kulttuurisen moninaisuuden ja kestävän kehityksen kannalta. Opiskelija oppii soveltamaan erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja itsenäisessä ja yhteistoiminnallisessa kuvallisessa työskentelyssä. Opiskelija tutkii omaan elinympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ilmiöitä kuvallisesti ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen. Opintojakso auttaa opiskelijaa havainnoimaan ja sijoittamaan näkemäänsä eri aikakausien taiteen ja rakennetun ympäristön historian aikajanalle varhaisimmista kuvista aina viimehetken nykytaiteeseen. Opiskelu koostuu luennoista ja omasta työskentelystä tehtävien parissa.

Kuvataidetta voit opiskella myös yhdessä tanssin kanssa oppiainerajat ylittävillä opintojaksoilla tai vaikkapa maskeerauksen opintojaksolla. Myös valokuvauksen opintojakso on osa ilmaisutaito-opetusta. Lue näistä lisää kohdasta ITA-opinnot.

TYKissä voit myös suorittaa kuvataiteen lukiodiplomin.

LI1 Oppiva liikkuja 2 op (pa, 1. opiskeluvuotena, oo)

Opiskelija ymmärtää liikuntataitojen sekä fyysisen aktiivisuuden merkityksen oman toimintakyvyn, terveyden ja hyvinvoinnin perusedellytyksenä. Opiskelija saa monipuolisia kokemuksia yhdessä liikkumisesta, osallisuudesta ja yhteisöllisyydestä reilun pelin hengessä. Opiskelijan koettu liikunnallinen pätevyys ja myönteinen minäkuva vahvistuvat uuden oppimisen sekä liikunnan tuoman ilon ja virkistyksen myötä.

LI2 Aktiivinen elämä 2 op (pa, 2. opiskeluvuotena, oo)

Opiskelijaa kannustetaan liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen sekä riittävän päivittäisen fyysisen aktiivisuuden saavuttamiseen. Opiskelijaa ohjataan ymmärtämään, että liikuntaharrastusten lisäksi toimintakykyä, terveyttä ja hyvinvointia tukeva fyysinen aktiivisuus muodostuu arjen valinnoista ja pitkäkestoisen istumisen välttämisestä. Opiskelija havainnoi arkisia toimintatapojaan ja valintojaan kestävän tulevaisuuden, fyysisen aktiivisuuden ja terveyden näkökulmista. Opiskelu toteutetaan rakennettua ja rakentamatonta oppimisympäristöä sekä liikunta- ja hyvinvointiteknologiaa hyödyntäen.

LI3 Uudet mahdollisuudet 2 op (vv, 2. tai 3. opiskeluvuotena, oo)

Tavoitteena on edistää opiskelijan fyysistä toimintakykyä sekä monipuolistaa opiskelijan liikunnallista osaamista ja koettua pätevyyttä uuden oppimisen myötä. Keskeisenä sisältönä on uusiin liikuntamuotoihin ja -lajeihin tutustuminen sekä jo olemassa olevien liikuntataitojen ja -tietojen monipuolinen harjoituttaminen ja soveltaminen.

LI4 Yhdessä liikkuen 2 op (vv, 1. tai 2. opiskeluvuotena, oo)

Tavoitteena on erityisesti edistää opiskelijan sosiaalista toimintakykyä ja yhteenkuuluvuutta liikunnan avulla. Työtavoissa painottuu opiskelijaryhmän aktiivinen osallisuus, toiminnallisuus ja yhteistoiminta. Opintojakson aikana ryhmä toteuttaa yhdessä projektiluonteisen kokonaisuuden: vuorolukuvuosina järjestettävä Elämysseikkailu-vuorokausi (osittain maksullinen; esim. majoituskustannukset) tai Peliturnaus palloilujakson aikana (maksuton).

LI5 Virkistystä liikunnasta 2 op (vv, vapaa, oo)

Tavoitteena on edistää opiskelijan psyykkistä toimintakykyä, myönteistä minäkuvaa, voimavaroja ja jaksamista virkistystä lisäävien liikuntamuotojen, rentoutusharjoitusten ja kehonhuoltoharjoitusten avulla. Opiskelussa korostuvat toiminta- ja opiskelukyvyn tukeminen sekä liikunnan ilo ja virkistys.

LI6 Vanhat tanssit 2 op (kv, 2. opiskeluvuotena, oo)

Opintojakson aikana opiskelija oppii keskeisimpiä pari-, juhla- ja salonkitansseja sekä tutustuu suomalaiseen pari- ja juhlatanssikulttuuriin. Opiskelija osallistuu yhteiseen tanssiaistapahtumaan kuuluviin tanssiesityksiin ja niiden harjoituksiin vastuullisesti, aktiivisesti ja yhteisöllisyyttä edistäen.

Tampereen yhteiskoulun lukiossa opiskelija voi suorittaa lukiodiplomin seuraavilla aloilla
 • kuvataide
 • liikunta
 • media
 • musiikki
 • tanssi
 • teatteri
TYKissä suoritettavien pohjaopintojen laajuus ja sisältö
 • Kuvataide 8 op, KU01, KU02, KU03 ja KU04​
 • Liikunta 8 op, vähintään neljä LI-opintojaksoa (LI01–LI06)​
 • Media 8 op,  vähintään neljä ITME-, ITE- tai ITK-opintojaksoa​
 • Musiikki 8 op, vähintään neljä MU- tai ITM-opintojaksoa​
 • Tanssi 6 op, vähintään kolme ITT-opintojaksoa​
 • Teatteri 6 op, vähintään kolme ITTE-opintojaksoa​, vahva suositus ITTE01, ITTE02, ITTE04 ja ITTE05 (vaihtoehtoisesti tekstidiplomin tekijällä ITK03)

GE1 Maantieteen perusteet 2 op (pa, numerojärjestys)

Opiskelija perehtyy muuttuvan maailman ja sen alueellisten ilmiöiden tarkasteluun ympäristön muutosten ja ihmiskunnan muutosten kautta. Opintojakson aikana seurataan ajankohtaisia uutisia eri puolilta maailmaa ja hahmotetaan maailmanlaajuisia muutoksia sekä luonnon, ympäristön että ihmiskunnan kannalta. Opintojakso käsittelee myös eri puolilla maailmaa tapahtuvaa myönteistä kehitystä sekä mahdollisuuksia ennakoida muutoksia sekä varautua ja sopeutua niihin.

GE2 Sininen planeetta 2 op (vv, vapaa)

Opintojaksolla syvennetään luonnonmaantieteellisten ilmiöiden ja luonnonmaantieteellisen nimistön tuntemusta. Keskeisiä sisältöjä ovat maan planetaariset liikkeet sekä ilma-, vesi- ja kivikehän toiminnan analysointi. Opintojaksolla harjoitellaan maisemantulkintaa erilaisista kuva-aineistoista.

GE3 Yhteinen maailma 2op (vv, vapaa)

Opiskelija pohtii ihmistoiminnan alueellisia piirteitä, kuten väestönkasvua, muuttoliikkeitä, kaupungistumista, luonnonvarojen hyödyntämistä, liikennettä sekä kehittyneisyyseroja. Teemoja tarkastellaan sekä maailmanlaajuisesti että paikallisesti erityisesti kestävän kehityksen näkökulmasta.

GE4 Geomedia 2op (vv, GE1-GE3 jälkeen)

Opiskelija perehtyy aiemmissa opintojaksoissa hankittujen maantieteellisten tietojen ja taitojen soveltamiseen tutkielman laatimisessa tai osallistumis- ja vaikuttamisprojektin toteuttamisessa. Keskeisiä näkökulmia opintojaksossa ovat paikkatiedon moninaisuuden tarkastelu, aluesuunnittelu ja osallistuvan suunnittelun periaatteet sekä geomedian käyttö tutkimuksessa ja vaikuttamisessa.

MAY1 Luvut ja yhtälöt 2 op  (pa, numerojärjestys, oo)

Opintojaksossa kerrataan ja syvennetään perusopetuksessa opiskeltuja taitoja, laskurutiineja sekä luodaan ne opiskelutottumukset, joihin myöhempien matematiikan opintojaksojen opiskelu perustuu oppimäärästä riippumatta. Otetaan käyttöön ohjelmistoja, joita hyödynnetään myöhemmissä opinnoissa. Opintojakson aikana kiinnitetään erityistä huomiota siirtymiseen luvuista symbolien käyttöön.

MAB2 Lausekkeet ja yhtälöt 2 op  (pa, numerojärjestys)

Opintojakson tavoitteena on oppia luottamaan omiin matemaattisiin taitoihin. Annettujen ongelmien ratkaisemisessa käytetään lausekkeita, yhtälöitä ja lukujonoja. Opitaan toisen asteen polynomifunktio ja yhtälö. Lisäksi opitaan käyttämään ohjelmistoja polynomifunktioiden tutkimisessa. 

MAB3 Geometria 2 op  (pa, numerojärjestys)

Ratkaistaan käytännön ongelmia yhdenmuotoisuuden, suorakulmaisen kolmion geometrian ja koordinaatiston avulla. Opitaan tasokuvioiden ja kolmiulotteisten kappaleiden tutkimista ohjelmistoilla. Opitaan määrittämään kuvioiden ja kappaleiden pinta-aloja ja tilavuuksia. 

MAB4 Matemaattisia malleja 2 op  (pa, vapaa MAB3 jälkeen)

Ongelmissa sovelletaan lineaarista ja eksponentiaalista mallia sekä algebrallisesti että teknisillä apuvälineillä. Arvioidaan mallien hyvyyttä ja käyttökelpoisuutta. Opitaan ratkaisemaan potenssi- ja eksponenttiyhtälöitä. 

MAB5 Tilastot ja todennäköisyys 2 op  (pa, vapaa MAB3 jälkeen)

Tutustutaan tilastollisiin tunnuslukuihin, regressioon ja korrelaatioon. Ohjelmistoja käytetään tilastollisten aineistojen käsittelyyn ja tulkintaan. Lisäksi perehdytään todennäköisyyslaskennan perusteisiin. 

MAB6 + MAB7 Talousmatematiikka 2 op  (pa, vapaa MAB4 jälkeen)

Tutustutaan talousmatematiikan perusteisiin ja syvennetään prosenttilaskennan taitoja. Opitaan indeksit, koron käsite, verotus ja valuutanmuutokset. Sovelletaan lukujonoja ja summia talouteen liittyvissä ongelmissa. Lasketaan korkojen, lainojen ja talletusten suuruuksia. Opitaan soveltamaan ja ymmärtämään matemaattisia malleja. Hyödynnetään tietolähteitä ja ohjelmistoja laskelmien tekemisessä.

