TYKin opinto-opas

 • Lue opinto-opas huolellisesti tällä sivulla.
 • Kysy rohkeasti neuvoa ryhmänohjaajaltasi tai muulta koulun henkilökunnalta, me olemme täällä sinua varten.
 • Muista, että lukiossa olet itse vastuussa opinnoistasi, mutta apua ja tukea on aina tarjolla kun sitä tarvitset.

Sivistys, luovuus ja vastuullisuus

TYKin arvot

Koulumme yhteiset arvot ovat sivistys, luovuus ja vastuullisuus ja koulumme tunnuslauseita ovat Yhdessä iloa oppimiseen! ja Yhdessä persoonalliselle opintielle!

Arvot ja tunnuslauseet kuvaavat Tampereen yhteiskoulun lukion toimintakulttuuria, jossa tuemme toistemme persoonallista kasvua ja elinikäistä kehitystä.

Sivistys

Opiskelemme monipuolisia tietoja ja taitoja, joiden avulla opimme hahmottamaan maailmaa. Sivistys näkyy hyvänä käytöksenä, avoimuutena, henkisenä kypsyytenä ja ajattelun taitoina. Lukiossa vaalimme koulun perinteitä ja kulttuuriperintöä ja pyrimme omalla toiminnallamme kehittämään niitä. Opimme toimimaan muuttuvassa maailmassa ja yhteiskunnassa.

Luovuus

Arvostamme luovaa työskentelyä, johon kuuluvat erilaisten ilmiöiden tarkastelu sekä uuden tuottaminen tieteissä ja taiteissa. Luovuuteen sisältyy oman ilmaisun lisäksi taito vastaanottaa ja arvostaa taide-elämyksiä.

Vastuullisuus

Olemme vastuussa itsestämme, omasta toiminnastamme ja oppimisestamme sekä hyvinvoinnistamme. Tunnemme vastuumme yhteisön jäseninä ja kunnioitamme ja kannustamme muita. Työskentelemme ja toimimme vastuullisesti ja arvostamme yritteliäisyyttä sekä opimme ottamaan vastuuta ympäristöstä ja yhteiskunnasta.

A) Tavoitteet

Yhteiset säännöt ovat tärkeät päivittäisen työn rauhallisen sujumisen, yhteisön jäsenten viihtyvyyden ja turvallisuuden vuoksi. Säännöissä kuvataan yhteisön jäsenten oikeuksia ja velvollisuuksia ja ne ohjaavat jäseniä vastuun ottamiseen omasta ja yhteisön toiminnasta. Säännöillä luodaan edellytyksiä koulutyön onnistumiselle.

B) Koulualue ja kouluaika

Koulualueen muodostavat koulurakennukset ja koulun piha-ja pysäköintialueet. Kouluajaksi katsotaan työsuunnitelman mukainen työaika sekä kaikki koulun järjestämät tilaisuudet myös koulualueen ja koulupäivän ulkopuolella. Säännöt ovat voimassa koulun alueella ja koulualueen ulkopuolella tapahtuvassa oppilaitoksen toiminnassa, kuten vierailuilla tai opintomatkoilla.

C) Opiskelijan velvollisuudet

Opiskelijalla on velvollisuus osallistua opetukseen, jollei hänen poissaololleen ole perusteltua syytä. Koulutuksen järjestäjä päättää opiskelijan poissaoloa koskevista menettelyistä.

Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Opiskelijan on käyttäydyttävä muita kiusaamatta ja vältettävä toimintaa, joka voi vaarantaa muiden opiskelijoiden, oppilaitosyhteisön tai opiskeluympäristön turvallisuutta tai terveyttä. (Lukiolaki 30§10.8.2018/714)

D) Päivittäisen työskentelyn eri tilanteet

 • Oppitunnit alkavat ja päättyvät koulun työjärjestyksen mukaan.
 • Jos opettaja ei ole saapunut oppitunnille 10 minuutin kuluessa tunnin alkamisesta, tulee opiskelijoiden edustajan tiedustella asiaa kansliasta.
 • Päällysvaatteita ei tuoda luokkahuoneisiin. Kännykät pidetään oppitunnin aikana äänettöminä repuissa. Kännykkää saa käyttää vain opettajan luvalla edellyttäen, että se ei häiritse opetusta.
 • Välitunnit saa viettää sisällä, suotavaa kuitenkin on käydä ulkona.
 • Liikkumisen sujuvuuden kannalta on tärkeää, että huolehditaan esteettömän kulkuväylän ylläpitämisestä koulun käytävillä ja portaikoissa.
 • Ruokailussa noudatetaan ruokailuvuoroja ja hyviä tapoja.
 • Lukioyhteisön jäsenet pyrkivät säilyttämään koulutilojen ja koulualueen siisteyden ja viihtyisyyden. Vahingonaiheuttaja on velvollinen korvaamaan koulun omaisuudelle tahallaan tai tuottamuksellisesti aiheuttamansa vahingon. Aiheutuneesta vahingosta on viipymättä tehtävä ilmoitus.
 • Jos opiskelija sairastuu kesken koulupäivän, hän laittaa viestin ryhmänohjaajalle ja selvittää poissaolot normaaliin tapaan Wilmassa. Äkillisessä sairauskohtauksessa opiskelijat ilmoittavat asian koulun henkilökunnalle.
 • Alaikäisen opiskelijan poissaolon selvittää huoltaja Wilman välityksellä. Täysi-ikäiset selvittävät poissaolonsa itse. Kolme päivää kestäneestä poissaolosta tulee ilmoittaa ryhmänohjaajalle. Kaikista kaksi viikkoa tai sen yli kestävistä sairauslomista on tuotava lääkärintodistus kansliaan.
 • Opiskelijan etukäteen tiedossa olevasta poissaolosta tulee anoa lupa Wilma-lomakkeella. Luvan enintään kolmen päivän poissaoloon myöntää ryhmänohjaaja ja muutoin rehtori.

E) Koulun puitteissa tapahtuva vapaa-ajan toiminta

Opiskelijoiden tulee koulun tiloissa tai kerhojen puitteissa tapahtuvassa vapaa-ajan toiminnassaan noudattaa soveltuvin osin koulun järjestyssääntöjä. Koulun tiloja tulee varsinaisen työajan ulkopuolella antaa opiskelijoiden vapaa-ajan harrastuksia varten käytettäväksi niissä rajoissa, jotka koulutiloja koskevat säännökset ja määräykset sallivat.

F) Koulurauha ja kurinpito

Lukioyhteisön jäsenten tulee asiallisella käyttäytymisellä pyrkiä edistämään koulun työrauhaa siten, että jokainen työryhmän jäsen voi keskittyä aiheen mukaiseen työskentelyyn.

Opiskelijalle, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo järjestystä taikka menettelee vilpillisesti, voidaan antaa kirjallinen varoitus. Jos rikkomus on vakava tai jos opiskelija jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa oppilaitoksesta määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi. Edellä mainitut toimenpiteet ovat kurinpitorangaistuksia.

Opetusta häiritsevä opiskelija voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka oppilaitoksen järjestämästä tilaisuudesta.

Opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään kolmen työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen opiskelijan tai oppilaitoksessa tai muussa opetustilassa työskentelevän henkilön turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti opiskelijan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi.

Jos opiskelija on tutkimuksen alaisena rikoksesta, häneltä voidaan tutkimuksen ajaksi pidättää oikeus opiskeluun, jos se opiskelijan tekemäksi epäiltyyn rikokseen tai siihen liittyviin seikkoihin nähden on perusteltua. (Lukiolaki 41§10.8.2018)

Opiskelijan tehdessä vilppiä, esim. lunttaa tai kopioi Internetistä, toimitaan seuraavasti: suoritus mitätöidään, suoritus tehdään uudestaan valvotuissa olosuhteissa opettajan niin päättäessä, arvosana alennetaan jopa hylättyyn asti. Rehtori nuhtelee opiskelijaa ja ilmoittaa tapahtuneesta opiskelijan huoltajille.

G) Tupakointi, päihteet ja huumeet

Kouluyhteisön jäsen ei saa kouluaikana tai koulun järjestämissä tilaisuuksissa olla päihteiden tai huumeiden vaikutuksen alaisena.

Tupakkatuotteiden, päihde- ja huumaustarkoitukseen luokiteltavien aineiden käyttö on kiellettyä koulun sisätiloissa ja koulun alueella sekä koulun tilaisuuksissa.

H) Muut määräykset

 • Opiskelija on itse vastuussa rahoistaan ja arvoesineistään.
 • Opiskelija ei tuo kouluun vaarallisia esineitä tai aineita.
 • Kulkuneuvot säilytetään koulun osoittamassa paikassa.
 • Koulun ulkopuolisiin rahankeräyksiin tai myyntitoimintaan on hankittava rehtorin lupa.
 • Koulussa tapahtuvan poliittisen toiminnan osalta noudatetaan opetushallituksen asiasta antamia ohjeita.
 • Oppituntien osittainenkin tallentaminen (kuvaaminen tai äänittäminen) on sallittua ainoastaan opettajan luvalla. Tallenteiden jakaminen ilman opettajan lupaa on kiellettyä.

