Mitä kuvataide on?

Vuosituhansien kuluessa taiteella on ollut monenlaisia tehtäviä. Yksi tehtävistä on ollut toimia peilinä: näyttää, minkälainen tämä maailma on. Tähän kysymykseen on vastattu tekemällä ns. näköistaidetta. Taiteella on myös filosofinen tehtävä: etsiä vastauksia kysymykseen, minkälainen on tämän maailman syvin olemus. Kysymykset hyvästä, pahasta, kauniista ja rumasta ovat maailmassa olemisen ongelmia, joita on kautta aikojen pohdittu taiteen keinoin. Kuvan tekeminen on maailman tutkimisen väline.

”Jokainen luo taidesuhteensa omalla tavallaan. Tärkeintä on, että jokainen opiskelija voi kokea taiteen merkitykselliseksi omassa elämässään.”

Opintojaksolla harjoitellaan kuvan tuottamisen, muokkaamisen ja esittämisen keinoja taiteessa, ympäristössä ja mediassa. Opintojakso sisältää luentoja kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin käsitteistöön ja kuvastoihin liittyen sekä kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin ajankohtaisten ilmiöiden tarkastelua. Opiskelija tutustuu erilaisiin näkemyksiin taiteen tehtävistä ja muusta visuaalisesta kulttuurista. Kuvallisten, sanallisten ja muiden kuvatulkinnan keinojen käyttäminen selkeytyy taiteellisen työskentelyn vuorovaikutustilanteissa. Opiskelijalle syntyy käsitys siitä, millaista on vaikuttaminen ja osallistuminen kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin keinoin. Opintojakson tehtävissä käytetään monipuolisesti eri tekniikoita ja välineitä kuvan tekemisessä ja opetellaan luovaa materiaalien käyttöä. Ensisijaisesti tarkoitus on rohkaista ja herätellä opiskelijaa luovaan ajatteluun sekä toteuttaa opiskelijan omia ideoita tarkoitukseen sopivilla välineillä.

Opintojaksolla tutustutaan arkkitehtuuriin, muotoiluun ja taideteollisuuteen tehtävien kautta. Tutkitaan ympäristön kuvakulttuurien yhteyksiä omiin kuviin, taiteeseen ja kulttuuriperintöön kuvailmaisun taitoja syventäen. Opiskelija tarkastelee rakennettuja ja luonnon ympäristöjä kulttuurisen moninaisuuden ja kestävän kehityksen kannalta. Käytetään arkkitehtuurin, muotoilun ja tuotteistamisen sisältöjä, prosesseja ja toimintatapoja kuvallisen tuottamisen lähtökohtana. Tehtävien kautta osallistutaan ja vaikutetaan erilaisiin ympäristöihin visuaalisuutta ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen sekä tarkastellaan luonnon, arkkitehtuurin ja muotoilun vuoropuhelua. Työskentelyssä tutkitaan ja havainnoidaan henkilökohtaisia, yhteisöllisiä, yhteiskunnallisia ja globaaleja merkityksiä rakennetussa ympäristössä. Päämääränä opintojaksolla on saada opiskelija tietoiseksi taiteen merkityksestä erilaisissa ympäristöissä ja ympäristön suunnittelussa sekä aktivoitua visuaaliseen suunnitteluun liittyvissä ajankohtaisissa yhteiskunnallisissa kysymyksissä sekä rohkaista toimimaan aktiivisesti oman ja suuremman yhteisön rakennetun ympäristön hyväksi.

Opintojakson sisältö koostuu graafisesta suunnittelusta piirtäen, kuvankäsittelyn ja erilaisten taidegrafiikan ym. tekniikoihin tutustumalla. Opiskelija tutkii median yhteyksiä muihin ympäristöihin, omiin kuviin, taiteeseen ja kulttuuriperintöön kuvallisen viestinnän sekä tieto- ja viestintäteknologian osaamista syventäen. Tarkastellaan mediakulttuureja kulttuurisen moninaisuuden ja kestävän kehityksen kannalta. Käytetään median sisältöjä, ilmiöitä, suunnitteluprosesseja ja toimintatapoja kuvallisen tuottamisen lähtökohtana. Harjoitustöissä opiskelija opettelee osallistumista ja vaikuttamista mediaympäristöihin visuaalisuutta ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen. Luennoilla käsitellään mediakulttuurien henkilökohtaisia, yhteisöllisiä, yhteiskunnallisia ja globaaleja merkityksiä. Opintojakson tarkoitus on lisätä opiskelijan ymmärrystä visuaalisuuden merkityksestä mediaviestinnässä, mediaympäristöissä ja mediaesityksissä sekä niiden suunnittelussa ja tuottamisessa.