MAB8 Matemaattinen analyysi 2 op  (vv, vapaa MAB4 jälkeen)

Tutkitaan funktion muutosnopeutta graafisin ja numeerisin menetelmin. Opetellaan derivaatan käsite muutosnopeuden mittana sekä tutkitaan polynomifunktion kulkua. Harjaannutaan käyttämään derivaattaa funktion ominaisuuksien tutkimisessa ja ääriarvo-ongelmien ratkaisemisessa. Opitaan hyödyntämään ohjelmistoja derivoimisessa ja sovellustehtävien yhteydessä. 

MAB9 Tilastolliset ja todennäköisyysjakaumat 2 op  (vv, vapaa MAB5 jälkeen)

Tutustutaan normaali- ja binomijakaumaan sekä määritetään niihin liittyviä tunnuslukuja ja todennäköisyyksiä. Vahvistetaan tilastojen käsittelytaitoja. Tutustutaan luottamusväleihin ja virhemarginaaleihin.

MAB10 Kertaus MAY1 – MAB7 2 op (kv, pakollisten opintojaksojen jälkeen, oo)

Kerrataan opintojaksojen MAY1–MAB7 aihepiirien tietoja, ja yhteensovitetaan ja sovelletaan tietoja monipuolisesti ongelmanratkaisutilanteissa. Valmistaudutaan hyvin ylioppilaskirjoituksiin tekemällä vanhoja ylioppilaskoetehtäviä, kiinnittämällä huomiota ratkaisun esittämiseen ja harjoittelemalla ohjelmistojen käyttöä. Hahmotetaan omaa taitotasoa vastaavat tavoitteet ja opiskellaan niiden saavuttamiseksi.

MAA2 Funktiot ja yhtälöt 1, 3 op (pa, numerojärjestys)

Vahvistetaan yhtälönratkaisuun ja funktion tarkasteluun liittyviä taitoja. Tutustutaan polynomi-, rationaali- ja juurifunktioihin sekä niiden ominaisuuksiin ja käyttöön ilmiöiden matemaattisessa mallintamisessa ja ongelmanratkaisussa. Opitaan ratkaisemaan funktioihin liittyviä yhtälöitä ja polynomiepäyhtälöitä. Opitaan hyödyntämään ohjelmistoja yhtälöiden ratkaisemisessa ja funktioiden tutkimisessa.

MAA3 Geometria 2 op (pa, numerojärjestys) 

Harjoitellaan erilaisiin kuvioihin ja kappaleisiin liittyvien tilanteiden hahmottamista. Opitaan käyttämään geometrista tietoa käsitteleviä lauseita. Ratkaistaan erilaisia geometrisia ongelmia. Opitaan hyödyntämään ohjelmistoja geometrian ongelmien ratkaisemisessa.

MAA4 Analyyttinen geometria ja vektorit 3 op (pa, MAA2 jälkeen)

Perehdytään geometriaan tasokoordinaatistossa. Tutkitaan erilaisia käyriä ja niiden leikkauspisteitä yhtälöiden ja yhtälöryhmien avulla. Tutustutaan itseisarvoyhtälöihin. Opitaan vektorin käsite ja vektorilaskennan perusteet. Opitaan ratkaisemaan tasogeometrian ongelmia vektoreiden avulla. Opitaan hyödyntämään ohjelmistoja käyrien ja vektoreiden tutkimisessa ja niihin liittyvissä sovelluksissa.

MAA5 Funktiot ja yhtälöt 2, 2 op (pa, numerojärjestys)

Tutustutaan sini- ja kosinifunktioiden sekä eksponentti- ja logaritmifunktioiden ominaisuuksiin ja niiden käyttöön ilmiöiden matemaattisessa mallintamisessa ja ongelmanratkaisussa. Harjaannutaan käyttämään ohjelmistoja funktioiden kuvaajien hahmottamisessa, mallintamisessa ja yhtälöiden ratkaisemisessa.  

MAA6 Derivaatta 3 op (pa, numerojärjestys)

Tutustutaan raja-arvon käsitteeseen ja funktion jatkuvuuteen. Opitaan derivaatan käsite muutosnopeuden mittana ja määrittämään erilaisten funktioiden derivaatat. Harjaannutaan käyttämään derivaattaa funktion ominaisuuksien tutkimisessa ja ääriarvo-ongelmien ratkaisemisessa. Opitaan hyödyntämään ohjelmistoja derivoimisessa ja sovellustehtävien yhteydessä. 

MAA7 Integraalilaskenta 2 op (pa, numerojärjestys)

Tutustutaan integraalilaskennan peruskäsitteisiin, kuten integraalifunktio ja määrätty integraali, ja opitaan määrittämään yksinkertaisten funktioiden integraalifunktioita. Opitaan soveltamaan integraalilaskentaa pinta-alojen ja tilavuuksien määrittämisessä. Opitaan hyödyntämään ohjelmistoja integroimisessa ja sovellustehtävien yhteydessä. 

MAA8 Tilastot ja todennäköisyys 2 op  (pa, numerojärjestys)

Tutustutaan diskreettiin jakaumaan tunnuslukujen, regression ja korrelaation avulla. Perehdytään kombinatorisiin menetelmiin ja todennäköisyyslaskennan perusteisiin. Opitaan hyödyntämään ohjelmistoja jakaumien havainnollistamisessa, tunnuslukujen määrittämisessä ja todennäköisyyksien laskemisessa. 

MAA9 Talousmatematiikka 1 op (pa, vapaa MAA5 jälkeen)

Opitaan hyödyntämään matemaattisia valmiuksia resurssien riittävyyteen, talouden suunnitteluun, yrittäjyyteen ja kannattavuuden laskentaan. Sovelletaan lukujonojen kaavoja talouteen liittyvissä matemaattisissa ongelmissa. Opitaan sovittamaan taloudellisiin tilanteisiin matemaattisia malleja ja ymmärtämään niiden rajoitukset. Opitaan hyödyntämään ohjelmistoja laskelmien tekemisessä ja sovellusten yhteydessä. 

MAA10 3D-geometria 2 op  (vv, pakollisten opintojaksojen jälkeen, oo)

Syvennetään vektorilaskennan tuntemusta ja opitaan käyttämään vektoreita kolmiulotteisessa avaruudessa. Opitaan tutkimaan xyz-koordinaatiston pisteitä, suoria ja tasoja vektoreiden avulla. Vahvistetaan avaruusgeometrian osaamista ääriarvosovellusten yhteydessä sekä tutustutaan kahden muuttujan funktioon. Opitaan käyttämään ohjelmistoja vektoreiden, suorien, tasojen ja pintojen havainnollistamissa sekä vektorilaskennassa. 

MAA11 Algoritmit ja lukuteoria 2 op  (vv, pakollisten opintojaksojen jälkeen)

Opitaan tuntemaan algoritmin käsite sekä tutkimaan, kuinka algoritmit toimivat. Opitaan toteuttamaan yksinkertaisia algoritmeja ohjelmoimalla. Perehdytään logiikan ja lukuteorian käsitteisiin, alkulukujen ominaisuuksiin sekä osataan tutkia kokonaislukujen jaollisuutta. 

MAA12 Analyysi ja jatkuva jakauma 2 op  (vv, pakollisten opintojaksojen jälkeen)

Syvennetään ymmärrystä analyysin peruskäsitteistä. Osataan muodostaa ja tutkia funktioiden käänteisfunktioita. Täydennetään integraalilaskennan taitoja sekä perehdytään jatkuvan todennäköisyysjakauman käsitteeseen ja opitaan soveltamaan normaalijakaumaa. Opitaan käyttämään ohjelmistoja funktion ominaisuuksien tutkimisessa ja epäoleellisten integraalien laskemisessa sovellusten yhteydessä. 

MAA13 Kertaus MAY1 – MAA4 2 op (kv, 1. opiskeluvuotena, oo)

Käydään läpi opintojaksojen MAY1 – MAA4 keskeiset sisällöt ja parannetaan osaamista näiden rutiininomaisissa perustehtävissä. Hahmotetaan omaa taitotasoa vastaavat tavoitteet ja opiskellaan niiden saavuttamiseksi.

MAA14 Kertaus MAA5 – MAA9 2 op (kv, opintojakson MAA7 jälkeen, oo)

Käydään läpi opintojaksojen MAA5 – MAA9 keskeiset sisällöt ja parannetaan osaamista näiden rutiininomaisissa perustehtävissä. Hahmotetaan omaa taitotasoa vastaavat tavoitteet ja opiskellaan niiden saavuttamiseksi.

MAA15 Kertaus MAY1 – MAA9 2 op (kv, pakollisten opintojaksojen jälkeen, oo)

Kerrataan opintojaksojen MAY1 – MAA9 aihepiirien tietoja, ja yhteensovitetaan ja sovelletaan tietoja monipuolisesti ongelmanratkaisutilanteissa. Valmistaudutaan hyvin ylioppilaskirjoituksiin tekemällä vanhoja ylioppilaskoetehtäviä, kiinnittämällä huomiota ratkaisun esittämiseen ja harjoittelemalla ohjelmistojen käyttöä. Hahmotetaan omaa taitotasoa vastaavat tavoitteet ja opiskellaan niiden saavuttamiseksi.

Muistathan, että meillä voi opiskella musiikkia (MU), musiikki-ilmaisua (ITM) ja oppiainerajat ylittäviä musiikin opintojaksoja (ITA) sekä suorittaa musiikin lukiodiplomin.

MU1 Intro – kaikki soimaan 2 op (pa, 1. opiskeluvuotena, oo)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija löytää oman tapansa toimia musiikin alueella. Omakohtaisen musiikkisuhteen kautta opiskelija ymmärtää musiikin merkityksiä elämässä ja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Opintojaksolla opiskelija musisoi, syventää omaa osaamistaan ja pohtii asemaansa musiikin kuuntelijana, tulkitsijana, tekijänä ja kulttuuripalvelujen käyttäjänä. Opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa teknologian käyttömahdollisuuksia musiikissa.

HUOM! MU1-opintojakson voi suorittaa myös yhdessä englannin opintojakson ENA3 kanssa oppiainerajat ylittävänä 4 opintopisteen opintojaksona.

ENA3 + MU1: Music in English – English in Music ( 2op + 2 op, 1 opiskeluvuosi)

Opettajat Kaisa Rajalahti ja Leena Tanhua

Tervetuloa tajunnan räjäyttävälle musan ja enkun yhteisopintojaksolle! Music in English – English in Music -opintojakso yhdistää kaksi kaikille pakollista moduulia: enkkukolmosen (ENA3) ja musaykkösen (MU1). Opintojakso sisältää musiikin ja muiden taiteenalojen opiskelua englanniksi, mutta se on rutkasti muutakin: taiteilua ja musailua yhdessä, englannin kielen käyttövarmuuden parantamista, konserttikäyntejä ja mikä parasta: kahden banaanikärpäsen nappaamista yhdellä iskulla. Musiikki ja englanti eivät ole kaksi erillistä ilmiötä, molemmat ovat yhdessä vahvasti läsnä sinunkin elämässäsi. Siksipä on helppo sulauttaa molempien oppiaineiden tehtäviä yhteen siten, että ensimmäisen vuoden työtaakkasi täällä lukiossa helpottuu. Siispä, get on board!