Asioissa, joista ei järjestyssäännöissä erikseen mainita, noudatetaan voimassa olevia lakeja ja säännöksiä.

Läsnäolo

Opiskelijalla on velvollisuus osallistua opetukseen, jollei hänen poissaololleen ole perusteltua syytä (LL 30§). Säännöllinen osallistuminen opetukseen on lukio-opintojen suorittamisen edellytys. TYKissä opiskelijoita halutaan ohjata vastuulliseen toimintaan myös poissaolojen ilmoittamisessa ja selvittämisessä.

Myöhästymiset

Vastuulliseen opiskeluun kuuluu, että oppitunneille saavutaan ajoissa ja määräaikoja noudatetaan. Näin kunnioitetaan muita eikä häiritä muiden oppimista. Täsmällisyys ja määräaikojen noudattaminen ovat tärkeitä työelämätaitoja, joiden omaksumista TYKissä halutaan edistää. Opettaja merkitsee myöhästymiset Wilmaan ja ryhmänohjaaja seuraa myöhästymismerkintöjä säännöllisesti.

Poissaolojen selvittäminen

 • Opettaja merkitsee poissaolon oppitunnilta Wilmaan ja poissaolot selvitetään Wilmassa viipymättä.
 • Alaikäisen poissaolon Wilmassa selvittää huoltaja. Täysi-ikäinen opiskelija selvittää poissaolonsa itse.
 • Ennalta tiedossa olevaan poissaoloon on anottava lupa. Kolmeen päivään asti luvan myöntää ryhmänohjaaja ja pidempiin rehtori. Poissaoloanomus tehdään Wilmassa erillisellä lomakkeella.
 • Kouluajalle voidaan myöntää yli kolmen päivän poissaolo opetuksesta erityisistä opiskeluun tai tavoitteellisen harrastustoimintaan liittyvistä syistä, esimerkiksi lyhyt opiskelijavaihto, urheiluleiri, kisamatka tai koulun ulkopuolinen produktio. Mahdollinen poissaolo koulusta tulee suunnitella mahdollisimman varhaisessa vaiheessa sekä huomioida opiskelusuunnitelmaa ja lukujärjestystä tehdessä. Päättöviikolle anottua poissaoloa ei myönnetä lainkaan.
 • Jos opiskelija aikoo olla poissa opetuksesta kouluajalla (esim. lomamatka) ilman hyväksyttyä päätöstä anottuun poissaoloon, toimitaan normaalin poissaolokäytännön mukaan. Opiskelija itse tai alaikäisen huoltaja selvittää opettajien merkitsemät poissaolot Wilmaan. Poissaolo voi vaikuttaa opintojaksolla opiskeluun ja arviointiin. Vastuu opintojen etenemisestä poissaolon aikana on opiskelijalla ja huoltajalla.
 • Jos sairaus kestää enemmän kuin kolme päivää, on asiasta ilmoitettava ryhmänohjaajalle.
 • Kahden viikon tai sitä pidemmästä sairauspoissaolosta on aina tuotava lääkärintodistus kansliaan.
 • Jos opiskelija on poissa oppitunnilta, koska osallistuu muuhun koulun toimintaan esim. koulun järjestämä opintomatka, retki tai vierailu, esiintyminen koulun esityksissä tms., se opettaja, joka järjestää kyseisen toiminnan merkitsee opiskelijoille poissaoloselvitykseksi ’koulun toiminta’ (vaaleanpunainen värikoodi). YO-kokeeseen osallistumisen merkitsee ryhmänohjaaja opiskelijan pyynnöstä eli opiskelija ilmoittaa ryhmänohjaajalle milloin on yo-kokeissa ja ryhmänohjaaja selvittää poissaolot. 

Poissaolokäytännöt

Kuinka opiskelija toimii jos poissaoloja kertyy 

Erityistapaukset 

Yksittäisissä tapauksissa opiskelijalla voi olla terveydellisistä syistä lupa poissaoloon oppitunneilta useammin kuin poissaolokäytännöt edellyttävät. Tällaiset tukitoimet tulee olla aina kirjattuna Wilmaan kohtaan Tukitoimet.

Poissaolo kokeesta

 • Jos olet poissa kokeesta ilman perusteltua syytä, sinulla ei ole oikeutta osallistua uusintakokeeseen ja opintojakso on opiskeltava uudelleen. ​
 • Jos joudut olemaan poissa kokeesta (sairastuminen), ota yhteyttä opettajaan koepäivänä Wilma-viestillä ja selvitä lisäksi poissaolo Wilmaan tavalliseen tapaan.​

Poissaolokäytännöt löytyvät myös diaesityksenä tästä linkistä.

Tiedotus ja viestintä

Wilma on koulun ensisijainen viestintäkanava ja jokaisella opiskelijalla on velvollisuus seurata tiedotusta Wilmassa jokaisena koulupäivänä. Wilmasta opiskelija näkee lukujärjestyksen, opintosuoritukset ja opintovalinnat sekä viestit ja tiedotteet. Lisäksi Wilma toimii ensisijaisena yhteydenpitovälineenä koulun ja opiskelijan sekä hänen huoltajansa välillä. Opiskelija kirjaa Wilmaan myös oman henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa.

Jokainen opiskelija saa opintojen alkaessa Wilmaan oman käyttäjätunnuksen ja salasanan. Alle 18-vuotiaiden huoltajilla on omat käyttäjätunnukset ja salasanat. Alaikäisen opiskelijan huoltajat seuraavat Wilmassa opintojen etenemistä, selvittävät opiskelijan poissaolot, viestivät tarvittaessa opettajien ja muun henkilökunnan kanssa, tekevät poissaoloanomuksia ja seuraavat koulun tiedotteita.

Wilma-viesti on helpoin tapa ottaa yhteyttä opettajaan tai muuhun henkilökuntaan.

Yhteystiedot

Oppimisympäristö

Koulu

TYK toimii kahdessa kiinteistössä, Tykissä ja Tyllissä, jotka sijaitsevat kaupungin keskustassa Hallituskadulla vierekkäin. Koululle pääsee sähköisellä avaimella arkisin klo 7.00−16.15 välisenä aikana. Opiskelija saa sähköisen avaimen käyttöönsä opintojen alkaessa. Jos opiskelija kadottaa avaimen, on siitä ilmoitettava välittömästi vahtimestarille, jolta opiskelija saa uuden avaimen ja opiskelija maksaa tällöin kadonneesta avaimesta 40 euron korvauksen. Voit myös ilmoittaa kadonneesta avaimesta tällä lomakkeella.

Opiskelijat voivat käyttää koulun tiloja arkisin klo 7.00–16.15. TYKin opiskelijoille voidaan myöntää perustellusta syystä iltakäyttölupa. Luvat haetaan ja tilat varataan sähköisten linkkien kautta, jotka löytyvät Wilman etusivulta ja TYK-kotisivuilta osiosta pikalinkit.

Kirjasto

Kirjasto sijaitsee Tyllin kolmannessa kerroksessa. Se sopii hyvin itsenäiseen työskentelyyn. Kirjoja voi lainata joko päivystysaikoina tai ilmoittamalla kirjan hankintanumeron Wilma-viestillä kirjastonhoitaja Jouni Vedenojalta. Kirjasto on opiskelijoiden käytössä klo 8.00–15.30.

Koulun piha

Koulun piha on uudistettu kokonaan ja alueelta löytyy kirsikkapuisto, liikuntapaikkoja ja tilaa esityksille ja opiskelulle ulkona. Pihalla voi mm. pelata pallopelejä, pöytätennistä tai shakkia. Pyörille on riittävästi paikoitustilaa omalla alueellaan. TYKissä suositaan julkista liikennettä ja pyöräilyä, mutta myös koulun väen autoille on jonkin verran pysäköintitilaa puomilla rajatulla pysäköintialueella.

Ruokala

Tunnelmallinen ruokala Tiilenpää sijaitsee TYKin kellarikerroksessa. Ruokalasta on varattu yksi osa hiljaiselle ruokailulle. Tämä erillinen ruokailutila on nimeltään Rauhala.

Kouluruoan valmistaa ja tarjoilee Amica. Ruokalahenkilökunnan tavoittaa puhelimitse numerosta 050 449 1390.

Voit käydä ostamassa edullisesti päivittäin klo 13 ruokalasta kouluruokaa kotiin syötäväksi. Ota oma joko 0,5  tai 1,0 litran astia mukaan. Voit itse ottaa ruoan astiaasi ja maksaa MobilePaylla (sama numero kuin välipala-automaatissa) hävikkiruoan.

Hinnat:

 • oma rasia 0,5 litraa ruokaa -> 1€
 • oma rasia 1,0 litraa ruokaa -> 2€

Välipala-automaatti

Ruokalassa on Amican välipala-automaatti, josta voi ostaa MobilePaylla patukoita, leipiä, smoothieita, mehuja, keksejä, hedelmiä yms. klo 8-11 ja 13-15. Palautetta automaatin tarjonnasta voi antaa suoraan Amicalle.

