Mitä on media?

Median opinnoissa opetellaan tunnistamaan ja erittelemään erilaisia kerrontoja ja kertomuksia, joita ihminen kokee ja tuottaa muuttuvassa maailmassa. Miten kuvalla, äänellä, tekstillä tai moniaistillisilla tavoilla meihin pyritään vaikuttamaan? Median opintojaksoilla harjoitellaan omaa mediailmaisua, mediakriittisyyttä ja pohditaan, miten joukkoviestinnän muutos on vaikuttanut ihmisen elämään. Mediaopetus ohjaa opiskelijaa vastuulliseen ja taitavaan mediasisällön tuottamiseen sekä sen kriittiseen käsittelyyn. Oppiaineelle tyypillisiä tekstejä ovat erilaiset multimodaaliset mediatekstit.

Journalistiseen mediaan perehdytään harjoittelemalla toimituksellista työtä ja kehittämällä omaa ilmaisukykyä muun muassa suorissa Studi-Off-radiolähetyksissä Radio Moreenissa taajuudella 98,4 MHz. Median ja taiteen rajapinnan tutkiminen sekä median tulevaisuuden pohtiminen ovat myös osa median opintojaksoja.

Opintojaksolla tutustutaan mediaan kertojana, tarinoiden luojana, ihmistä ja yhteiskuntaa peilaavana olentona. Opiskelija ymmärtää mediahistorian rakenteen ja jatkumon. Lisäksi opiskelija kehittää omaa mediailmaisutaitoaan ja medialukutaitoaan. Opiskelija valmistaa osana ryhmää mediatyön, jonka aikana harjoitellaan journalistista tiedonhankintaa ja ryhmäprosesseja.

Opiskelija syventää mediailmaisutaitojaan ja journalistista työskentelytapaa. Opiskelija hahmottaa journalistisen etiikan ja joukkoviestintää koskevan lainsäädännön. Opiskelija valmistaa 2−7 striimattavaa mediasisältöä, joista osa on suoraan striimattavia audiolähetyksiä yhteistoiminnassa Radio Moreenin kanssa. Mahdollisesti yhteistoimintaa muiden ilmaisutaitoaineiden kanssa.

Opiskelija syventää omaa mediaosaamistaan ja tutustuu siihen, miten media luo ja ylläpitää valtarakenteita. Opiskelija syventää journalistisen tiedonhankinnan osaamistaan. Opiskelija pohtii taiteen ja median rajapintoja ja niiden ylityksiä. Opiskelija suorittaa laajan mediataiteellisen / monimediaalisen mediatyön yhteistyössä muiden ryhmäläisten kanssa.

Koulussamme voi suorittaa median lukiodiplomin.

Opiskelija antaa erityisen näytön mediaosaamisestaan ja harrastuneisuudestaan ja osoittaa hallitsevansa monipuolisia media- ja vuorovaikutustaitoja sekä median välineiden, ilmaisukeinojen ja mahdollisuuksien luovaa käyttöä. Opiskelija osoittaa hallitsevansa informaation kriittisen valinnan, tulkinnan, arvioinnin ja jäsentelyn taitoa ja osaa analysoida omaa mediasuhdettaan ja tunnistaa median toimintaympäristön.