MU2 Syke – soiva ilmaisu 2 op (pa, 1. tai 2. opiskeluvuotena, oo)

Opiskelija perehtyy erilaisiin musiikkikulttuurisiin ilmiöihin Suomessa ja maailmalla. Opiskelussa käytetään monipuolisia työtapoja, erityisesti musisointia ja kuuntelua. Musisoitaessa kiinnitetään huomiota oman taiteellisen ilmaisun sekä kuuntelu- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Ohjelmistoon valitaan mahdollisuuksien mukaan eri musiikinlajeja populaari -ja taidemusiikista perinnemusiikkiin.

MU3 Genre – globaali uteliaisuus 2 op (vv, 2. opiskeluvuotena, oo)

Opiskelija oppii tuntemaan erilaisia musiikkikulttuureja sekä hahmottamaan itsensä osana globaalia musiikillista maailmaa. Opiskelija ymmärtää musiikin kulttuurisidonnaisuuden. Opintojaksolla tutustutaan syvällisesti joihinkin musiikinlajeihin tai -kulttuureihin laulaen, soittaen ja kuunnellen. Opiskelija kehittää musisointi- ja kuuntelutaitojaan sekä taitojaan hankkia ja käsitellä tietoa.

MU4 Demo – luovasti yhdessä 2 op (vv, 2. opiskeluvuotena, oo)

Opintojaksolla tutustutaan musiikin käyttöön ja vaikutusmahdollisuuksiin eri taidemuodoissa, monimediaisissa tieto- ja viestintäympäristöissä sekä yhteiskunnassa. Opiskelija suunnittelee opintojakson toteuttamistavan ja ohjelmiston tutkien musiikin yhteyttä tekstiin, kuvaan ja liikkeeseen ja perehtyy tarkemmin musiikin käyttötapoihin esimerkiksi elokuvassa, näyttämöllä, joukkoviestimissä tai verkkoympäristöissä.

OP1 Minä opiskelijana 2 op (pa, oo, 1. opiskeluvuotena) 

Tutustutaan lukiossa opiskeluun, lukio-opintojen käytänteisiin ja omaan ryhmänohjausryhmään.  Opiskelija laatii opintojakson aikana henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman ja alustavan ylioppilastutkintosuunnitelman. 

OP2 Jatko-opinnot, työelämä ja tulevaisuus 2 op (pa, hajautettuna 2. ja 3./4. opiskeluvuotena) 

Opintojaksolla suunnitellaan omaa tulevaisuutta lukion jälkeen sekä syvennetään itsetuntemusta omista vahvuuksista, kiinnostuksenkohteista ja tavoitteista. Perehdytään työelämään ja koulutusvaihtoehtoihin Suomessa ja ulkomailla.  

OP3 Työelämäosaaminen 2 op (kv, aikaisintaan 2. opiskeluvuotena) 

Opiskelija hyödyntää koulun ulkopuolella hankkimaansa työkokemusta oman osaamisen ja työelämätaitojen tunnistamisessa, kuvaamisessa ja arvioimisessa. Opintojakso edellyttää lukio-opintojen aikana hankittua työkokemusta tai vapaaehtoistoimintaa noin 60 tuntia. Opiskellaan itsenäisesti. 

OP4 Tuutoritoiminta 2 op (kv, oo) 

Tuutori toimii vertaisohjaajana lukio-opintoja aloittaville opiskelijoille sekä esittelee oppilaitosta ysiluokkalaisille ja muille kiinnostuneille erilaisissa tapahtumissa. Tuutoritoiminta sisältää tuutorikoulutuksen ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä ja osallistumisen varsinaiseen tuutoritoimintaan toisen opiskeluvuoden aikana. 

OP5−8 Ohjattu toiminta (kv) 

Ohjattu toiminta koostuu ryhmämuotoisesta toiminnasta, jonka sisältö ja laajuus vaihtelee lukuvuosittain. Ryhmän tavoitteena voi olla esimerkiksi opiskelutaitojen, vuorovaikutustaitojen tai arjen taitojen vahvistaminen.

PS1 Toimiva ja oppiva ihminen 2 op (pa, numerojärjestys)

Opiskelija tutustuu psykologiaan tieteenä sekä psyykkisten ilmiöiden monimuotoisuuteen. Ihmisen toimintaa tarkastellaan biologisten, psyykkisten ja sosiaalisten tekijöiden kokonaisuutena. Opiskelija perehtyy psyykkisen hyvinvoinnin, oppimisen ja tieteellisen tutkimuksen teemoihin.

PS2 Kehittyvä ihminen 2 op (vv, vapaa PS1 jälkeen)

Opiskelija perehtyy yksilön kehitykseen elämänkaaren aikana sekä kehitykseen vaikuttaviin biologisiin ja sosiaalisiin tekijöihin erityisesti lapsuudessa ja nuoruudessa. Opintojakson keskeisiä teemoja ovat kognitiivisten kykyjen, tunnetaitojen ja identiteetin kehitys.

PS3 Tietoa käsittelevä ihminen 2 op (vv, vapaa PS1 jälkeen)

Opiskelija tarkastelee ihmisen tiedonkäsittelyn, kuten muistin, havaitsemisen ja tarkkaavaisuuden, periaatteita. Aivojen toiminta ja rakenne tulevat tutuiksi. Opiskelijan kyky tunnistaa ja hallita taitavaan tiedonkäsittelyyn vaikuttavia tekijöitä kehittyy.

PS4 Tunteet ja mielenterveys 2 op (vv, vapaa PS1 jälkeen)

Opintojaksolla keskeisiä teemoja ovat tunteet, stressi, kriisit, uni sekä mielenterveys. Opiskelija tutustuu mielenterveyden häiriöiden hoitomuotoihin ja saa valmiuksia soveltaa psykologista tietoa oman ja muiden hyvinvoinnin edistämiseen.

PS5 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen 2 op (vv, vapaa PS1 jälkeen)

Opiskelija oppii ymmärtämään yksilöiden välisiä eroja persoonallisuuden piirteissä, lahjakkuudessa ja älykkyydessä. Opintojaksolla tarkastellaan yksilön toimintaa persoonallisuuden, tilannetekijöiden ja kulttuurin vuorovaikutuksen näkökulmista. Ryhmäprosessit ja sosiaalisen vaikutuksen tavat tulevat tutuiksi.

PS6 Psykologian kertausjakso 2 op (kv, ennen yo-koetta, oo)

Opintojaksolla kerrataan psykologian opintojaksojen 1-5 teemoja sekä valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen. Jaksolla syvennetään myös sosiaalipsykologian tietämystä ja tutustutaan psykologisen tiedon soveltamiseen. Opintojakso käydään viimeisenä ennen yo-koetta.    

TE1 Terveys voimavarana 2 op (pa, numerojärjestys)

Opintojaksolla syvennetään ymmärrystä terveydestä fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena kokonaisuutena ja opiskelija saa lisää valmiuksia oman terveyden ylläpitämiseen liittyen esimerkiksi ruokavalioon, liikuntaan, uneen sekä mielen hyvinvointiin. Opiskelija perehtyy erilaisiin terveyskäyttäytymistä selittäviin malleihin sekä yhteiskunnan keinoihin terveyden edistämisessä ja oppii pohtimaan kriittisesti erilaisia terveyteen liittyviä ilmiöitä.

TE2 Terveys ja ympäristö 2 op (vv, vapaa)

Opiskelija perehtyy tieteellisen tutkimuksen tekemisen eri vaiheisiin ja tutustuu erilaisiin terveysviestinnän muotoihin sekä niiden vaikutuskeinoihin, ja oppii arvioimaan erilaisten tietolähteiden luotettavuutta. Yhtenä teemana käsitellään ihmisen ja fyysisen ja psykososiaalisen ympäristön vuorovaikutusta esimerkiksi turvallisuuden näkökulmasta. Opintojaksolla tutustutaan myös erilaisiin riippuvuuksiin ja niiden syntyyn.

TE3 Terveys ja yhteiskunta 2 op (vv, vapaa)

Opiskelija tutustuu terveydenhuollon, terveyspolitiikan, lääketieteen ja terveysteknologian historiaan, nykytilaan sekä tulevaisuuden näkymiin. Lisäksi perehdytään erilaisiin hoitomahdollisuuksiin sekä potilaan oikeuksiin sekä yleisesti terveyspalveluiden järjestämiseen Suomessa. Opintojakson aikana tarkastellaan myös terveyseroja sekä niiden syitä. Muita teemoja ovat esimerkiksi tarttuvat ja tarttumattomat taudit sekä erilaiset lääketieteen eettiset kysymykset.

TE4 Terveystiedon kertaus 2 op (kv, numerojärjestys, oo)

Opintojaksolla kerrataan terveystiedon keskeisiä sisältöjä ja kokonaisuuksia. Ylioppilaskokeeseen valmistaudutaan tutustumalla terveystiedon ylioppilaskokeen rakenteeseen, harjoittelemalla vastaustekniikkaa sekä perehtymällä ylioppilaskokeen tehtävien arvioinnin perusteisiin. Lisäksi harjoitellaan ylioppilaskokeessa tarvittavien ohjelmistojen käyttöä.

Koulukohtaisten temaattisten opintojaksojen tarjonta vaihtelee vuosittain.

TO01 Psykadraama 2 op (kt, oo) (ei lukuvuonna 24-25)

Suositellaan valittavaksi 2. opiskeluvuotena

Haluatko tehostaa vuorovaikutustaitojasi ja syventää tietämystäsi mielen hyvinvoinnista? Onko teatteri-ilmaisu lähellä sydäntäsi? Jos vastasit kyllä, tämä opintojakso on tehty juuri sinulle!

Psykadraamaopintojaksolla pureudutaan vuorovaikutuksen, mielen hyvinvoinnin ja eläytymisen teemoihin teatteri-ilmaisun kautta. Opintojaksolla psykologian teoriat kohtaavat draamailmaisun käytännön. Opinnoissa pääset syventämään tietämystäsi myös erilaisista mielialahäiriöistä oman kiinnostuksesi mukaan (esim. masennus, kaksisuuntainen mielialahäiriö, OCD) sekä ilmaisemaan itseäsi draaman avulla. Inhimillinen ymmärryksesi psyyken toiminnasta lisääntyy ja saattaapa itsetuntemuksesikin syventyä!