Säilytyslokerot

Koulun käytävillä on opiskelijoiden käyttöön tarkoitettuja säilytyslokeroita. Koska lokeroita on rajallinen määrä, lokeron varaamista kannattaa harkita todellisen käytön mukaan. Lokeroita voi tiedustella kansliasta.

Avaimen panttimaksu on 10 €. Lokerojen vaihdon on ehdottomasti tapahduttava kanslian kautta!

Emme opi vain koulussa

Oppiminen ei rajoitu koulun seinien sisäpuolelle vaan opiskelijalla on mahdollisuus oppia myös erilaisissa ympäristöissä koulun ulkopuolella. Tampereen yhteiskoulun lukiolla on laaja yhteistyöverkosto ja teemme runsaasti yhteistyötä mm. ammattiteattereiden, muiden oppilaitosten ja erilaisten järjestöjen ja yritysten kanssa. TYKissä tehdään yhteistyötä paikallisten, valtakunnallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa.

Opiskelijat voivat käyttää koulun tiloja arkisin klo 7.00–16.15. TYKin opiskelijoille voidaan myöntää perustellusta syystä iltakäyttölupa. Luvat haetaan ja tilat varataan sähköisten linkkien kautta, jotka löytyvät Wilman etusivulta ja TYK-kotisivuilta osiosta pikalinkit.

OHJEISTUS TILOJEN VARAAMISEEN JA KULKULUPIEN MYÖNTÄMISEEN

– Oheiset ohjeet koskevat kaikkia koulun tiloja, myös niitä, jotka eivät ole suoraan mainittu varausjärjestelmässä.

– Koulun tiloista on poistuttava klo 21 mennessä, viikonloppuisin klo 18 mennessä.

– Kulkulupa ja käyttöoikeus tiloihin saadaan anomalla. Pääsääntöisesti iltaisin ja viikonloppuisin tiloissa voidaan harjoitella kouluun liittyvää toimintaa (kerhot, lukiodiplomit, opintojaksojen sisältöihin liittyvä harjoittelu, yms.). Tiloja voivat varata kyseisessä periodissa opintoihin liittyvää toimintaa harjoittavat opiskelijat. Hakemuksen hyväksyy kyseisestä aineesta/opintojaksosta vastaava opettaja, ellei toisin ilmoiteta.Varsinaiset kulkuluvat/-oikeudet saadaan vahtimestarilta. Varaushakemus löytyy kotisivun pikalinkeistä.

– Rehtori määrittelee etukäteen päivät, jolloin koulun loma-ajalla voi harjoitella. Pääsääntöisesti koulu on suljettu lomalla, mutta jos on tarve harjoitella kouluesityksiä lomalla, niihin on anottava kulkulupa asianosaiselta opettajalta ja varattava vuoro tilakalenterista normaaliin tapaan.

– Yo-kokeiden aikana ei voi varata lainkaan viikonloppuvuoroja.

– Huomaathan, että salivaraus ja iltakäyttökulkulupa ovat kaksi eri asiaa. Kummatkin tulee hakea.

– Varaaja ilmoittaa työryhmänsä kokoonpanon ja toiminnan sisällön jo hakuvaiheessa. Tilojen käyttäminen omaan, suoranaisesti opintoihin liittymättömään toimintaan ei ole sallittua. Yritykset saada kulkulupa/tehdä tilavaraus ilman näyttöä opinnoista tai yritys varata toisen nimissä johtavat sanktioihin. Mikäli näissä asioissa huomataan väärinkäytöksiä, tilojen käyttöoikeus evätään. 

– Varausta tehdessäsi; kirjoita varaukseen koko nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, mahdollinen produktion nimi (tai muu toiminnan määrittely).

– Ulkopuolisten henkilöiden päästäminen koulun tiloihin on kielletty. Koulun omaisuuden käyttäminen tai luovuttaminen ulkopuolisille on kielletty. Ulkopuolisiksi lasketaan kaikki ne, joita ei ole ilmoitettu kuuluvan työryhmään. Ulkopuolisia ovat myös ne henkilöt, jotka eivät opiskele koulussamme.

– Tilojen ja laitteiden/varusteiden kunnosta sekä yleisestä siisteydestä vastaavat salin käyttäjät. Ruokailu, juominen ja kaikki mahdollisesti siisteyttä ja järjestystä heikentävä toiminta on tiloissa kielletty. Tilasta lähtiessä tarkista, että tila jää siistiin kuntoon, vie mahdollisesti käyttämäsi rekvisiitta, välineistö ja lavasteet omille paikoilleen, sulje ikkunat, sammuta valota ja kaikki laitteet. 

– Varaa aikasi toimintasi huomioiden. Tiloja käyttävät muutkin. Voit varata mm. 30 minuutin, 60 minuutin, 60+30 minuutin vuoroja. MAKSIMIVUORO kerrallaan on 120 minuuttia. Aikoja käytetään treenaamiseen, tiloissa ei vietetä vapaa-aikaa. Henkilökunta valvoo tilannetta, jotta harjoitusvuoroja riittää kaikille niitä tarvitseville. ELI siis: max 2 h varaus / max 2 kertaa viikossa / produktio. Osa vuoden viikonlopuista ovat suljettu opiskelijoilta esim. ulkopuolisten varaajien takia tai YO-kirjoitusten ajan. Myös loma-ajoilla harjoittelua on rajoitettu. 

– Poista aina varaukset, joita et käytä. Näin mahdollistat muidenkin harjoittelun.

– Omien tapahtumien järjestämiseen tai esityksiin on kysyttävä lupa etukäteen rehtorilta sekä it-opettajalta/liikunnanopettajalta/aineenopettajalta. Myös tapahtumien valvojat tulee sopia ennen tilaisuuden järjestämistä ja markkinointia.

– Henkilökunnalla on täysi oikeus puuttua varaustilanteeseen, mikäli katsoo tarpeelliseksi. Tästä tulee ilmoitus opiskelijalle. (Esimerkiksi tekstiviesti peruuntuneesta ajasta.)

Käytetään tiloja sivistyneesti, luovasti ja ennen kaikkea vastuullisesti!

IT-ympäristö

TYKissä varmistetaan, että kaikki opiskelijat ja opettajat kykenevät käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tarkoituksenmukaisesti ja monipuolisesti. Opiskelija käyttää opintojensa aikana laajasti erilaisia sähköisiä oppimisympäristöjä ja oppimisalustoja ja ohjelmia, joiden hallitseminen luo pohjaa jatko-opintoihin ja tulevaisuuden työelämätaidoille.

Lukio-opintojen alussa opiskelijat osallistuvat digiperehdytystunneille ryhmänsä kanssa. Opettajat ohjaavat opiskelijoita erilaisten ohjelmien ja oppimisalustojen sekä ylioppilaskokeessa käytettävän Abitti-ympäristön käytössä, minkä lisäksi koulussamme on erinomaiset digipalvelut saatavilla joka päivä.

IT-TUKIHENKILÖ Jimi Pitkäniitty on paikalla auttamassa klo 8-16 joka koulupäivä.

IT-PÄÄLLIKKÖ Pyry Nykänen vastaa koulun IT-toiminnasta ja auttaa myös arjen IT-asioissa tarvittaessa.

Tärkeät sivut

IT-laitteet

Syksyllä 2021 ja tätä myöhemmin aloittavat opiskelijat saavat opiskelun ajaksi käyttöönsä kannettavan tietokoneen sekä kuulokkeet. Tietokoneet ovat koulun hallinnassa ja IT-osasto voi asentaa niihin etänä ohjelmia sekä muuttaa asetuksia tarvittaessa. Nämä tietokoneet toimivat Abitissa ja YO-kokeissa suoraan ilman erityisiä toimenpiteitä. Vanhemmat opiskelijat hankkivat koneensa itse ja huolehtivat niiden toiminnasta.

Koululla on lisäksi useita kymmeniä varakoneita, joita voi opettajan luvalla lainata tarvittaessa oppitunnille. Varakoneet sekä luokissa olevat koneet ovat Windows-läppäreitä. Musiikin, kuvataiteen ja elokuvatyön luokissa on käytössä Applen Mac-laitteita.

IT-palvelut

Suurinta osaa TYKin IT-palveluista käytetään TYK-tunnuksella. Näihin palveluihin kuuluvat mm. Teams, sähköposti, Onedrive, Moodle sekä tulostaminen. Wilmaan kirjaudutaan erillisellä tunnuksella, kuten myös osaan oppimisalustoista (Peda.net, Studeo, kustantajien palvelut). Osan näistä sivustoista voi yhdistää TYK-tunnukseen, mutta opiskelijoiden täytyy tehdä se itse, IT-tuki auttaa tarvittaessa. Ohjepankista löytyy ohjeita palvelujen käyttöön.

Koulun langaton verkko toimii erinomaisesti.

Opiskelijakuntaan kuuluvat kaikki koulumme opiskelijat

Opiskelijakuntaan kuuluvat kaikki koulumme opiskelijat. Opiskelijakunnan hallituksen tarkoitus on valvoa lukiolaisten etua, edistää lukiolaisten asemaa sekä luoda omalla toiminnallaan mukava ja viihtyisä oppimisympäristö. Opiskelijat äänestävät opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut jäsenet syksyisin vaaleissa opiskelijakunnan yleiskokouksen jälkeen.

