Tanssien elämään

Tanssi-ilmaisun opintojaksoilla pääsee tutustumaan tanssiin monipuolisesti. Opintojaksoilla tutustutaan eri lajeihin ja harjoitellaan niitä. Tunneilla pääpaino on ilmaisun ja esiintymisen harjoittelussa ja tanssiharjoituksissa. Lähes jokainen opintojakso huipentuu esiintymiseen joko näyttämöillä koulussa tai koulun ulkopuolella tai osana jotain suurempaa kokonaisuutta esimerkiksi teatteri- tai musiikkiesityksessä tai erilaisissa oppiainerajat ylittävissä produktioissa.

Tanssi-ilmaisun tehtävä oppiaineena on kehittää opiskelijoiden tanssillista ja liikkeellistä osaamista sekä avartaa heidän tanssikäsitystään nykypäivän maailmassa. Tanssi-ilmaisu tukee opiskelijan fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia ja auttaa häntä itseilmaisussa ja oman identiteetin rakentamisessa. Tanssiopetus pyrkii vahvistamaan opiskelijan kehollista ymmärrystä, analysointitaitoa ja luovaa ajattelua.

Tanssi-ilmaisu ohjaa opiskelijoita vastuulliseen ja toiset huomioon ottavaan työskentelyyn taiteen parissa. Tanssi-ilmaisun yhtenä kulmakivenä on opettaa opiskelijoita kokemaan, katsomaan ja analysoimaan tanssitaidetta ja sen vaikutuksia, niin itsessään kuin myös yhteiskunnassa ja koko maailmassa.

TYK - Tanssi-ilmaisu

Tutustutaan tanssiin erilaisten tanssitekniikoiden ja -tyylien avulla, hyödyntäen erilaisia liiketekniikoita, valmista liikemateriaalia sekä improvisaatiota. Tanssitaan sekä yksin että kontaktissa muihin ryhmäläisiin ja harjoitellaan esiintymistä toisille opiskelijoille. Käydään katsomassa tanssiesitys ja reflektoidaan kokemusta. Opiskelijan kehonhahmotus ja kehollinen ilmaisu kehittyvät.  

Opiskelija saa käsityksen tanssin monista mahdollisuuksista ja oppii tuntemaan tanssin historiaa. Pohditaan tanssin paikkaa yhteiskunnassa ennen ja nyt sekä mietitään, miten tanssilla voi vaikuttaa. Viedään tanssia erilaisiin konteksteihin: opintojaksolla on mahdollista suunnitella tanssia hyödyntävä projekti, joka voidaan toteuttaa esim. vanhainkodeissa, päiväkodeissa, kouluissa, toimintakeskuksissa tai muissa koulun ulkopuolisissa paikoissa esim. ohjaten eri ryhmiä tai esiintyen heille. Käydään katsomassa tanssiesitys. 

Opiskelija saa perustietoja tanssin valmistamisesta. Opintojaksolla opiskelija oppii muokkaamaan liikemateriaalia erilaisilla menetelmillä ja huomioimaan mm. musiikin, valot, puvustuksen ja maskeerauksen osana koreografista kokonaisuutta. Kokeillaan erilaisia yksilö- ja ryhmäharjoituksia koreografian tuottamiseksi. Mahdollisuuksien mukaan luodaan koreografioita yksin tai ryhmänä. Käydään katsomassa tanssiesitys. 

Opiskelija hahmottaa tanssin kenttää erityisesti tanssinohjaajan ja tanssijan työn näkökulmista. Opiskelija saa tietoa tanssialan koulutusmahdollisuuksista ja tutustuu tanssin ammattikenttään. Tieto tanssipedagogiikasta lisääntyy, ja sen myötä opiskelija oppii tanssin opettamisen perustaitoja. Opiskelija oppii erittelemään ja arvioimaan tanssia sekä keskustelemaan tanssista. Opiskelijan on mahdollista sisällyttää jo olemassa oleva tanssinohjaajan tai tanssijan työ osaksi opintosuoritusta. 

Koulussamme voi suorittaa tanssin lukiodiplomin.

Diplomin tehdessään opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan tanssissa, kehittää tanssillisen tehtävän myötä tanssillista osaamistaan edelleen ja kuvaa kirjallisesti tanssin opiskelupolkuaan ja tanssillista kehitystään

Tanssi on mukana monissa produktioissa eli proggiksissa, joita järjestetään vuosittain.

Groove-musikaali (proggis 2022)

Käärmeenpääntallaajat (proggis 2023)

Lisäksi tanssi on mukana vuosittain vaihtuvissa erilaisissa oppiainearajat ylittävissä opintojaksoissa.

Lukuvuonna 2022-2023:

ITA02 DANSA MED SPRÅK 2 op

VA! HÄ! MITÄ! VAD!

Takerteleeko ruotsin kielen oppiminen ja haluaisit kokeilla uusia tapoja oppia kieltä tanssin ja luovan liikkeen kautta. Kurssilla tanssitaan, käytetään ruotsia puhekielenä ja tehdään toiminnallisia, liikkeeseen perustuvia harjoituksia ruotsin kielen vahvistamiseen. Kurssille et tarvitse aikaisempaa tanssitaustaa eikä ruotsin numerollasi ole mitään väliä. Tärkeintä on kiinnostus liikkeeseen ja kielten opiskeluun. Kurssin tavoitteena on kannustaa opiskelemaan kieliä eri tavoin omien mahdollisuuksien laajentamiseksi tulevaisuudessa.

Kom och dansa och lär dig svenska samtidigt!

Opettaja: Lotta Kaarla

ITA03 Kehollinen kuvataide 2 op

Miten katsoa taidenäyttelyä keholla, millaista on oranssi kierintä?

Opintojaksolla etsitään uusia näkökulmia ja välineitä kuvataiteeseen kehollisten ja tanssillisten harjoitteiden kautta ja ruokitaan oman liikekielen kehittämistä. Tutustutaan tanssiin, liikkeeseen, kuvataiteen perustekniikoihin ja tutkitaan niiden poikkitaiteellisia mahdollisuuksia. Opintojaksolle osallistuminen ei edellytä mitään aiemmin suoritettuja opintoja kuvataiteesta tai tanssista, mutta se sopii myös pidempään harrastaneille.

Opettajat: Juha Brusila ja Liina Siimes

ITA09 Musiikkiteatterin ensembleopintojakso / Suuri musikaalinumero 2 op

Tervetuloa tutustumaan Broadway-musikaalien säkenöivään maailmaan!

Opintojaksolla opetellaan ensemble-työskentelyä: moniäänistä laulua, tanssia ja näyttämöilmaisua; kaikkia kolmea samaan aikaan. Opettelemme yhdessä näyttävän musikaalinumeron tunnetusta musikaalista, jonka esitämme opintojakson lopuksi. Jokainen pääsee hyödyntämään omaa osaamistaan ja oppimaan sopivasti lisää. Luvassa hikeä, hengästymistä, mokia, hauskuutta ja oman itsensä ylittämistä.

Opettajat: Lotta Kaarla ja Leena Tanhua

TYK - Vanhat tanssit

Vanhat tanssit

Koulussamme järjestetään vuosittain vanhojen päivänä tanssit, joissa tokavuotiset juhlistavat sitä, että ovat koulun vanhimpia opiskelijoita. ”Vanhat” esiintyvät koulun väelle, päivällä yleisölle Koskikeskuksessa ja illalla vielä läheisille. Vanhojen tanssit on hieno perinne, joka on elää ajassa.

Voit katsella vuoden 2023 Wanhat tanssit YouTubessa https://youtu.be/Mg5_xB6tgaY