Opettajat Saanamaria Lefort, Sirke Lääkkölä

TO02 Tekoälyn perusteet, Elements of AI, 2 op (kt)

Avoimen yliopiston Tekoälyn perusteet opintojaksolla opiskelija tutustuu tekoälyn perusteisiin: mitä tekoäly on, mitä sillä voi (ja ei voi) tehdä ja miten luoda tekoälymenetelmiä. Opintojaksolla tutkitaan myös tekoälyn vaikutuksia työhön ja elämään sekä sitä, miten tekoäly tulee kehittymään tulevaisuudessa. Opintojakso on toteutettu kokonaan verkossa ja sen voi suorittaa omaan tahtiin. Opintojakso koostuu teoriaosuuksista ja käytännön harjoituksista. Osa tehtävistä tapahtuu vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoiden kanssa. Opintojakson voi suorittaa suomen lisäksi useilla muillakin kielillä. Tarjolla ovat mm. englanti, ruotsi, saksa, ranska ja espanja. Opintojakson sisältöä on päivitetty ja siinä on mukana viimeisimmät uutiset koneoppimisesta, neuroverkoista, etiikasta, vaikutuksista yhteiskuntaan ja paljon muuta, kuten näkemyksiä viimeisimmistä kehityksistä kehittyneiden neuroverkkojen osalta (aka ChatGPT ja muut). 

Opiskelijat ilmoittautuvat opintojaksolle periodien vaihteessa itse, opintojakso löytyy tarjottimen jaksottamattomien opintojen joukosta. Ilmoittautua voi myös lähettämällä viestin Petter Kinnuselle tai opolle. 

Ilmoittautumisen jälkeen opintojaksolle liitytään osoitteessa: https://course.elementsofai.com/fi/ 

Opintojakso ei edellytä matematiikan tai ohjelmoinnin osaamista. Opintojakson voi suorittaa opintojen kaikilla vuositasoilla. 

Opettaja: Petter Kinnunen merkitsee opintojakson suoritetuksi, kun lähetät saamasi sähköisen todistuksen osoitteeseen petter.kinnunen@tyk.info

T003 Monitieteinen ajattelu: Ihmisyys ja teknologia psykologian ja filosofian näkökulmista 2 op (kt, oo)

Opintojaksolla tutkitaan sitä, kuinka esimerkiksi bioteknologia ja digitalisaatio muokkaavat ihmistä ja yhteiskuntaa, tutustutaan psykologian ja filosofian tutkimustapoihin ja -käsitteisiin ja perehdytään tekoälyn ja transhumanismin teemoihin näiden tieteenalojen näkökulmista.

Opettajat: Eenariina Hämäläinen ja Saanamaria Lefort

TO04 Syvennä psykologian tietojasi –kerho 2 op (kt, oo)

Kerho on suunnattu abeille ja 2. vuoden opiskelijoille

Kerho on tarkoitettu psykologian opiskelijoille, jotka haluavat syventää osaamistaan. Kerhossa mm. perehdytään psykologian tutkimuksiin, käydään keskustelua ja syvennetään lukion psykologian tietoja ja taitoja myös opiskelijoiden toiveita kuunnellen. Tarkoituksena on myös tutustua muutamiin musiikkipsykologian aiheisiin. Osallistuminen vaatii opiskelijalta sitoutumista.

Opettaja: Miitta Ojell-Järventausta

TO07 Kokonaisvaltaista hyvinvointia arkeen 2 op (kt)

Liikunnan, terveystiedon ja psykologian yhteisellä opintojaksolla ohjataan opiskelijaa säännölliseen matalan kynnyksen liikuntaan, rentoutumiseen, kehonhuoltoon ja nukkumiseen sekä kokeillaan näihin teemoihin liittyviä harjoitteita. Opintojakso perustuu opiskelijan omiin tavoitteisiin. Säännöllisen tekemisen vaikutuksia omaan hyvinvointiin, kuten nukkumiseen, mielen hyvinvointiin tai niska-, hartia- ja pääkipuihin, havainnoidaan. Opintojakso kestää 2.-4.-periodin ajan, ja se suoritetaan pääsääntöisesti itsenäisesti. Yhteisiä tapaamisia pidetään opintojakson aikana yhteensä viisi. Opiskelija saa opettajilta tukea ja kannustusta omatoimiseen tekemiseen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisäämiseen pienillä arjen teoilla.   

Opettajat: Outi Huovinen, Miitta Ojell-Järventausta, Jussi Talja  

ENA3 + MU1: Music in English – English in Music 2op + 2 op (1. opiskeluvuotena, oo)

Tervetuloa tajunnan räjäyttävälle musan ja enkun yhteisopintojaksolle! Music in English – English in Music -opintojakso yhdistää kaksi kaikille pakollista moduulia: enkkukolmosen (ENA03) ja musaykkösen (MU01). Opintojakso sisältää musiikin ja muiden taiteenalojen opiskelua englanniksi, mutta se on rutkasti muutakin: taiteilua ja musailua yhdessä, englannin kielen käyttövarmuuden parantamista, konserttikäyntejä ja mikä parasta: kahden banaanikärpäsen nappaamista yhdellä iskulla. Musiikki ja englanti eivät ole kaksi erillistä ilmiötä, molemmat ovat yhdessä vahvasti läsnä sinunkin elämässäsi. Siksipä on helppo sulauttaa molempien oppiaineiden tehtäviä yhteen siten, että ensimmäisen vuoden työtaakkasi täällä lukiossa helpottuu. Siispä, get on board!

Opettajat Kaisa Rajalahti ja Leena Tanhua

ENA4+YH1 Get involved! 2op + 2 op (2. opiskeluvuotena, oo)

ENA4 + YH1 Get involved -opintojakso yhdistää kaksi kaikille pakollista moduulia: enkkunelosen (ENA4) ja yyhooykkösen (YH1). Opintojakso on käytännössä yhteiskuntaopin kurssi pääsääntöisesti englanniksi sisältäen mm. ajankohtaisia ilmiöitä, demokratian ja tasa-arvon pohdintaa, hyvinvointivaltion ja väestörakenteiden tutkintaa sekä vallan ja vaikuttamisen välineitä. Moduulien tehtäviä on helppo yhdistellä siten, että opiskelutaakkasi helpottuu. Tällä opintojaksolla on sivistystakuu, siispä get involved!

Opettajat Eenariina Hämäläinen ja Kaisa Rajalahti

ÄI05 + FI02 Argumentointi ja etiikka 2 op + 2 op (oo)

Suositus suoritusvuodelle: 2. tai 3. vuosi 

Haluatko oppia keskustelemaan rakentavasti oikeasta ja väärästä? Entä oppia argumentoimaan selkeästi ja vakuuttavasti? Äidinkielen ja filosofian pakolliset moduulit yhdistävällä opintojaksolla tunnistetaan ja harjoitellaan argumentaation keinoja sekä tutkitaan vaikuttavia tekstejä. Opit tunnistamaan niitä keinoja, joilla sinuun yritetään vaikuttaa, sekä milloin vaikutusyritys on hyvin perusteltu ja milloin taas ei. Kriittinen ajattelu siis kehittyy! Opintojaksolla luetaan omavalintainen tietokirja, joka liittyy ajankohtaisiin eettisiin kysymyksiin, eli esimerkiksi eläinten oikeuksiin, ilmastonmuutokseen, seksuaalietiikkaan tai hyvään elämään. Opit tehokkaasti ja työmääräsi vähenee, koska samoja suorituksia voidaan arvioida sekä etiikan että äidinkielen painotuksin.  

Opettajat: Senni Haapavaara ja Antti Kilpijärvi 

YH1 Suomalainen yhteiskunta 2 op (pa, numerojärjestys, oo)

Suositellaan suoritettavaksi ensimmäisenä opintovuonna

Tervetuloa mukaan perehtymään suomalaiseen yhteiskuntaan ja sen toimintaan. Opintojakson aikana käydään läpi vaikuttamisen monet keinot, Suomen puolueet ja politiikan, yhteiskunnallisen päätöksenteon ja vallankäytön eri tavat ja instituutiot. Opintojakson aikana opiskelija oppii ymmärtämään paremmin mahdollisuuksia vaikuttaa ja toimia Suomen kansalaisena sekä yhteiskunnan aktiivisena jäsenenä.

HUOM! YH1-opintojakson voi suorittaa myös yhdessä englannin opintojakson ENA4 kanssa oppiainerajat ylittävänä 4 opintopisteen opintojaksona.

ENA4+YH1 Get involved! 2op + 2 op (2. opiskeluvuotena, oo)

Opettajat Eenariina Hämäläinen ja Kaisa Rajalahti

ENA4 + YH1 Get involved -opintojakso yhdistää kaksi kaikille pakollista moduulia: enkkunelosen (ENA4) ja yyhooykkösen (YH1). Opintojakso on käytännössä yhteiskuntaopin kurssi pääsääntöisesti englanniksi sisältäen mm. ajankohtaisia ilmiöitä, demokratian ja tasa-arvon pohdintaa, hyvinvointivaltion ja väestörakenteiden tutkintaa sekä vallan ja vaikuttamisen välineitä. Moduulien tehtäviä on helppo yhdistellä siten, että opiskelutaakkasi helpottuu. Tällä opintojaksolla on sivistystakuu, siispä get involved!

YH2 Taloustieto 2 op (pa, vapaa YH1 jälkeen)

Suositellaan suoritettavaksi toisena opintovuonna

Money makes the world go round! Opintojaksolla tutustutaan kansantalouden toimintaan ja sen käsitteisiin. Opiskelija perehtyy talouskasvuun ja sen mittaamiseen, talouden häiriöihin (esimerkiksi työttömyys, suhdannevaihtelut ja inflaatio) ja talouspolitiikan välineisiin. Opintojaksolla pohditaan kriittisesti talouden vaikutuksia ympäristö- ja ilmastokysymyksiin sekä syvennetään tietämystä myös yrityksistä ja yrittäjyydestä sekä ajankohtaisista talouden kysymyksistä.

YH3 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma 2 op (pa, vapaa YH1 jälkeen)

Se, mitä tapahtuu maailmalla, Euroopassa ja Pohjoismaissa vaikuttaa myös sinuun. Tiedätkö miten? Opintojaksolla Euroopan unioni, sen instituutiot ja toimintatavat tulevat tutuksi. Pohdimme pohjoismaista yhteistyötä ja eurooppalaisuutta – mikä meitä yhdistää? Kuinka kansalainen voi vaikuttaa asioihin EU:ssa? Opintojaksolla tutustutaan myös maailmantalouteen ja globalisaatioon. Kuka päättää maailmankaupan säännöistä? Miten ilmastonmuutosta vastaan taistellaan? Miten pakolaisuus vaikuttaa meihin? Tärkeä teema on myös turvallisuus, niin globaalisti kuin Suomessakin. Mikä Nato on, entä mitä YK tekee maailman turvallisuuden eteen?

