Mukaan musiikkiin

Koulumme musiikin tunnit ovat erinomainen paikka löytää ja vahvistaa juuri sinulle sopivaa tapaa tehdä ja harrastaa musiikkia. Sekä pidemmälle omissa musiikkiopinnoissaan ehtineet että vasta-alkajat löytävät itselleen sopivasti uusia musiikillisia haasteita ja mahdollisuuden kehittää omia taitojaan.

Tunneilla tutustumme erilaisiin musiikkikulttuureihin, tyylisuuntiin, artisteihin, soittimiin ja laitteisiin. Opetuksessa käytettävät soittimet ja laitteet ovat tekniikan viimeisintä huutoa. Valmistamme paljon huikeita musiikillisia elämyksiä tarjoavia konsertteja ja tapahtumia koulussa ja myös koulun ulkopuolelle. Musiikki on mukana monissa oppiainerajat ylittävissä produktioissa.

Koulussamme voi opiskella musiikkia sekä musiikki-ilmaisua sekä suorittaa musiikin lukiodiplomin.

”Pääpaino kaikessa toiminnassa on soittamisessa ja itse tekemisessä.”

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija löytää oman tapansa toimia musiikin alueella. Omakohtaisen musiikkisuhteen kautta opiskelija ymmärtää musiikin merkityksiä elämässä ja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Opintojaksolla opiskelija musisoi, syventää omaa osaamistaan ja pohtii asemaansa musiikin kuuntelijana, tulkitsijana, tekijänä ja kulttuuripalvelujen käyttäjänä. Opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa teknologian käyttömahdollisuuksia musiikissa.

Opiskelija perehtyy erilaisiin musiikkikulttuurisiin ilmiöihin Suomessa ja maailmalla. Opiskelussa käytetään monipuolisia työtapoja, erityisesti musisointia ja kuuntelua. Musisoitaessa kiinnitetään huomiota oman taiteellisen ilmaisun sekä kuuntelu- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Ohjelmistoon valitaan mahdollisuuksien mukaan eri musiikinlajeja populaari- ja taidemusiikista perinnemusiikkiin.

Opiskelija oppii tuntemaan erilaisia musiikkikulttuureja sekä hahmottamaan itsensä osana globaalia musiikillista maailmaa. Opiskelija ymmärtää musiikin kulttuurisidonnaisuuden. Opintojaksolla tutustutaan syvällisesti joihinkin musiikinlajeihin tai -kulttuureihin laulaen, soittaen ja kuunnellen. Opiskelija kehittää musisointi- ja kuuntelutaitojaan sekä taitojaan hankkia ja käsitellä tietoa.

Opintojaksolla tutustutaan musiikin käyttöön ja vaikutusmahdollisuuksiin eri taidemuodoissa, monimediaisissa tieto- ja viestintäympäristöissä sekä yhteiskunnassa. Opiskelija suunnittelee opintojakson toteuttamistavan ja ohjelmiston tutkien musiikin yhteyttä tekstiin, kuvaan ja liikkeeseen ja perehtyy tarkemmin musiikin käyttötapoihin esimerkiksi elokuvassa, näyttämöllä, joukkoviestimissä tai verkkoympäristöissä.

Opintojakso on suunnattu kaikille aloittelijoille musiikin maailmassa. Opintojaksolla opetellaan bändisoittimien perusteet alkaen kitarasta ja pianosta. Opiskelija oppii säestämään omaa lauluaan sekä saa riittävät valmiudet osallistua muille syventäville musiikin opintojaksoille. Aikaisempaa kokemusta ei tarvita. Mikäli bändisoittotaitoa jo löytyy, suosittelemme valitsemaan opintojakson ITM3.

Opiskelija saa valmiuksia laulamiseen ja laulutaiteen harrastamiseen. Opintojaksolla harjoitellaan oikeaa hengitystekniikkaa, äänenmuodostusta ja luontevaa äänenkäyttöä. Edetään yksinkertaisista lauluista moniääniseen kuorolauluun. Ohjelmisto suunnitellaan yhdessä opintojakson alussa. Lauluilmaisun opiskelijat laulavat kuorona koulun juhlissa ja tapahtumissa.

Opintojaksolla keskitytään elävän musiikin tuottamiseen, oman ja valmiin materiaalin työstämiseen esityksiksi, yhtyetyöskentelyyn sekä tarvittavan esitystekniikan ja laitteiston hallintaan ja huoltoon. Opiskelija harjoittelee yhtyesoittamista valitsemansa kokoonpanon kanssa keskittyen musiikillisen ilmaisun ja motoristen taitojen kehittämiseen bändisoittajana. 

Opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan ryhmässä tai itsenäisesti musiikillisen kokonaisuuden, jossa hän käyttää aiemmin hankkimiaan tietoja ja taitoja. Kyseessä voi olla esimerkiksi pienimuotoinen konsertti, ohjelmaa koulun juhliin tai tapahtumiin, äänite tai taiteidenvälinen projekti.

Koulussamme voi suorittaa musiikin lukiodiplomin.

Opiskelija antaa lukioaikanaan näytön musiikillisesta erityisosaamisestaan ja erityisestä harrastuneisuudestaan musiikissa ja osoittaa musiikillista osaamistaan ja harrastuneisuuttaan valmistamalla musiikin taidollista ja tiedollista hallintaa osoittavan projektin tai kokoamalla näytesalkun lukioaikaisista musiikkiopinnoistaan ja -toiminnastaan.