Opiskelijakunnan hallitus tekee yhteistyötä mm. muiden lukioiden ja oppilaitosten, Tampereen nuorisovaltuuston, Suomen Lukiolaisten Liiton ja erilaisten järjestöjen ja yritysten kanssa. Lisäksi se edustaa opiskelijoita koulun opettajainkokouksissa ja johtokunnan tapaamisissa läsnäolo- ja puheoikeudella.

TYKin opiskelijakunnan hallitus järjestää runsaasti erilaisia tapahtumia ja tempauksia lukuvuoden aikana sekä tukee erilaisia opiskelijoiden projekteja tarpeen mukaan myös rahallisesti. Hallitus etsii koko ajan aktiivista porukkaa mukaan kokouksiin, tapahtumatoimikuntaan ja kaikenlaiseen muuhun toimintaan. Kaikki siis rohkeasti mukaan opiskelijakunnan toimintaan!

Tykkiläiset voivat halutessaan perustaa kerhoja, jotka kokoontuvat koulun tiloissa. Lisäksi toimii myös opettajien ohjaamia kerhoja. TYKin kerhotoiminta on vireää ja kerhoista löytyy sekä ilmaista ja kiinnostavaa tekemistä että kavereita.

Kerhot 23-24

TANSSIKERHO

Kaikille TYKkiläisille avoin ja matalan kynnyksen tanssikerho MAANANTAISIN klo 16-17 TYKin tanssiluokassa. Tanssikerhoon voi osallistua kuka vain liikkeestä ja tanssista kiinnostunut TYKkiläinen. Osallistuminen on ilmaista ja kerhoon voi osallistua aina silloin kuin se sinulle sopii. 

Tanssikerhossa tanssityylit ja ohjaajat vaihtuvat muutaman viikon välein. Halutessaan tanssikerholaiset voivat valmistaa tanssiesityksiä näytönpaikkoihin ja muihin tilaisuuksiin. Ohjaajina tanssikerhossa toimivat TYKin opiskelijat. Seuraa Wilmassa tiedotetta TANSSIKERHO 2023-2024 ja maanantaisin RO-tiedotetta niin tiedät mitä lajia on tiedossa. Kysymyksiä voi myös laittaa Wilmoitse tulemaan tanssiope Lotalle (Kaarla), jos jokin asia askarruttaa sinua. Let’s dance! 

TYKIN K-POP KERHO 

Tervetuloa mukaan tykin omaan kpop-kerhoon!! Ollaan tanssiryhmä, joka keskittyy kpop-tanssiin ja kokoonnutaan liikkasalissa torstaisin klo 16.00-17.30. Treeniaikoja varaillaan myös lisää aina esityspäivän lähestyessä. Mukaan kannattaa tulla matalalla kynnyksellä jos tanssiminen tai kpop kiinnostaa. Ollaan siis vapaa-ajalla treenaava porukka ja meidän kerhotoiminnasta saa opintopisteiden sijaan tanssikokemusta ja uusia kavereita.  Jos haluut mukaan meidän jengiin ota yhteyttä ig: @tymeless.crew 

ELOKUVA-AKTIVISTIT 

Kaikki elokuvista ja niiden tekemisestä kiinnostuneet, ilmoittautukaa elokuvaope Petteri Saarelle. Elokuvakerhotoiminta polkaistaan käyntiin aina kun halukkaita ilmestyy! Kalusto ja editit ovat käytettävissä. 

TYKIN KIRJAKERHO

Kirjakerhoilu sopii kaikille, jotka tykkäävät lukea, haluaisivat aloittaa lukuharrastuksen ja/tai kaipaisivat kirjakavereita jutteluseuraksi. Tapaamiset ovat muodoltaan hyvin rentoja ja kivaa ajanvietettä, ei todellakaan tunnu opiskelulta <3 Lukutahti on noin 1 kirja/periodi, jonka jälkeen tapaamme ja juttelemme lukemastamme Kieliluokan ihanilla ja pehmeillä sohvilla. Jos haluat tulla tutustumaan toimintaan, pistä matalalla kynnyksellä viestiä instagramissa @tykkirjakerho.

SHAKKIKERHO 

Kerhon toimintaan ovat tervetulleita kaikki shakista kiinnostuneet tykkiläiset, aloittelijoista harrastajiin. 

Kerhossa perehdytään shakkiin, pelataan ja otellaan myös erilaisia koulun sisäisiä turnauksia. Kerho kokoontuu yleensä kerran viikossa Tyllin kirjastossa. Kokoontumispäivä on tavallisesti ollut perjantaisin (klo 14.30 alkaen), mutta toisinaan myös muina päivinä opiskelijoiden lukujärjestyksistä riippuen. Ilmoittaudu shakkikerhon toimintaan mukaan laittamalla wilma-viestiä Martti Leinoselle.

TYK-KIEKKOKERHO

TYKin kiekkokerhon toiminta jatkuu jälleen joulukuun alussa. Kiekkokerhossa pelataan jääkiekkoa Koulukadun ulkokentillä ja toisinaan myös jäähalleissa. Kiekkokerho on tarkoitettu kaikille jääkiekkoilusta kiinnostuneille. Toimintaan saavat tulla mukaan kaikki tykkiläiset, opiskelijoiden lisäksi mukana on ollut myös opettajia ja henkilökunnan jäseniä. Erillistä ilmoittautumista ei tarvita, vaan mukaan voi liittyä ilmestymällä Koulukadulle, kun jäävuorot taas joulukuussa alkavat. TYK-kiekkokerhon toiminnasta ja vuoroista voi kysellä Martti Leinoselta tai Jussi Taljalta. 

 LIIKUNTAA

Maanantaisin liikuntasali on varattuna koulun jälkeen klo 16-17 opiskelijoiden omatoimiseen pelailuun. Tule yksin tai omalla porukalla, pelin päättävät ne ketkä tulevat pelaamaan 🙂 Jotta pelivälineet ovat varmasti saatavilla, kannattaa ottaa etukäteen yhteyttä liikunnan opettaja Outi Huoviseen Wilma-viestillä. 

SÄLLIT – POIKATEATTERI

Poikateatteriryhmä Sällit on Tampereella vuodesta 2012 asti toiminut nuorista miehenaluista koostuva teatteriryhmä, joka toivottaa mukaansa niin vasta-alkajat, kuin teatterista aiemmin kiinnostuneet. 
 
Sälleissä pääset oppimaan, miten omaa kroppaa pystyy käyttämään itseilmaisuun teatterinkeinoin. Lisäksi pääset yhtymään osaksi alati kasvavaa lämminhenkistä porukkaa. 
 
Sällit kokoontuvat joka tiistai klo 17.30 Tyllin luokassa 207. Sälliyden ydintä on luottamus, hauskanpito ja oman ilmaisun kehittäminen osana ryhmää – tervetuloa messiin! Ryhmää vetää teatteri-ilmaisun opettaja Jyri Siimes. Häneltä voi kysyä lisää wilma-viestillä.  
 
Lisää tietoa osoitteessa sallit.fi. Sällien toiminnan mahdollistaa Sottiisi Fun Club ry yhteistyössä Tampereen yhteiskoulun lukion kanssa.  

TYKIN KUVATAIDEKERHO

Kuvataidekerho on matalan kynnyksen kerho, jossa pääsee testaamaan uusia tekniikoita ja materiaaleja itsensä ilmaisun ohella! Kerho on avoin kaikille halukkaille eikä vaadi aikaisempaa kuvaamataidon kokemusta tai osaamista, pidetään vaan hauskaa yhdessä!

Kerho kokoontuu torstaisin klo 16:15-18:15 kuvaamataidon luokassa ja kutsuu mukaansa kaikki edes vähän kuvataiteesta kiinnostuneet, tervetuloa! 😀

FILOSOFIAKERHO

Opiskelijoiden oma Filosofiakerho kokoontuu torstaisin klo 16-17 Filosofian luokassa. Kaikki tykkiläiset ovat tervetulleita mukaan kuuntelemaan alustusta ja keskustelemaan kiinnostavista aiheista. Aiheita voi myös ehdottaa!

PSYKOLOGIAKERHO

Tänä vuonna TYKissä järjestettiin psykologian kerho aineesta motivoituneille opiskelijoille. Kerhossa opiskelijat ovat päässeet lukemaan psykologian alan tutkimuksia, keskustelemaan toisten kanssa psykologian ilmiöistä ja oppimaan uutta musiikkipsykologiasta. Kerhon sisältöjä suunniteltiin myös osallistuvien opiskelijoiden toiveiden mukaan. Syksyn kerhon yksi kohokohdista oli vierailu HIP-laboratorioon (Human Information Processing) Tampereen yliopistossa. Tämän lukuvuoden kerho on saatu jo päätökseen, mutta mikäli kiinnostuneita opiskelijoita riittää, kerhotoimintaa saatetaan jatkaa myös seuraavana lukuvuonna. Kerhoa ohjasi TYKin psykologian opettaja Miitta.