YH4 Lakitieto 2 op (vv, vapaa YH1 jälkeen)

Käräjillä tavataan! Tiedätkö, miten Suomen oikeusjärjestelmä toimii? Opintojaksolla opiskelija oppii tuntemaan paremmin yhteiskunnan jäsenen oikeudet ja vastuut sekä tutustuu arkielämän oikeudellisiin asioihin, kuten perintöön, velanottoon ja työelämän oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Näistä tiedoista ja taidoista on hyötyä koko elämän ajan.

YH5 Yhteiskuntaopin kertaus 2 op (kv, ennen yo-koetta, oo)

Suositellaan suoritettavaksi kolmantena opiskeluvuonna ennen yo-koetta.

Opintojaksolla kerrataan keskeiset asiat lukion yhteiskunnallista opinnoista. Syvennetään yhteiskuntaopin, taloustiedon, Eurooppa-tietojen ja lakitiedon osaamista. Kehitetään myös vastaustaitoja, jotta menestys olisi mahdollisimman hyvä yo-kokeessa.

Suomen kieli ja kirjallisuus

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus (S2) opintojaksojen kuvaukset löydät Opetussuunnitelmasta.

ÄI2 + ÄI3 Kieli ja vuorovaikutus 2 op (pa, oo)

Opintojaksolla opiskelija perehtyy harjoitusten avulla kielen merkitykseen sekä erilaisiin käsitykseen kielestä. Lisäksi opiskelija tutustuu vuorovaikutuksen eri muotoihin ja kehittää ryhmäviestintätaitojaan.

ÄI1 Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen 2 op (pa, opintojakson ÄI2 + ÄI3 jälkeen)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija hallitsee kirjoittamisprosessin eri vaiheet. Opiskelija harjoittelee monipuolisesti sekä erilaisten tekstilajien tunnistamista että niiden luontevaa hyödyntämistä oman tekstin kirjoittamisessa. Opiskelija vahvistaa kykyään hyödyntää saamaansa vertais- ja asiantuntijapalautetta oman tekstinsä kehittämisessä.

ÄI4 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa 2 op (pa, oo, numerojärjestys)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija tuntee kauno- ja tietokirjallisuuden lajeja ja ilmaisukeinoja. Opiskelija syventää erilaisten kaunokirjallisten tekstien luku- ja analysointitaitojaan käsitteistöä hyödyntäen. Opiskelijan taidot keskustella kirjallisuudesta kehittyvät, ja rohkeus perustella omat tulkinnat niin suullisesti kuin kirjallisesti kasvaa.

HUOM! ÄI5-opintojakson voi suorittaa myös yhdessä filosofian opintojakson FI2 kanssa oppiainerajat ylittävänä 4 opintopisteen opintojaksona Argumentointi ja etiikka

ÄI5 Tekstit ja vaikuttaminen 2 op (pa, oo, numerojärjestys)

Opintojaksolla opiskelijan medialukutaito ja -kriittisyys syventyvät mediatekstien argumentaatiota analysoimalla. Opiskelijan argumentointitaidot parantuvat niin suullisten kuin kirjallisten tehtävien avulla. Opintojaksolla tutustutaan tietokirjallisuuteen.

ÄI6 + ÄI7 Kirjoitustaito ja vuorovaikutus 2 op (pa, oo, numerojärjestys)

Opintojakson tavoitteena on syventää kirjoitusprosessissa tarvittavia taitoja, kuten erilaisten aineistojen käyttämistä. Opiskelija tulee tietoisemmaksi tekstien rakenteista, kielestä ja ilmaisutavoista. Vuorovaikutustaidot ja ymmärrys erilaisista vuorovaikutustilanteista kehittyvät.

ÄI8 Kirjallisuus ja konteksti 2 op (pa, numerojärjestys)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija oppii tarkastelemaan länsimaista kirjallisuutta sen eri konteksteissa, ymmärtää tyylikausien merkityksen kirjallisuudessa ja oppii havainnoimaan eri tyylikausien piirteitä. Opiskelija tuntee oleellisimpia kaunokirjallisuuden klassikoita ja hahmottaa kirjallisuuden merkityksen osana kulttuurikontekstia.

ÄI9 Puheviestintätaitojen syventäminen 2 op (vv, oo, vapaa opintojakson ÄI04 jälkeen)

Opintojakson tavoitteena on syventää ja monipuolistaa erityisesti jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvittavia puhe- ja vuorovaikutustaitoja. Opiskelija oppii toimimaan eettisesti ja rakentavasti haastavissakin vuorovaikutustilanteissa ja ymmärtämään vuorovaikutuksen kulttuurisia piirteitä ja kontekstisidonnaisuutta. Opintojakso harjaannuttaa myös analysoimaan erilaisia vuorovaikutustilanteita ja puhetilanteita. Opiskelijan valmiudet äidinkielen lukutaidon ylioppilaskokeeseen vahvistuvat.

ÄI10 Kirjoitustaitojen syventäminen 2 op (vv, oo, numerojärjestys)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija kehittää monipuolisin käytännön harjoituksin kirjallista ilmaisukykyään ja taitoaan tuottaa aineistoa hyödyntävä, harkitusti laadittu asiatyylinen, omaääninen teksti. Opiskelija harjaantuu tarkastelemaan omaa osaamistaan suhteessa valtakunnallisiin arviointikriteereihin. Valmiudet ja luottamus omiin mahdollisuuksiin menestyä ylioppilastutkinnon kirjoitustaidon kokeessa vahvistuvat.

ÄI11 Lukutaitojen syventäminen 2 op (vv, oo, numerojärjestys)

Opintojaksolla opiskelija syventää analyyttista, kriittistä ja kulttuurista lukutaitoaan. Opiskelija saa valmiuksia äidinkielen lukutaidon ylioppilaskokeeseen ja selkeän vastaustekstin kirjoittamiseen. Opiskelija kertaa monimuotoisten tekstien erittely- ja tulkintataitojaan sekä harjaantuu tekemään päätelmiä tekstihavaintojensa pohjalta. Taito valikoida ja käyttää sopivia käsitteitä tekstien tutkimisessa vahvistuu.

ÄI12 LUKI – Tukea lukemiseen ja kirjoittamiseen 2 op (kv, vapaa, oo)

Opintojakso järjestetään yhdessä erityisopetuksen kanssa niille opiskelijoille, joilla on todettu lukipulma. Opiskelija vahvistaa koulussa kirjoitettavien tekstien tuntemustaan ja harjoittelee erilaisia lukemisen ja kirjoittamisen tekniikoita. Tavoitteena on kehittää ajankäytön suunnittelutaitoja ja oppia hyödyntämään omia vahvuuksia kirjoittajana ja lukijana.

ÄI13 Sisällön tuottaminen 2 op (kv, vapaa, oo)

Opintojaksolla opiskelija tutustuu journalismin teksteihin käytännössä ja oppii tuottamaan monimediallisia sisältöjä TYKin julkaisuihin. Prosessikirjoittamisen, oman tekstin muokkaamisen sekä tiimityöskentelyn taidot harjaantuvat. Opiskelija tutustuu journalistisen työn toimitusprosessiin sekä oppii tarkastelemaan sisällön tuottamista markkinoinnin näkökulmasta. Opiskelija syventää yksilöllisessä ohjauksessa monipuolisesti kirjoittamisen taitojaan.

ÄI14 Kielen ja kirjoittamisen kertausta 2 op (kv, vapaa, oo)

Opintojaksolla opiskelija vahvistaa peruskoulussa oppimiaan äidinkielen ja kirjallisuuden perustietoja ja -taitoja. Kirjoitetaan monenlaisia asiatekstejä ja luetaan omaa osaamista täydentäen ja aukkoja paikaten. Ohjaus on mahdollisimman yksilöllistä. Lukiolaiselle tarpeelliset opiskelutaidot vahvistuvat.

ÄI05 + FI02 Argumentointi ja etiikka 2 op + 2 op (oo)

Suositus suoritusvuodelle: 2. tai 3. vuosi 

Haluatko oppia keskustelemaan rakentavasti oikeasta ja väärästä? Entä oppia argumentoimaan selkeästi ja vakuuttavasti? Äidinkielen ja filosofian pakolliset moduulit yhdistävällä opintojaksolla tunnistetaan ja harjoitellaan argumentaation keinoja sekä tutkitaan vaikuttavia tekstejä. Opit tunnistamaan niitä keinoja, joilla sinuun yritetään vaikuttaa, sekä milloin vaikutusyritys on hyvin perusteltu ja milloin taas ei. Kriittinen ajattelu siis kehittyy! Opintojaksolla luetaan omavalintainen tietokirja, joka liittyy ajankohtaisiin eettisiin kysymyksiin, eli esimerkiksi eläinten oikeuksiin, ilmastonmuutokseen, seksuaalietiikkaan tai hyvään elämään. Opit tehokkaasti ja työmääräsi vähenee, koska samoja suorituksia voidaan arvioida sekä etiikan että äidinkielen painotuksin.  

Opettajat: Senni Haapavaara ja Antti Kilpijärvi 

Erityistehtävän mukaiset ilmaisutaitoaineet

Ilmaisutaitoa opiskellaan paitsi itsenäisinä oppiaineina, myös monimuotoisina taiteidenvälisinä ja oppiainerajat ylittävinä yhteistyöprojekteina. Voit lukea lisää ilmaisutaidon erityistehtävästä ja ilmaisutaitoaineista täällä.

 • kaikki tykkiläiset voivat opiskella ilmaisutaitoaineita
 • ilmaisutaitoa voi valita jopa 24 opintopistettä lukion aikana
 • ilmaisutaitoa 24 opintopistettä opiskeleva saa vähentää pakollisista opinnoista enintään 16 opintopistettä

ITA1 Ilmaisutaidon perusteet 2 op (kv, 1.opiskeluvuotena, oo)

Opiskelija harjaannuttaa kehoaan ja ääntään ilmaisullisten harjoitteiden yhteydessä. Opintojakson aikana työskennellään yksin, pareittain ja ryhmässä. Toiminnan tarkoituksena on kehittää opiskelijan ilmaisuvalmiuksia, ryhmätyötaitoja sekä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja. Lisäksi luodaan silmäys taiteen ja ilmaisutaidon opiskeluun sekä paikalliseen kulttuurielämään.

Ilmaisutaito on monessa mukana!

Tampereen yhteiskoulun lukiossa järjestetään joka lukuvuosi useita oppiainerajat ylittäviä opintojaksoja ja produktioita. Nämä kokonaisuudet voivat vaihdella vuosittain. Alla olevien opintojen lisäksi joka vuosi tehdään isompi produktio eli proggis, johon haetaan mukaan erikseen koe-esiintymisien kautta. Tästä tietoa Wilmassa.