Opintojaksolla tutkitaan taiteen sisältöjen, ilmiöiden ja toimintatapojen yhteyksiä omiin kuviin, ympäristöön ja kulttuuriperintöön ilmiökeskeistä lähestymistapaa hyödyntäen. Luennoilla käsitellään eri aikoina ja eri ympäristöissä tuotettua kuvataidetta kulttuurisen moninaisuuden ja kestävän kehityksen kannalta. Opiskelija oppii soveltamaan erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja itsenäisessä ja yhteistoiminnallisessa kuvallisessa työskentelyssä. Opiskelija tutkii omaan elinympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ilmiöitä kuvallisesti ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen. Opintojakso auttaa opiskelijaa havainnoimaan ja sijoittamaan näkemäänsä eri aikakausien taiteen ja rakennetun ympäristön historian aikajanalle varhaisimmista kuvista aina viimehetken nykytaiteeseen. Opiskelu koostuu luennoista ja omasta työskentelystä tehtävien parissa.

Koulussamme voi suorittaa kuvataiteen lukiodiplomin.

Opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan kuvataiteessa osoittaen kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin osaamistaan tuottamalla, tulkitsemalla ja arvottamalla monipuolisesti kuvia. Hän osaa kertoa ja välittää lukiodiplomille asettamansa tavoitteet ja lähtökohdat sekä osaa tuottaa taiteellisen ja visuaalisen kokonaisuuden, jonka sisällön tuottamisen ja esittämisen tavat tukevat toisiaan.

Kehollinen kuvataide 2 op

Miten katsoa taidenäyttelyä keholla, millaista on oranssi kierintä?

Opintojaksolla etsitään uusia näkökulmia ja välineitä kuvataiteeseen kehollisten ja tanssillisten harjoitteiden kautta ja ruokitaan oman liikekielen kehittämistä. Tutustutaan tanssiin, liikkeeseen, kuvataiteen perustekniikoihin ja tutkitaan niiden poikkitaiteellisia mahdollisuuksia. Opintojaksolle osallistuminen ei edellytä mitään aiemmin suoritettuja opintoja kuvataiteesta tai tanssista, mutta se sopii myös pidempään harrastaneille.

TYK - Kuvataide

Taide on myös tarina

Kansakuntien historia ja suuret myyttiset kertomukset ovat merkittävässä osassa kulttuurien kuvastoissa. Taide on siis ensisijaisesti kokemus eikä tavara.

Vastaavasti nuoren tekemä kuva ei ole taideopetuksen tärkein tuotos, sen sijaan opetuksen tuloksena syntynyt ajattelu, oivallukset ja tunteet ovat sitä.

Kuvataiteen opintojaksoilla perehdytään tekemisen, tutkimisen ja vierailujen kautta taidehistoriaan piirros- ja maalaustaiteeseen, grafiikkaan, kuvanveistoon, tila- ja ympäristötaiteeseen sekä arkkitehtuuriin, muotoiluun, digitaalisen kuvankäsittelyn sovellutuksiin ja taiteen nykyhetkeen.

Keskeinen tavoite kuvataiteen opetuksessa on henkilökohtaisen taidesuhteen syntyminen ja syventäminen

Maskeeraus

Voit ilmaista itseäsi kuvataiteen keinoin myös maskeeraus-opinnoissa.

Laukkaako mielikuvituksesi lakkaamatta, onko mielessäsi vuosisadan fantasiaelokuva tai zombieseikkailu? Miten teen tekoarpia, pidennän ripsiä tai muutun muumioksi? Lääke on löydetty: Elokuva ja Maskeeraus -kurssilla pääset toteuttamaan visuaalista osaamistasi ja tekemään näyttäviä elokuvia. Kurssi sopii kaiken tasoisille, omia välineitä ei tarvita.

Opintojaksolla tutustutaan meikkauksen ja maskeerauksen perusteisiin, tehdään työsuunnitelmia ja toteutetaan erilaisia töitä opettajan ja tutoriaalien avulla. Opintojaksolla käydään elokuvakerronnan perusteet, tehdään elokuvallisia harjoitteita ja valmistetaan lopputöinä villejä elokuvia. Kerronnassa hyödynnetään maskeerausta, puvustusta ja trikkikuvaa ja elokuvaleikkauksen erikoistehosteita. Arviointiperusteina tuntityöskentely, eri osa-alueiden näytöt tunneilla, kirjalliset suunnitelmat ja lopputyö. Opintojakso tukee esiintymistä koulussa, harrastuksissa, lavalla, kameran edessä jne.

Oletko peittänyt kulmakarvat, tiedätkö miten tehdä halloweenhaavoja, Miten kiinnitetään irtoripset?

Tutustutaan meikkauksen ja maskeerauksen perusteisiin, tehdään työsuunnitelmia ja toteutetaan erilaisia töitä opettajan ja tutoriaalien avulla. Sisältöä muokataan myös toiveiden mukaan. Et tarvitse aiempaa maskeerauskokemusta etkä omia välineitä.

Arviointiperusteina tuntityöskentely, eri osa alueiden näytöt tunneilla ja kirjalliset meikkisuunnitelmat.