MATIKKAHAASTE

Wilmassa julkaistaan kuukausittain haaste, jossa opetetaan uusi matematiikan asia esimerkein ja annetaan tehtävä suoritettavaksi. Tehtävä suoritetaan ohjelmistolla tai kaavaeditorilla ja palautetaan sähköiseen palautuskansioon kuvankaappauksena. Apua ja lisätehtäviä on tarjolla ilmoitettuina ajankohtina.  Aiheet syventävät matematiikan tunneilla käytyjä tietoja. Lisätietoa saa Anu Kivistöltä.

MRS QUINNIN ENGLANNIN KESKUSTELUKERHO

Tervetuloa parantamaan englannin suullista taitoa rennosti ja matalalla kynnyksellä Mrs. Quinnin kanssa. Mrs. Quinn on paikalla TYKin yläkerrassa Vinttiluokassa maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 12-14. Paikalle voi piipahtaa itselle sopivaksi ajaksi juttelemaan eli paikalla ei tarvitse olla koko aikaa vaan itselle sopiva hetki. Sopii ihan kaikille, jotka haluavat rupatella englanniksi tai kaipaavat rohkaisua englannin puhumisen aloittamiseen.

Hyvinvointia edistävää toimintaa

HYVINVOINTIKAHVILAT

Hyvinvointikahvilat järjestetään TYLLIn luokassa 124 pari kertaa periodissa. Kahvilat ovat kaikille avoimia matalan kynnyksen kahvittelu- ja juttelupaikkoja. Hyvinvointikahvilaan voit tulla ilman erityistä syytä tai aihetta tapaamaan muita tykkiläisiä sekä koulun aikuisia. Paikalla opoja, kuraattori, toisinaan opettajiakin.  

ITSENÄISESTI ASUVIEN TAPAAMISET

Tapaamiset torstaisin klo 14.45, kokoontuminen Tyllin luokassa 207. Tavoitteena on tutustua muihin muualta muuttaneisiin sekä Tampereeseen ja vaihtaa kokemuksia, ajatuksia ja hyviä käytäntöjä omillaan asumiseen liittyen. Mukaan voi tulla milloin vain, vaikkei olisi aiemmin osallistunut toimintaan. Ryhmää vetää Valo-Valmennusyhdistyksen ohjaaja ja Tykin kuraattori Tiina Vihantola.

TYKKÄÄMÖ

Tykkäämö on tarkoitettu sinulle, joka syystä tai toisesta et vielä ole löytänyt paikkaasi tai porukkaasi TYKissä tai tunnet ulkopuolisuutta tai yksinäisyyttä.  Tykkäämössä tehdään yhdessä monenlaista opiskelijoiden toiveiden mukaan. Tavoitteena on rakentaa turvallinen ryhmä, jossa jokainen tuntee olonsa kotoisaksi!

Tapaamisia on keskiviikkoisin klo 14.45-16.00 ja perjantaisin klo 8.15-9.30 kolmannessa ja neljännessä periodissa Tyllissä luokassa 207. Mukaan pääsee ensisijaisesti ryhmänohjaajan, opon tai opiskeluhuollon suositusten kautta. Ota siis yhteyttä opoosi, jos haluat mukaan. Ryhmää vetävät opettajat Senni Haapavaara ja Silja Pajula.

Lukuvuoden aikataulut

LUKUVUOSI 2024-2025

Syyslukukausi 7.8.2024-19.12.2024

24-ryhmät aloittavat lukuvuoden 7.8.2024 klo 9.00 ja 23- ja 22-ryhmät 8.8.2024 klo 9.45

 • Syysloma 14.-20.10.2024
 • Avoimet ovet (lauantaityöpäivä) 26.10.2024
 • Joululoma 20.12.2024 – 6.1.2025

Kevätlukukausi 7.1.2025 – 31.5.2025

 • Penkkarit 6.2.2025
 • Wanhat tanssit 7.2.2025
 • Talviloma 24.2. – 2.3.2025
 • Pääsiäisloma 17.-21.4.2025 (kiirastorstai vapaa)
 • Helatorstai 29.5.2025

Ylioppilaskoepäivät

Tarkista päivämäärät ylioppilastutkinto.fi verkkosivuilta.

Periodirajat 2024-2025

PeriodiAjankohta
I7.8. – 26.9.2024
II27.9. – 22.11.2024
III25.11.2024 – 31.1.2025
IV3.2. – 2.4.2025
V3.4. – 31.5.2025

Tuntikaavio

Opintotarjottimelle opintojaksot on numeroitu 1-8. Näitä kutsutaan palkeiksi ja ne osoittavat opintojakson ajankohdan lukujärjestyksessä.

Oppitunteja on pääsääntöisesti kolme kertaa viikossa ja oppitunnin pituus on 75 minuuttia. Tuntikaaviosta näkyy, minä viikonpäivänä ja mihin kellonaikaan palkin oppitunnit pidetään. Valintojen jälkeen tunnit, kellonajat ja tilat näkyvät myös Wilmassa opiskelijan lukujärjestyksessä.

TYK - Tuntikaavio

Tiimiaika

Tiimiaika maanantaiaamuisin on tarkoitettu yhteistyöajaksi. Opettajat voivat järjestää tuolloin mm. aineryhmien ja työryhmien kokouksia ja opiskelijat voivat tehdä ryhmätöitä tai paritöitä tapaamalla toisiaan koululla tai Teamsissa. Tuolloin voidaan järjestää myös opettajien ja opiskelijoiden yhteisiä tapaamisia erilaisten projektien, opintomatkojen tms. suunnitteluun.

Ryhmänohjaus

Ryhmänohjaustuokioita järjestetään maanantaisin klo 10.30-11.00 yleensä joka toinen viikko, mutta tarvittaessa myös useammin. Lukuvuoden aikana voidaan järjestää myös pidempiä ryhmänohjaustuokioita. Ryhmänohjaukseen osallistuminen on osa koulutyötä ja kuuluu lukio-opintoihin. Ryhmänohjauksen tarkoitus on tukea opiskelijaa opinnoissa ja tarjota yhteisöllistä tukea opiskeluun matalalla kynnyksellä.

Ruokailu

Kouluruuan valmistaa ja tarjoilee Amica. Ruokalahenkilökunnan tavoittaa puhelimitse numerosta 050 449 1390. Ruokalistalla on joka päivä myös kasvisvaihtoehto. Ruokailut järjestetään klo 11.10-13.00 oppitunnin aikana. Ruokatunnin pituus on 35 minuuttia. Ruokailuvuorot löytyvät Wilmasta.

Opiskelijoille tarjotaan ilmainen aamiainen keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 7.45 – 9.45.

Ruokalasta voi ostaa ylimääräiseksi jäänyttä kouluruokaa omaan rasiaan hintaan 1 €/rasia klo 13.00. Kansliasta ostetaan etukäteen euron arvoinen hävikkiruokakuponki, jota vastaan saa hakea ruokalasta annoksen omaan astiaan. Kukkaro ja luonto kiittävät!

Lukuvuoden tapahtumakalenteri

Lukuvuoden tapahtumista tiedotetaan tarkemmin Wilmassa. Päivittyvän tapahtumakalenterin löydät täältä.

Yleistä

Periodin viimeisten päivien ajaksi tavanomainen lukujärjestys vaihtuu päättöviikkoaikatauluun, joka on näkyvillä Wilmassa.

Päättöviikolla samana päivänä ovat vain kahden eri palkin tavallista pidemmät tunnit.

 1. oppitunti on klo 8.15-10.30
 2. oppitunti on klo 11.10-14.15 (sisältää ruokailun 35 minuuttia)

Ruokailut ovat porrastetusti useassa vuorossa 2. kaksoistunnin aikana. Päättöviikoilla on käytössä oma ruokavuoroaikataulu, joka myös löytyy Wilmasta.

Päättöviikot 2024-2025

PeriodiPäättöviikotArvioinnit
I18.9.-26.9.21.10.
II14.11.-22.11.4.12.
III23.1.-31.1.14.2.
IV25.3.-2.4.25.4.
V20.5.-28.5.30.5.

Päättöviikkojen lukujärjestys

Uusintakokeet

Hylättyä opintojaksoa opiskelija saa yrittää uusia kerran uusintakuulustelussa tietyin ehdoin. Tutustu uusintakokeen ohjeistukseen ja aikatauluihin tarkemmin täällä.

Opiskelija voi yrittää korottaa hyväksyttyä arvosanaa suorittamalla opintojakson uudelleen. Lopulliseksi arvosanaksi tulee kyseisistä suorituksista parempi.

Opiskelu lukiossa

Oppivelvollisuus on pidentynyt toiselle asteelle 18 ikävuoteen. Oppivelvollisuus jatkuu siihen asti, kunnes nuori on suorittanut toisen asteen koulutuksen tai täyttää 18 vuotta.

Oppivelvollisuuden laajentaminen tuli voimaan vuonna 2021 ja oppivelvollisuus laajenee ikäluokka kerrallaan. Velvoite hakeutua ja jatkaa toisen asteen koulutuksessa koskee niitä opiskelijoita, jotka keväällä 2021 ovat perusopetuksen 9. luokalla (pääosin vuonna 2005 syntyneet). Tästä ikäluokasta alkaen oppivelvollisuuden laajentaminen koskee kaikkia peruskoulusta toiselle asteelle siirtyviä nuoria.