ITA-opintojaksot ovat koulukohtaisia ja sisällöiltään erityisiä, sillä ne täydentävät muilla ilmaisutaidon opintojaksoilla opiskeltuja asioita tai tuovat esiin oman, ainutkertaisen lähestymistapansa johonkin tiettyyn aihepiiriin. Opintojaksot voivat olla yhden tai useamman erityisalueen tai oppiaineen yhdistelmiä. Niiden sisällöt ja määrät vaihtelevat eri aikoina. Opintojaksojen laajuus on 2 opintopistettä ja niille ilmoittaudutaan muiden opintojaksojen tavoin. Erillisiä pohjavaatimuksia tai suoritusjärjestyksiä ei ole.  

Oppiainerajat ylittävät ITA-opinnot:

ITA2 DANSA MED SPRÅK 2 op (kt, oo)

VA! HÄ! MITÄ! VAD!

Takerteleeko ruotsin kielen oppiminen ja haluaisit kokeilla uusia tapoja oppia kieltä tanssin ja luovan liikkeen kautta. Opintojaksolla tanssitaan, käytetään ruotsia puhekielenä ja tehdään toiminnallisia, liikkeeseen perustuvia harjoituksia ruotsin kielen vahvistamiseen. Opintojaksolle et tarvitse aikaisempaa tanssitaustaa eikä ruotsin numerollasi ole mitään väliä. Tärkeintä on kiinnostus liikkeeseen ja kielten opiskeluun. Opintojakson tavoitteena on kannustaa opiskelemaan kieliä eri tavoin omien mahdollisuuksien laajentamiseksi tulevaisuudessa. Kom och dansa och lär dig svenska samtidigt!

Opettaja: Lotta Kaarla

ITA3 Kehollinen kuvataide 2 op (kt, oo)

Miten katsoa taidenäyttelyä keholla, millaista on oranssi kierintä?

Opintojaksolla etsitään uusia näkökulmia ja välineitä kuvataiteeseen kehollisten ja tanssillisten harjoitteiden kautta ja ruokitaan oman liikekielen kehittämistä. Tutustutaan tanssiin, liikkeeseen, kuvataiteen perustekniikoihin ja tutkitaan niiden poikkitaiteellisia mahdollisuuksia. Opintojaksolle osallistuminen ei edellytä mitään aiemmin suoritettuja opintoja kuvataiteesta tai tanssista, mutta se sopii myös pidempään harrastaneille.

Opettajat: Juha Brusila ja Liina Siimes

ITA4 Kansanmusiikki ja tanssi 2 op (kt, oo)

Kansanmusiikin ja -tanssin opintojakso

Kolahtiko vanhojen tanssien katrilli? Muljauttiko menuetti sydäntäsi? Tule tutustumaan kansantanssin ja -musiikin rajattomaan ja valloittavaan maailmaan, jossa saat päristellä ja röntystellä ilman minkäänlaista ennakko-osaamista. Tällä opintojaksolla pääset sekä laulamaan, tanssimaan että soittamaan oman kiinnostuksen mukaan. Lopuksi valmistamme esityksen, joka saa sukat pyörimään jaloissa.

Opettajat: Liina Siimes ja Leena Tanhua

ITA5 Elokuva ja maskeeraus 2 op (kt, oo)

Suositellaan ensimmäisenä tai toisena opiskeluvuotena.

Laukkaako mielikuvituksesi lakkaamatta, onko mielessäsi vuosisadan fantasiaelokuva tai zombieseikkailu? Miten teen tekoarpia, pidennän ripsiä tai muutun muumioksi? Lääke on löydetty: Elokuva ja Maskeeraus -kurssilla pääset toteuttamaan visuaalista osaamistasi ja tekemään näyttäviä elokuvia. Kurssi sopii kaiken tasoisille, omia välineitä ei tarvita.

Opintojaksolla tutustutaan meikkauksen ja maskeerauksen perusteisiin, tehdään työsuunnitelmia ja toteutetaan erilaisia töitä opettajan ja tutoriaalien avulla. Opintojaksolla käydään elokuvakerronnan perusteet, tehdään elokuvallisia harjoitteita ja valmistetaan lopputöinä villejä elokuvia. Kerronnassa hyödynnetään maskeerausta, puvustusta ja trikkikuvaa ja elokuvaleikkauksen erikoistehosteita. Arviointiperusteina tuntityöskentely, eri osa-alueiden näytöt tunneilla, kirjalliset suunnitelmat ja lopputyö. Opintojakso tukee esiintymistä koulussa, harrastuksissa, lavalla, kameran edessä jne.

Opettajat: Katri Metso ja Petteri Saari

ITA6 Musiikkivideo / -elokuva 2 op (kt, oo)

Haluatko musiikillesi näkyvyyttä, olisiko musiikkivideosta apua keikkamyynnissä ja uuden yleisön tavoittamisessa?

Kiinnostaisiko oppia kuvaamaan ja leikkaamaan sekä tekemään näyttäviä musiikkielokuvia? Opintojaksolla voi hyödyntää omaa tai toisten tekemää musiikkia, kuvavirta voi olla itse kuvattua tai olemassa olevan kuvaston uudelleenleikkaamista. Työ voi olla myös bändidokumentti, tapahtuman videomainontaa tms.

Aiempaa elokuvaosaamista ei tarvita. Opintojakso pyrkii olemaan avuksi kunkin uratavoitteiden edistämisessä ja lopputyö voi painottua halutun julkaisun tekemiseen.

Opintojakson töillä voi osallistua kilpailuihin ja niitä saa julkaista. Opintojakso sopii kaikille, jotka haluavat oppia tekemään hyvää musiikkia ja kuvallista viihdettä.

Opettajat: Harri Marttila ja Petteri Saari

ITA7 Teatterimaskeeraus 2 op (kt, oo)

Oletko peittänyt kulmakarvat, tiedätkö miten tehdä halloweenhaavoja, Miten kiinnitetään irtoripset?

Tutustutaan meikkauksen ja maskeerauksen perusteisiin, tehdään työsuunnitelmia ja toteutetaan erilaisia töitä opettajan ja tutoriaalien avulla. Sisältöä muokataan myös toiveiden mukaan. Et tarvitse aiempaa maskeerauskokemusta etkä omia välineitä.

Arviointiperusteina tuntityöskentely, eri osa alueiden näytöt tunneilla ja kirjalliset meikkisuunnitelmat.

Opettaja: Katri Metso

ITA8 Valokuvaus  2 op (kt, oo)

Opintojaksoa suositellaan 2. ja 3. vuoden opiskelijoille

Valokuvauksen opintojakso on kuvaamisen peruskurssi, jossa opetellaan kuvaamista järjestelmäkameroilla digi- ja filmikuvauksena sekä kuva-analyysin perusteita. Opintojaksolla tehdään valokuvaustehtäviä, joiden kautta opetellaan kameran käytön tekniikka ja asetukset sekä studiokuvaus studiosalamavaloilla. Pimiötyöskentelystä kiinnostuneet voivat suorittaa opintojakson joko osittain tai kokonaan pimiötyöskentelynä ja kuvaamalla mustavalkofilmille. Opiskelijoiden käytössä on Adobe Photoshop ja Lightroom-ohjelmat ja opintojakson aluksi opiskellaan ohjelmien käytön perusteet. Lisäksi opintojaksolla tutustutaan kuva-analyysin tekemiseen ja kirjoitetaan analyysitekstejä opiskelijoiden ottamista kuvista sekä ammattivalokuvaajien teoksista.

Opettaja: Juha Brusila 

ITA9 Musiikkiteatterin ensembleopintojakso / Suuri musikaalinumero 2 op (kt, oo)

Tervetuloa tutustumaan Broadway-musikaalien säkenöivään maailmaan!

Opintojaksolla opetellaan ensemble-työskentelyä: moniäänistä laulua, tanssia ja näyttämöilmaisua; kaikkia kolmea samaan aikaan. Opettelemme yhdessä näyttävän musikaalinumeron tunnetusta musikaalista, jonka esitämme opintojakson lopuksi. Jokainen pääsee hyödyntämään omaa osaamistaan ja oppimaan sopivasti lisää. Luvassa hikeä, hengästymistä, mokia, hauskuutta ja oman itsensä ylittämistä.

Opettajat: Lotta Kaarla ja Leena Tanhua

ITA10 Ideasta biisiksi  2 op (kt, oo)

Opintojaksolla käydään läpi biisinteon perusteet, etsitään keinoja jalostaa ideoita ja tehdään lopuksi esitysvalmiita kappaleita. Lisäksi käydään läpi sovittamista ja tuottamista, jotka ovat nekin erottamaton osa lauluntekoa. 

Matti Huhta on muusikko, biisintekijä ja tuottaja, joka on kouluttanut lauluntekijöitä 2010-luvun alusta mm. Ikatassa, Lappiassa, Pop&Jazz Konservatoriolla ja entisessä Rytmimaisterikoulutusohjelmassa. Matin ajatuksia voi kuulla myös Biisileiri-podcastista. 

Opettajat: Leena Tanhua ja Matti Huhta 

ITA11 Kehollinen teatterityö 2 op (kt, oo)

Kehollisen teatterityön opintojaksolla tutustutaan erilaisiin kehollisen teatterityön menetelmiin ja harjoituksiin kuten psykofysiikkaan, naamionäyttelemiseen, kontakti-improvisaatioon ja butohon. Opiskelija hahmottaa omaa kehoaan näyttämöllisenä ilmaisijana ja etsii uusia keinoja omaan kehollisen ilmaisun vahvistamiseen. Opintojakso tuottaa kehollisen työn esitysdemoja ja perinteiseen tekstilähtöisen teatteritraditioon yhdistyviä kokeiluja. 

Opettaja: Jyri Siimes 

ITA12 Ryhmäkeskeinen teatteri 2 op (kt, oo)

Opintojaksolla tutustutaan moderniin ryhmäkeskeiseen ja soveltavaan näyttämötyöskentelyyn – esimerkiksi devising-traditioon, Group-performanceen ja tarinateatteriin. Opintojaksolla vahvistetaan ryhmädramaturgisia taitoja ja ”näyttämölle”-kirjoittavan ryhmän toimintaa. Opiskelija hahmottaa modernin fragmentaalidramaturgian toimintamenetelmiä ja osaa toimia luovan työryhmän osana. Opintojaksolla valmistetaan kokonainen ryhmäkeskeinen teos. 