Oppivelvollisuuden laajentaminen koskee niitä nuoria, jotka suorittavat perusopetuksen oppimäärää oppivelvollisina 1.1.2021 tai sen jälkeen. Jos nykyinen perusopetuslain mukainen oppivelvollisuus on päättynyt ennen 1.1.2021, henkilö ei tule oppivelvollisuuden laajentamisen piiriin. Oppivelvollisuuden laajentaminen ei siis koske vuonna 2003 tai sitä aiemmin syntyneitä henkilöitä, vaikka he vielä parhaillaan suorittaisivat perusopetuksen oppimäärää, koska heidän perusopetuslain mukainen oppivelvollisuutensa on päättynyt ennen vuotta 2021.

Toisen asteen maksuttomuus

Ensimmäisen ammatillisen tutkinnon tai lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon suorittaminen on opiskelijalle maksutonta, kun opiskelija on aloittanut tutkinnon suorittamisen ennen 18-vuoden ikää.  Maksuttomuus koskee ensimmäisen kerran syksyllä 2021 toisen asteen opinnot aloittavia oppivelvollisia opiskelijoita. Maksuttomuus kestää enintään sen kalenterivuoden loppuun, jona opiskelija täyttää 20 vuotta.

Opetus ja ohjaus sekä päivittäinen ruokailu on jokaiselle opiskelijalle maksutonta. Näiden lisäksi oppivelvollisuuden laajentuessa opiskelijalle maksuttomiksi tulevat

 • opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit
 • opintojen suorittamiseksi tarvittava tietokone sekä tarvittavat ohjelmistot
 • ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät viisi koetta, myös hylättyjen uusiminen
 • vähintään seitsemän kilometrin koulumatkat ilman omavastuuosuutta

Opintoja täydentävä vapaaehtoinen toiminta, kuten opintoretket, vierailut tai tapahtumat voivat olla maksullisia.  Erityistä harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa tarvittavat välineet eivät sisälly maksuttomuuden piiriin. Näillä välineillä tarkoitetaan esimerkiksi erityisen koulutustehtävän saaneissa lukiossa tai joissakin ammatillisissa tutkinnoissa tarvittavia soittimia tai urheiluvälineitä.

Lue lisää toisen asteen maksuttomuudesta.

Opiskelukustannukset niille, jotka eivät ole maksuttomuuden piirissä

Lukiossa opiskelukustannuksia kertyy tietokoneesta, oppimateriaaleista, muista opiskelutarvikkeista (kuten urheiluvälineistä), ylioppilaskokeesta sekä mahdollisista tapahtumista ja retkistä.

Halutessaan säilytyslokeron opiskelija lunastaa avaimen kansliasta 10 euron panttia vastaan.

Koulumatkatuki

Koulumatkatukea voi hakea, kun olet ottanut vastaan opiskelupaikan. Koulumatkatuki haetaan OmaKelassa, toimi näin: 

1. Hanki omat verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne. 

2. Kirjaudu OmaKelaan ja täytä koulumatkatuen verkkohakemus. 

3. Lähetä hakemus. 

4. Jos käytät koulumatkaasi Matkahuollon, Waltin, HSL:n, Nyssen tai Fölin liikennettä, Kela voi myöntää sinulle niin sanotun osto-oikeuden heti hakemuksen lähettämisen jälkeen. Voit ostaa koulumatkatuetun lipun aikaisintaan 18.7.2023. 

5. Katso tieto mahdollisesta osto-oikeudestasi OmaKelasta. 

Jos alaikäinen opiskelija ei voi hakea tukea itse, huoltaja voi hakea tuen alaikäisen opiskelijan puolesta. Tuen voi edelleen hakea myös koulumatkatuen hakemuslomakkeella KM 1, joka toimitetaan Kelaan.  

Lisätietoja koulumatkatuen myöntämisestä https://www.kela.fi/koulumatkatuki 

Opintotukea

Opintotukea voi hakea verkossa KELAn kotisivuilla tai täyttämällä
ja palauttamalla hakemuslomakkeen koulun kansliaan. Opintotukiasioissa neuvovat koulusihteeri ja lukiokuraattori.

Opiskeluaika

Lukion suoritusaika on yleensä 3 vuotta. Opiskeluajan pidentäminen 3,5 tai 4 vuoteen on mahdollista erityisistä syistä. Opiskeluajasta keskustellaan aina opinto-ohjaajan kanssa.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Opiskelija laatii itselleen henkilökohtaisen opintosuunnitelman, joka sisältää opiskelusuunnitelman, ylioppilastutkintosuunnitelman sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelman. Henkilökohtainen opintosuunnitelma laaditaan opintojen alussa ja sitä päivitetään säännöllisesti opintojen edetessä koko lukio-opintojen ajan. Opiskelija saa apua ja ohjausta opintosuunnitelmansa päivittämiseen opinto-ohjaajalta, ryhmänohjaajalta, erityisopettajalta, aineenopettajilta sekä rehtorilta. Opiskelija päivittää henkilökohtaista opintosuunnitelmaansa Wilmaan.

Pakollisten opintojen vähentäminen

Opiskelijalla, joka suorittaa 24 opintopistettä ilmaisutaito-opintoja, on oikeus jättää pois enintään 16 opintopistettä pakollisista opinnoista. Jokaisessa oppiaineessa opiskelijan on kuitenkin suoritettava vähintään puolet valtakunnallisista pakollisista opinnoista. Jos oppiaineessa on vain yksi pakollinen opintojakso, sitä ei voi jättää pois.
Oppiaineissa, joissa osallistut ylioppilaskokeeseen, et voi jättää pois pakollisia opintoja, sillä osallistumisoikeus edellyttää pakollisten opintojen suorittamista.

Laajuus

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen oppimäärän laajuus on 150 opintopistettä. Lukio-opinnot muodostuvat pakollisista ja valtakunnallisista valinnaisista opinnoista. Oppimäärään voi lisäksi sisältyä lukiodiplomeita ja muita valinnaisia opintoja. Kaikki ilmaisutaito-opinnot ovat koulukohtaisia valinnaisia opintoja. Opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa enintään 24 opintopistettä ilmaisutaito-opintoja.

Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän silloin, kun hän on suorittanut oppiaineiden oppimäärät hyväksytysti ja lukio-opintojen vähimmäismäärä 150 opintopistettä täyttyy. Lukion oppimäärän tulee sisältää vähintään 20 opintopistettä valtakunnallisia valinnaisia opintoja. Muista kuin pakollisista ja valtakunnallisista valinnaisista opinnoista voidaan lukea mukaan lukion oppimäärään vain opiskelijan hyväksytysti suorittamat opinnot.

Opintojen suositeltu suoritusjärjestys pdf-tiedostona

Erilaisia opintoja

 • pakolliset valtakunnalliset opintojaksot
 • valinnaiset valtakunnalliset opintojaksot
 • koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot
 • koulukohtaiset temaattiset opintojaksot

Tampereen yhteiskoulun lukiossa järjestetään joka lukuvuosi useita oppiainerajat ylittäviä opintojaksoja ja produktioita. Nämä kokonaisuudet voivat vaihdella vuosittain.

Tampereen yhteiskoulun lukiossa opiskelija voi suorittaa lukiodiplomin seuraavilla aloilla:

 • kuvataide
 • liikunta
 • media
 • musiikki
 • tanssi
 • teatteri

Tampereen yhteiskoulun lukiolla on laaja yhteistyöverkosto ja teemme runsaasti yhteistyötä mm. ammattiteattereiden, muiden oppilaitosten ja erilaisten järjestöjen ja yritysten kanssa. TYKissä tehdään yhteistyötä paikallisten, valtakunnallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa.

Oppiaineen oppimäärän suorittaminen

Saadakseen oppiaineen oppimäärän hyväksytysti suoritetuksi opiskelijan on suoritettava pääosa oppiaineen opinnoista hyväksytysti. Hylättyjä arvosanoja saa olla pakollisissa ja valtakunnallisissa valinnaisissa opinnoissa enintään seuraavasti:

Opiskelijan opiskelemia pakollisia ja valtakunnallisia valinnaisia opintoja,joista voi olla hylättyjä opintoja enintään
2–5 opintopistettä0 opintopistettä
6–11 opintopistettä2 opintopistettä
12–17 opintopistettä4 opintopistettä
18 opintopistettä tai enemmän6 opintopistettä

Valinnaisten valtakunnallisten opintojen hylättyjä (4) arvosanoja voidaan jättää pois oppimäärästä opiskelijan pyynnöstä. Jälkikäteen ei voi poistaa opiskelijan opiskelemia pakollisia opintoja eikä hyväksytysti suoritettuja valtakunnallisia valinnaisia opintoja.

Pakollisten opintojen vähentäminen

Opiskelijalla, joka suorittaa 24 opintopistettä ilmaisutaito-opintoja, on oikeus jättää pois enintään 16 opintopistettä pakollisista opinnoista. Jokaisessa oppiaineessa opiskelijan on kuitenkin suoritettava vähintään puolet valtakunnallisista pakollisista opinnoista. Jos oppiaineessa on vain yksi opintojakso, sitä ei voi jättää pois.