Opettaja: Jyri Siimes 

ITA13 Varjoteatteri 2 op (kt, oo)

Opintojaksolla tutustutaan varjoteatteriin käyttäen fyysisen ilmaisun ja kuvataiteen eri tekniikoita sekä tutkitaan valon mahdollisuuksia varjoteoksessa, maalataan varjoja, rakennetaan muotoja ja etsitään mahdollisuuksia omasta kehosta varjojen rakentamisessa. Opintojaksolla keskitytään käytännön tekemiseen ja esityksen tuottamiseen. Arviointikriteereinä taiteellinen ilmaisu, tekninen osaaminen, sekä yhteistyö- ja ryhmätyötaidot.

Opintojakson sisältöön kuuluu esiintyminen varjoteatteriteoksessa, joka on osana Tampereen kaupungin järjestämää Ruudun takaa -taideteoskokonaisuutta. Esitykset järjestetään 24.-26.10.2024 iltaisin Tampereen yhteiskoulun lukiolla. Opetusta on 2. periodissa palkilla 8 seuraavina päivinä: 27.9., 1.10., 3.10., 4.10., 8.10., 10.10.,11.10. ja 22.10.

Varjoteatterikurssin ohjaajina toimivat nukketeatterin ammattilaiset Tytti Marttila, Henrika Nieminen sekä Petri Lappalainen ja se järjestetään yhteistyössä Operaatio Pirkanmaan kanssa. 

ITE1 Elokuvatyön perusteet 2 op (kv, suositellaan 1. opiskeluvuotena, oo) 

Opintojaksolla tehdään elokuvia ja opitaan samalla kuvaamista, editointia ja elokuvakerrontaa. Opiskelija tutustuu Hollywoodin jatkuvuusleikkaukseen ja oppii tekemään valtavirtaelokuvan mukaista kuvaa. Pääpaino on omassa työskentelyssä ja jokainen pääsee toteuttamaan ideaansa käytännössä elokuvaksi asti. Työtapoina ovat mm. kuvaus- ja leikkausharjoitukset, luennointi sekä harjoituselokuvien tekeminen. Lopputyönä tehdään pienryhmissä elokuvat, joiden aiheen ja tyylin saa itse valita. Opiskelija oppii, miten tekniset valinnat vaikuttavat viestin sisältöön. Opintojaksolla opiskelija saa perusvalmiudet tehdä itsenäisesti elokuvia. 

ITE2 Dokumenttielokuva 2 op (kv, edellyttää ITE1, oo)

Elokuvan opintojakso, jossa opiskelija oppii tekemään lennokkaita, rääväsuisia tai koskettavia tarinoita tosielämän aiheista. Opiskelu tapahtuu omakohtaisena työskentelynä, jossa päästään tekemään yksin tai pienryhmissä yleensä ainakin kahta isompaa tuotantoa. Lisäksi tehdään elokuvallisia harjoituksia ja harjoitellaan kameratekniikkaa. Tutkitaan dokumenttielokuvan rakennetta ja kerrontaa sekä ilmiötä taidemuotona. Dokumentti saa olla tekijänsä näköistä, kokemuksien ja hetkien välittämistä. Esim. roadtrip- tai sekoiluhenkinen käsittelytapa saattaa tavoittaa yleisönsä paremmin kuin objektiivinen tyyli. Opiskelija oppii valotuksen käsisäädöt sekä tutustuu syväterävyyden ja perspektiivin hallintaan.

ITE3 Fiktioelokuva 2 op (edellyttää ITE1, suositellaan myös ITE2, oo)

Fiktioelokuvan opintojaksolla opiskellaan lisää elokuvallisen kerronnan keinoja sekä tehdään elokuvia. Opiskelija tutustuu erilaisten lajityyppien ilmaisutapoihin ja opettelee hyödyntämään montaasia ja elliptistä kerrontaa elokuvassa. Opiskelija oppii valaisun perusteet ja kamera-ajolaitteiden käyttöä. Opintojaksolla opiskelija oppii rakentamaan ilmaisun elementtejä myös kerronnan ristiriitojen, aukkojen ja vihjausten kautta. Lopputyönä toteutetaan valitun lajityypin mukaiset fiktioelokuvat pienryhmissä.

ITW1 Stage ja teatteri − valon ja äänen perusteet 2 op (kv, numerojärjestys, oo)

Opiskellaan luovaa ilmaisua valon ja äänen avulla sekä harjoitellaan valo- ja äänilaitteistojen käyttöä. Perustaitojen opintojakso, joka tulee käydä ennen seuraavia ITW-opintojaksoja. Tehdään teatterisalissa harjoitteita ja pieniä esityksiä sekä opitaan käyttämään laitteistoja mielikuvituksen jatkeena. Käytettävissä on teatterin kiinteät valolinjastot, uudet moving head-heittimet, leditekniikka, nostettavat trussilinjat ja efektilaitteet. Äänipuolella harjoitellaan teatteriesitysten koostamiseen tarkoitettujen ääniohjelmien luovaa käyttöä, midiääntä ja äänisuunnittelua.  Opiskelija tekee yleensä pienryhmissä valot tai äänet ainakin yhteen ilmaisutaidon tuotokseen tai tapahtumaan (useimmiten näytelmään).

ITW2 Esitystekniikka 2 op (kv, numerojärjestys, oo)

 • liikkuvan esitystekniikan turvallinen ja käyttötarkoituksen mukainen käyttö 
 • perehdytään valosuunnitteluun tietokoneohjelmistoa apuna käyttäen, sekä erilaisten valotilanteiden luomiseen ja valojen ohjaamiseen 
 • ääniteknologissa painopistealueina ovat PA-laitteiston kytkentä ja toiminta, live-äänentoisto, äänen tallentaminen ja jatkokäsittely, sekvensseriohjelmat ja nuotinnusohjelmat 
 • opiskelijan oman mielenkiinnon mukaisesti voidaan opintojaksolla keskittyä erityisesti hänen valitsemansa painopistealueen oppimiseen 

Opiskelija valmistaa esitysteknisen projektin, jossa hän osoittaa hallitsevansa valitsemaansa aihepiiriin kuuluvat laitteet ja välineet sekä osaa työskennellä itsenäisesti laatimansa suunnitelman mukaisesti. Tällaisia projekteja voivat olla esimerkiksi konsertin ääni- tai valotekninen suunnittelu ja toteutus, äänitallenteen tekeminen studio- tai live-olosuhteissa, koneellisen musiikin tekeminen ja tuottaminen, laajamittaisen musiikillisen materiaalin nuotintaminen tietokoneen avulla tai jokin muu opettajan kanssa erikseen sovittava opintojakson aihepiiriin liittyvä näyttötyö.

ITK1 Tarinapaja 2 op (kv, numerojärjestys, oo)

Fiktiivisen kirjoittamisen perusopintojakso. Istumme kuin nuotiopiirissä ja jaamme tietämystämme ja osaamistamme. Tarjolla hyvän kirjoittamisen ja tyylin perusteet sekä loistavaa seuraa. Opintojaksolla kirjoitetaan paljon, annetaan ja saadaan palautetta sekä opitaan kestämään kritiikkiä ja editoimaan tekstiä. Kirjoitustunnit saa kirjoittaa rauhassa, muuten ollaan yhdessä ja läsnä kirjoitusluokassa tai vaikka museoissa tai ulkona hakemassa innoitusta. Kirjoitetaan tarinoita ja muita lyhyitä harjoituksia, lopuksi ehkä jopa novelli. Opintojakso on hyvä pohja kaikkeen kirjoittamiseen, myös äidinkielen töihin ja reaaliaineisiin, mutta tarkoitus on ennen kaikkea nauttia omasta kirjoittamisesta.

ITK2 Runopaja 2 op (kv, vapaa)

Lyriikan taikapiiri on auki sinulle, joka rakastat runoja, mutta myös sinulle, joka uskot, että runous on ”hienoa” ja vaikeatajuista. Nyt ei ole! Opiskelemme kyllä kaikki runoilijan keskeiset keinot, joten opit analysoimaan toisten kirjoittamia runoja, mutta ennen kaikkea pidämme hauskaa kielellä ja hulluttelemme runon mahdollisuuksilla. Kaikki käy!

Opintojakso avartaa opiskelijan käsitystä kielestä yleensä ja runouden kielestä ja keinoista erityisesti. Harjoitukset rohkaisevat kirjoittajaa omassa ilmaisussa sekä runouden lukemisessa ja tulkinnassa. Opintojakso tutustuttaa modernin lyriikan keskeisiin keinoihin ja mahdollisuuksiin.

ITK3 Draamapaja 2 op (kv, vapaa ITK1 jälkeen)

Draama kuuluu kaikkialle: lavalle, televisioon ja valkokankaalle, mutta myös vaikkapa uutisiin, juhlien järjestämiseen ja urheiluun. Jos haaveissa on teatteridiplomi käsikirjoittamisesta, aloita tästä! Jos haluat saada syvemmän käsityksen vaikkapa tv-sarjan kirjoittamisesta, aloita tästä! Opintojaksolla voidaan tehdä yhteistyötä teatteri-ilmaisun kanssa, joskus myös teattereiden tai vaikka yliopiston kanssa. Draama on elämää, josta on leikattu tylsät kohdat pois. Niin myös tältä opintojaksolta.

Draaman kirjoittamisen opintojakso esittelee draaman keskeiset teoriakäsitteet, tärkeimpänä Aristoteleen draaman teoria. Harjoitusten avulla opetellaan hahmottamaan kohtauksen rakenne, henkilögallerian tarkoituksenmukainen luominen eli orkestraatio, konflikti ja sen kehittyminen, dialogi ja subteksti, aihe, teema ja genre.

ITK4 Novellipaja 2 op (kv, vapaa ITK1 jälkeen)

Opintojakson aikana kirjoitetaan novelleja tai vaihtoehtoisesti lyhyt dekkari. Opintojakso tukee äidinkielen opintoja ja opiskelijan omaa kirjoittamisharrastusta sekä antaa valmiuksia tulkita ja ymmärtää kirjallisuutta. Tuloksena upea kokoelma nykynovelleja. Tavoitteena on löytää se kuuluisa oma ääni. Opintojakso vahvistaa kirjoittajan itsetuntoa ja tukee häntä niissä tavoitteissa, jotka hän itse tekstilleen määrittelee. Pääpaino on oman rekisterin laajentamisessa ja rohkeissa kokeiluissa, joihin kirjoittaja saa vertaistukea muilta ryhmän jäseniltä ja ohjaajalta.

ITK5 Positiivinen kierre – kirjoittamalla hyvinvointia 2 op (kv, vapaa, suoritetaan itsenäisesti)

Opintojaksolla keskitytään laaja-alaisesti oman hyvinvoinnin parantamiseen. Tämä opintojakso on avoin kaikille, jotka haluavat voida paremmin. Monipuoliset harjoitukset antavat keinoja oman mielenterveyden vaalimiseen ja henkisen kestävyyden lisäämiseen Tekstejä ei arvioida eikä arvostella, vaan jokainen asettaa tavoitteensa itse. Opintojakso suoritetaan itsenäisesti opettajan tuella.

Koulussamme voi lisäksi suorittaa teatterin lukiodiplomin käsikirjoittamisessa.

ITME1 Miten puhut mediaa: johdatus mediailmaisuun 2 op (kv, numerojärjestys, oo)

Opintojaksolla tutustutaan mediaan kertojana, tarinoiden luojana, ihmistä ja yhteiskuntaa peilaavana olentona. Opiskelija ymmärtää mediahistorian rakenteen ja jatkumon. Lisäksi opiskelija kehittää omaa mediailmaisutaitoaan ja medialukutaitoaan. Opiskelija valmistaa osana ryhmää mediatyön, jonka aikana harjoitellaan journalistista tiedonhankintaa ja ryhmäprosesseja.

ITME2 Elävä media 2 op (kv, vapaa ITME1 jälkeen, oo)

Opiskelija syventää mediailmaisutaitojaan ja journalistista työskentelytapaa. Opiskelija hahmottaa journalistisen etiikan ja joukkoviestintää koskevan lainsäädännön. Opiskelija valmistaa 2−7 striimattavaa mediasisältöä, joista osa on suoraan striimattavia audiolähetyksiä yhteistoiminnassa Radio Moreenin kanssa. Mahdollisesti yhteistoimintaa muiden ilmaisutaitoaineiden kanssa.

ITME3 Media ja valta 2 op (kv, vapaa ITME1 jälkeen, oo)

Opiskelija syventää omaa mediaosaamistaan ja tutustuu siihen, miten media luo ja ylläpitää valtarakenteita. Opiskelija syventää journalistisen tiedonhankinnan osaamistaan. Opiskelija pohtii taiteen ja median rajapintoja ja niiden ylityksiä. Opiskelija suorittaa laajan mediataiteellisen / monimediaalisen mediatyön yhteistyössä muiden ryhmäläisten kanssa.

Koulussamme voi lisäksi suorittaa median lukiodiplomin.

Muistathan, että meillä voi opiskella musiikkia (MU), musiikki-ilmaisua (ITM) ja oppiainerajat ylittäviä musiikin opintojaksoja (ITA) sekä suorittaa musiikin lukiodiplomin.

ITM1 Mukaan musiikkiin 2 op (kv, vapaa, oo)

Opintojakso on suunnattu kaikille aloittelijoille musiikin maailmassa. Opintojaksolla opetellaan bändisoittimien perusteet alkaen kitarasta ja pianosta. Opiskelija oppii säestämään omaa lauluaan sekä saa riittävät valmiudet osallistua muille syventäville musiikin opintojaksoille. Aikaisempaa kokemusta ei tarvita. Mikäli bändisoittotaitoa jo löytyy, suosittelemme valitsemaan opintojakson ITM3.

ITM2 Lauluilmaisu 2 op (kv, vapaa, oo)

Opiskelija saa valmiuksia laulamiseen ja laulutaiteen harrastamiseen. Opintojaksolla harjoitellaan oikeaa hengitystekniikkaa, äänenmuodostusta ja luontevaa äänenkäyttöä. Edetään yksinkertaisista lauluista moniääniseen kuorolauluun. Ohjelmisto suunnitellaan yhdessä opintojakson alussa. Lauluilmaisun opiskelijat laulavat kuorona koulun juhlissa ja tapahtumissa.

ITM3 Musiikintekijä 2 op (kv, vapaa, oo)

Opintojaksolla keskitytään elävän musiikin tuottamiseen, oman ja valmiin materiaalin työstämiseen esityksiksi, yhtyetyöskentelyyn sekä tarvittavan esitystekniikan ja laitteiston hallintaan ja huoltoon. Opiskelija harjoittelee yhtyesoittamista valitsemansa kokoonpanon kanssa keskittyen musiikillisen ilmaisun ja motoristen taitojen kehittämiseen bändisoittajana.

ITM4 Liveä lavalle 2 op (kv, vapaa, oo)

Opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan ryhmässä tai itsenäisesti musiikillisen kokonaisuuden, jossa hän käyttää aiemmin hankkimiaan tietoja ja taitoja. Kyseessä voi olla esimerkiksi pienimuotoinen konsertti, ohjelmaa koulun juhliin tai tapahtumiin, äänite tai taiteidenvälinen projekti.

ITT1 Tanssiva minä 2 op (kv, vapaa, oo)

Tutustutaan tanssiin erilaisten tanssitekniikoiden ja -tyylien avulla, hyödyntäen erilaisia liiketekniikoita, valmista liikemateriaalia sekä improvisaatiota. Tanssitaan sekä yksin että kontaktissa muihin ryhmäläisiin ja harjoitellaan esiintymistä toisille opiskelijoille. Käydään katsomassa tanssiesitys ja reflektoidaan kokemusta. Opiskelijan kehonhahmotus ja kehollinen ilmaisu kehittyvät.

ITT2 Yhdessä tanssien 2 op (kv, vapaa, oo)

Opiskelija saa käsityksen tanssin monista mahdollisuuksista ja oppii tuntemaan tanssin historiaa. Pohditaan tanssin paikkaa yhteiskunnassa ennen ja nyt sekä mietitään, miten tanssilla voi vaikuttaa. Viedään tanssia erilaisiin konteksteihin: opintojaksolla on mahdollista suunnitella tanssia hyödyntävä projekti, joka voidaan toteuttaa esim. vanhainkodeissa, päiväkodeissa, kouluissa, toimintakeskuksissa tai muissa koulun ulkopuolisissa paikoissa esim. ohjaten eri ryhmiä tai esiintyen heille. Käydään katsomassa tanssiesitys.

ITT3 Koreografia 2 op (kv, vapaa, suositellaan 2. tai 3. opiskeluvuotena, oo)

Opiskelija saa perustietoja tanssin valmistamisesta. Opintojaksolla opiskelija oppii muokkaamaan liikemateriaalia erilaisilla menetelmillä ja huomioimaan mm. musiikin, valot, puvustuksen ja maskeerauksen osana koreografista kokonaisuutta. Kokeillaan erilaisia yksilö- ja ryhmäharjoituksia koreografian tuottamiseksi. Mahdollisuuksien mukaan luodaan koreografioita yksin tai ryhmänä. Käydään katsomassa tanssiesitys.

ITT4 Tanssien työelämään 2 op (kv, edellytyksenä yksi aiempi tanssi-ilmaisun opintojakso, suositellaan 2. tai 3. opiskeluvuotena, oo)

Opiskelija hahmottaa tanssin kenttää erityisesti tanssinohjaajan ja tanssijan työn näkökulmista. Opiskelija saa tietoa tanssialan koulutusmahdollisuuksista ja tutustuu tanssin ammattikenttään. Tieto tanssipedagogiikasta lisääntyy, ja sen myötä opiskelija oppii tanssin opettamisen perustaitoja. Opiskelija oppii erittelemään ja arvioimaan tanssia sekä keskustelemaan tanssista. Opiskelijan on mahdollista sisällyttää jo olemassa oleva tanssinohjaajan tai tanssijan työ osaksi opintosuoritusta.

Lisäksi koulussamme voi suorittaa tanssin lukiodiplomin.

ITTE1 Ensiaskeleita näyttelijäntaiteeseen 2 op (kv, oo)

Opiskelija kehittää ilmaisuinstrumenttiaan (ääni, keho, mieli) kokonaisvaltaisesti. Hän harjaannuttaa sekä ilmaisutaitoaan että syventää teatterillista osaamistaan ja ajatteluaan. Opiskelija tutustuu näyttämöllisen ilmaisun peruselementteihin, kuten lavalla olemiseen ja kontaktiin. Opiskelu tapahtuu yksin, pareittain ja ryhmissä.

ITTE2 Näyttelijäntaide 2 op (kv, vapaa ITTE1 jälkeen, oo)

Opiskelija syventää näyttelijäntyön tuntemustaan, ryhmätyötaitojaan sekä omaa ilmaisuaan mm. roolityöskentelyn avulla. Työskentelyn pohjana voidaan käyttää mm. klassikkotekstejä. Opintojaksolla työstettyä materiaalia on mahdollista esittää julkisesti.

ITTE3 Improvisaatio 2 op (kv, oo)

Opiskelija osallistuu näyttämöllisiin tilanteisiin ilman ennalta suunniteltua käsikirjoitusta. Työskentelyssä pääpaino on vuorovaikutuksen ja spontaniteetin korostamisessa. Työskentely tapahtuu yksin, pareittain sekä pienryhmissä.

ITTE4 Ensiaskeleita ohjaajuuteen 2 op (kv, oo)

Opiskelija laajentaa teatterikäsitystään perehtymällä ohjaajantyön alkeisiin. Työskentelyn aikana opiskelija harjaannuttaa omia tapojaan toimia ohjaajana eri harjoitteiden kautta. Samalla opiskelija muodostaa kokonaiskuvaa ohjaajatyöhön kuuluvista elementeistä. Opintojaksolla opiskelija voi toimia myös näyttelijänä.

ITTE5 Teatteritietous 2 op (kv, oo)

Opiskelija tutustuu teatterihistorian keskeisiin teoksiin, tapahtumiin ja tekijöihin. Opintojakson aikana opiskelija saa tietoa myös nykypäivän teatterikentästä; koulutuksesta, toimenkuvista ja käytännöistä.

ITTE6 Teatteri-ilmaisun lopputyö 2 op (kv, oo)

Opiskelija osallistuu teatteriproduktion valmistamiseen ja esittämiseen työryhmän jäsenenä. Opiskelija harjaannuttaa ilmaisullisia valmiuksiaan sekä draamallista ajatteluaan myös omatoimisesti roolityössään.

Koulussamme voi suorittaa teatterin lukiodiplomin.

ITO1 2 op (kv, 2. opiskeluvuotena, oo)

Taide ei ole vain taiteilijoiden asia! Tällä opintojaksolla tutustut tuottajan työhön esim. teatterissa, tapahtumissa, konserteissa. Opintojakso on sekoitus käytännön työtä ja luovaa ideointia. Tuotantoa opitaan tekemisen kautta – ryhmä toimii tuotantotiiminä, joka suunnittelee ja toteuttaa ulkopuolisille suunnatun koulun tapahtuman (esim. konsertti, teatteriesitys) yhteistyössä muiden ilmaisutaitoaineiden kanssa. Opintojakson aikana käsitellään tuotannon eri vaiheita esim. ideointi, konseptin kehittäminen, budjetointi ja järjestäminen. Pääset myös harjoittelemaan markkinointia ja tiedottamista.