Oppiaineissa, joissa osallistut ylioppilaskokeeseen, et voi jättää pois pakollisia opintoja, sillä osallistumisoikeus edellyttää pakollisten opintojen suorittamista.

Arviointi

Opintojaksot arvioidaan joko numeroin tai suoritusmerkinnällä opetussuunnitelmassa määritellyllä tavalla. Numeroarvosanat ovat seuraavat: 4 (hylätty), 5 (välttävä), 6 (kohtalainen), 7 (tyydyttävä), 8 (hyvä), 9 (kiitettävä) ja 10 (erinomainen). Suoritusmerkinnät ovat S (suoritettu) ja H (hylätty).

Opettaja ilmoittaa opintojakson alussa, millä perusteilla se arvioidaan. Arviointiperusteet on kirjattu opetussuunnitelmaan.

Jos opintojakson suoritukset ovat kesken (esimerkiksi koe puuttuu), arvosanaksi annetaan T (= täydennettävä). Tämän arvosanan suorittamisesta on sovittava kyseisen opettajan kanssa mahdollisimman pian.

Keskeytetystä opintojaksosta annetaan merkintä K (= keskeytetty). Keskeytettyä opintojaksoa ei voi täydentää, vaan se on opiskeltava uudelleen saadakseen suorituksen.

Valinnaisten valtakunnallisten opintojen hylättyjä (4) arvosanoja voidaan jättää pois oppimäärästä opiskelijan pyynnöstä. Jälkikäteen ei voi poistaa opiskelijan opiskelemia pakollisia opintoja eikä hyväksytysti suoritettuja valtakunnallisia valinnaisia opintoja.

Hylätyn opintojakson (arvosana 4) saa uusia kerran uusintakuulustelussa. Jos opiskelija on sairauden tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi estynyt osallistumaan kokeeseen, on siitä esitettävä poissaoloselvitys. Jos opiskelija on ilman hyväksyttävää syytä tai poissaoloselvitystä pois kokeesta, hän menettää oikeutensa osallistua kokeeseen uusintapäivänä ja koko opintojakso on suoritettava uudelleen opetukseen osallistuen.

Jos opiskelija joutuu olemaan poissa kokeesta (sairastuminen), hän ottaa yhteyttä opettajaan koepäivänä Wilma-viestillä ja selvittää lisäksi poissaolon Wilmaan samana päivänä.​

Jos opiskelijalla ei ole esittää hyväksyttävää syytä poissaoloon kokeesta, on opintojakso suoritettava uudelleen opetukseen osallistuen.

Uusintakuulusteluun on osallistuttava periodin päättymistä seuraavana uusintakuulustelupäivänä, jos opiskelijalla ei ole erityistä syytä muulle koejärjestelylle. Sen jälkeen opintojakson suorittaminen edellyttää osallistumista uudelleen opetukseen. Uusintakokeeseen ilmoittaudutaan Wilmassa.

Uusintakokeiden aikataulu ja tarkemmat ohjeet löytyvät sivulta Uusintakokeet.

Ellei opiskelija ilmoittaudu tai saavu uusintakokeeseen, hänet arvioidaan hänen antamansa muun näytön perusteella ja ellei riittäviä arviointiperusteita ole, hänelle merkintään K (= keskeytetty), jolloin opintojakso on opiskeltava uudelleen opetukseen osallistuen.

Hyväksyttyjä opintojaksojen arvosanoja voi korottaa ainoastaan osallistumalla uudelleen opetukseen.

Jos opintorekisterissä on virheitä (arvosanoja puuttuu tai ne ovat väärin), tulee opiskelijan välittömästi ottaa yhteys opettajaan. Opintorekisteriotteen saa tulostettua Wilmasta.

”Kunkin opintojakson arvioinnista päättää opiskelijan opettaja tai, jos opettajia on useita, opettajat yhdessä. Oppiaineen päättöarvioinnista päättävät rehtori ja opiskelijan opettajat yhdessä.” (LL 38§)

Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten opintojaksojen arvosanojen aritmeettisena keskiarvosanana. Keskiarvon perusteella määräytyvää arvosanaa ei voi alentaa.

Jos opiskelijan osaaminen on opiskelun loppuvaiheessa selvästi arvosanojen keskiarvoa parempaa, päättöarvosanaa voidaan korottaa. Opiskelija voi korottaa päättöarvosanaa myös erillisessä korotustentissä.

Korotustentti (erillinen kuulustelu päättöarvosanan korottamiseen)

Opiskelijalla on oikeus osoittaa päättöarvosanaa parempi osaaminen korotustentissä. Korotustentistä tiedotetaan YO-infossa, Wilman tiedotteessa ja koulun kotisivuilla, minkä lisäksi oppiaineen opettajat kertovat opiskelijoille korotustentin mahdollisuudesta.
Mikäli opiskelija osoittaa erillisessä kuulustelussa suurempaa kypsyyttä ja parempaa oppiaineen hallintaa kuin opintojaksojen arvosanoista määräytyvä oppiaineen arvosana edellyttää, arvosanaa tulee korottaa. Tentti ei voi laskea päättöarvosanaa.

Päättöarvosanan harkinnanvarainen korottaminen

Oppiaineen oppimäärän arvosanaa on mahdollista korottaa edellä mainitun erillisen kuulustelun lisäksi

 • koulukohtaisten valinnaisten opintojaksojen pohjalta annetulla lisänäytöllä
 • mikäli opiskelijan arvioinnista päättävät harkitsevat, että opiskelijan tiedot ja taidot ovat oppiaineen päättövaiheessa arvosanojen perusteella määräytyvää arvosanaa paremmat

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Opiskelijan arviointia koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Opiskelija voi pyytää rehtorilta opinnoissa etenemistä koskevan päätöksen tai päättöarvioinnin uusimista kahden kuukauden kuluessa tiedon saamisesta. Uudesta arvioinnista päättävät koulun rehtori ja opiskelijan opettajat yhdessä. Opiskelija saa vaatia oikaisua pyynnöstä tehtyyn uuteen arviointiin tai ratkaisuun, jolla pyyntö on hylätty, aluehallintovirastolta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista siten kuin hallintolaissa säädetään. Otettuaan oikaisuvaatimuksen tutkittavakseen aluehallintovirasto voi muuttaa hallintopäätöstä, kumota päätöksen, hylätä oikaisuvaatimuksen tai palauttaa asian rehtorille uudelleen käsiteltäväksi. (Lukiolaki 714/2018, 53 §.)

Ylioppilastutkinnon kokeet järjestetään kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä. Tutkintoon kuuluvat kokeet voidaan suorittaa yhdellä kerralla tai hajautetusti enintään kolmena peräkkäisenä suorituskertana.

Ylioppilaskokeeseen osallistuminen edellyttää, että opiskelija on opiskellut ennen kokeeseen osallistumista vähintään asianomaisen oppiaineen pakolliset opinnot. Huomioitavaa on, että ylioppilaskirjoitusten kokeiden tehtävät perustuvat kyseisen aineen valtakunnallisiin pakollisiin ja valinnaisiin opintoihin eli kannattaa opiskella kaikki mahdolliset opinnot niistä aineista, jotka kirjoittaa.

Lue lisää ylioppilastutkinnosta.

Periodiarviointi

Opiskelija näkee jokaisen periodin jälkeen Wilmasta arvioinnin niistä opinnoista, jotka hän on kokonaisuudessaan suorittanut periodin aikana. Opiskelijan tulee seurata opinnoissa etenemistään ja saamiaan arviointeja säännöllisesti, minkä lisäksi ryhmänohjaaja seuraa opintojen edistymistä. Opiskelija on vastuussa opinnoistaan ja esimerkiksi K-merkinnän ja T-merkinnän suorittamiseksi on toimittava heti ottamalla yhteyttä opettajaan ja sopimalla opintojen suorittamisesta. Opintojaksojen arviointi on nähtävissä Wilmassa periodin jälkeen eikä periodin arvioinneista tulosteta erillistä todistusta. Opintorekisteriotteen saa tarvittaessa tulostettua Wilmasta.

Opiskelutodistus

Opiskelija saattaa tietyissä tilanteissa tarvita lukion opiskelutodistuksen, joka vahvistaa opiskelijan olevan läsnäolevana opiskelijana lukiossa. Opiskelutodistuksen saa pyydettäessä lukion kansliasta.

Päättötodistus

Opiskelija saa lukion päättötodistuksen suoritettuaan lukion koko oppimäärän mukaiset opinnot. Päättötodistukseen merkitään oppiaineiden arvosanat koko suoritetun oppimäärän osalta sekä kussakin oppiaineessa suoritettujen opintojen määrä. Lisäksi päättötodistuksen liitteenä annetaan erillinen todistus lukiodiplomin ja suullisen kielitaidon kokeen suorittamisesta.

Ylioppilastutkintotodistus

Ylioppilastutkintotodistuksen saamisen ehtona on, että opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän ja läpäissyt ylioppilastutkinnon kokeet hyväksytysti. Ilman lukion päättötodistusta ei voi saada ylioppilastutkintotodistusta.

Keväästä 2023 alkaen ylioppilaat saavat paperisen ylioppilastutkintotodistuksen lisäksi myös digitaalisen todistuksen. Lue lisää digitaalisesta todistuksesta.

Todistus oppimäärän suorittamisesta

Mikäli opiskelija ei saa lukion päättötodistusta, hän voi saada todistuksen lukion oppimäärän suorittamisesta, mikäli hän on suorittanut yhden tai useamman lukion oppiaineen oppimäärän.

Lukiodiplomitodistus

Lukiodiplomit täydentävät muiden lukio-opintoihin liittyvien erillisten näyttöjen tavoin lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen osoittamaa osaamista. Lukiodiplomitodistus on lukion päättötodistuksen liite. Näin opiskelija voi saada lukiodiplomitodistuksen suoritettuaan lukion koko oppimäärän.

Todistus suullisen kielitaidon kokeen suorittamisesta

Opiskelija voi suorittaa valtakunnallisen suullisen kielitaidon opintojakson ja osallistua suullisen kielitaidon kokeeseen. Tällöin opiskelija saa suullisen kielitaidon kokeesta erillisen todistuksen. Tämä todistus on lukion päättötodistuksen liite, jonka opiskelija saa suoritettuaan lukion koko oppimäärän. LOPS2021 mukaan opiskeleville annetaan numeroarvosanan lisäksi taitotasoarvio (A1.1 – C1.1) ja myös B2- ja B3-kielissä opiskelija voi saada todistuksen suullisesta kielitaidosta päättötodistuksen liitteenä.

Erotodistus

Jos opiskelija eroaa lukiosta ennen koko oppimäärän suorittamista, hänelle annetaan erotodistus. Jos opiskelija aikoo erota lukiosta, hänen on keskusteltava asiasta opinto-ohjaajan ja rehtorin kanssa ja tehtävä rehtorille osoitettu kirjallinen, allekirjoitettu eroilmoitus.

Englanninkieliset todistukset

Ylioppilastutkintolautakunnalta voi tilata maksullisen englanninkielisen tutkintotodistuksen ja todistuksen korkeakoulukelpoisuudesta. Lukion päättötodistus on käännätettävä itse.

Opinnot

TUNTIJAKO LOPS2021Pakolliset opinnotValtakunnalliset valinnaisetKoulukohtaiset valinnaisetKoulukohtaiset temaattiset
Oppiaineryhmä ja oppiaineKoodiopinnot opintopisteinäopinnot opintopisteinäopinnot opintopisteinäopinnot opintopisteinä
Äidinkielen ja kirjallisuuden, toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten opinnot
Äidinkieli ja kirjallisuusÄI1266
Suomi toisena kielenä ja kirjallisuusS2126
A1-kieli englantiENA1244
A1-kieli saksaSAA1242
A1-kieli ranskaRAA1242
A1-kieli ruotsiRUA1422
B1-kieli ruotsiRUB1044
B2-kieli saksaSAB216
B2-kieli ranskaRAB216
B3-kieli saksaSAB3164
B3-kieli ranskaRAB3164
B3-kieli venäjäVEB3162
B3-kieli espanjaEAB3162
Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot
Matematiikka, yhteiset opinnotMAY2
Matematiikka, lyhyt oppimääräMAB1042
Matematiikka, pitkä oppimääräMAA1866
BiologiaBI464
MaantiedeGE26
FysiikkaFY2126
KemiaKE284
Humanistis-yhteiskunnalliset opinnot
FilosofiaFI444
PsykologiaPS282
HistoriaHI662
YhteiskuntaoppiYH622
UskontoUE48
ElämänkatsomustietoET48
TerveystietoTE242
Taito- ja taideaineiden opinnot
LiikuntaLI462
Musiikki ja kuvataide yhteensä6
MusiikkiMU2 tai 44
KuvataideKU2 tai 44
Opinto-ohjausOP48
Ilmaisutaidon opinnot
ElokuvatyöITE6
EsitystekniikkaITW4
IlmaisutaitoITA12
Luova kirjoittaminenITK10
MediaITME6
Musiikki-ilmaisuITM8
Tanssi-ilmaisuITT8
Teatteri-ilmaisuITTE12
TuotantoITO2
Lukiodiplomit
Kuvataiteen lukiodiplomiKULD2
Liikunnan lukiodiplomiLILD2
Median lukiodiplomiMELD2
Musiikin lukiodiplomiMULD2
Tanssin lukiodiplomiTALD2
Teatterin lukiodiplomiTELD2
Temaattiset opinnotTO15

KieletAB1B2B3
englantiX
espanjaX*X
ranskaXX**X
ruotsiXX
saksaXX**X
venäjäX***X*X

* opetus yhdessä B3-oppimäärän kanssa
** opetus osin yhdessä B3-oppimäärän kanssa
*** itsenäinen opiskelu opettajan ohjauksessa

OppimääräKielet
Aenglanti, ranska, ruotsi, saksa, venäjä
B1ruotsi
B2espanja, ranska, saksa, venäjä
B3espanja, ranska, saksa, venäjä

Lukion oppitunneilla käytetään sähköisiä oppimisympäristöjä ja oppimateriaaleja, erilaisia ohjelmia, internetin aineistoa ja sosiaalisen median palveluja tiedonhankintaan ja työskentelyyn. Opiskelijalla on oltava oma kannettava tietokone mukanaan oppitunneilla. Opiskelijat käyttävät omaa kannettavaa tietokonettaan myös ylioppilaskirjoituksissa ja opintojaksojen kokeissa.

Opintojakson opettaja ohjeistaa digioppimateriaalien käyttöönotosta opintojakson alkaessa.

Lukuvuoden opintotarjonta, opintojaksojen kuvaukset ja opiskelijan tekemät opintovalinnat ovat nähtävillä opiskelijan omassa Wilmassa, jossa voi myös seurata opintojen edistymistä.

Opintojaksojen kuvaukset löydät myös täältä: LOPS2021 – opintojaksojen kuvaukset

Lähiopetus

Opintojen ensisijainen suoritustapa on ryhmässä tapahtuvaan lähiopetukseen osallistuminen. Joissakin tilanteissa tarkoituksenmukaisin suoritustapa voi olla jokin muu suoritustapa..

Itsenäinen opiskelu

Lukio-opintoja voidaan suorittaa myös itsenäisesti opiskellen. Yleensä oppiaineen ensimmäistä opintojaksoa ei kuitenkaan suositella suoritettavaksi itsenäisesti. Itsenäisestä suorittamisesta sovitaan aineenopettajan kanssa, joka arvioi itsenäisen suorittamisen edellytykset.

Itsenäisesti opiskeltavien opintojen tavoitteet ovat samat kuin kuin lähiopetuksen opintojen, mutta arviointitavat voivat poiketa lähiopetuksen opinnoista. Opettaja selvittää arviointiperusteet opiskelijalle ennen suorituksen aloittamista. Itsenäinen opintojakso on suoritettava hyväksytyllä arvosanalla (vähintään arvosana 5).

Verkko-opiskelu

Opiskelijan on mahdollista suorittaa muiden oppilaitosten tarjoamia verkkokursseja osana opintojaan. Verkkokursseja on tarjolla mm. Nettilukiossa ja aikuislukioissa. Myös yliopistot ja korkeakoulut tarjoavat verkkokursseina toteutettavia opintoja, jotka voidaan rehtorin päätöksellä hyväksyä osaksi lukio-opintoja. Kysy aiheesta lisää opinto-ohjaajalta.

Muualla suoritetut opinnot

Opintoja voi suorittaa myös muualla kuin omassa koulussa. Muualla suoritettavien opintojen hyväksymisestä ja vastaavuuksista päättää rehtori.

Tällaisia opintoja voivat olla mm. ajokortti, hygieniapassi, anniskelupassi, järjestysmieskortti, MLL:n lastenhoitajakurssi, partiojohtajan peruskurssi, tulityökortti, työturvallisuuskortti, ensiapu1, ensiapu2 tms.

Osaamisen tunnustaminen ja opintojen hyväksilukeminen

Opiskelija voi hakea lukion rehtorilta osaamisen tunnustamista muualla suoritetuista opinnoista tai muutoin hankitusta osaamisesta. Opiskelijan tulee esittää luotettava selvitys opinnoistaan tai osaamisestaan. Tunnustamista varten lukio voi pyytää opiskelijaa täydentämään näyttöään suhteessa lukiokoulutuksen tavoitteisiin esimerkiksi kokeella tai muulla lisänäytöllä. Rehtori varmistaa, että muualla suoritettujen opintojen sisällöt ja laajuus tai muutoin hankittu osaaminen vastaavat lukio-opetuksen tavoitteita.

Opintojen hyväksilukemisella ja osaamisen tunnustamisella vältetään opintojen päällekkäisyyttä. Yksittäisten opintokokonaisuuksien hyväksi lukemisen arvioi opiskelijan esittämien todistusten tai kyseisen oppilaitoksen opetussuunnitelman perusteella rehtori.

Keskustele korkeakouluopinnoista aina ensin lukion opinto-ohjaajan kanssa.

KOROTA-opinnot

KOROTA-tarjottimella Tampereen yliopisto, Tampereen kesäyliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu tarjoavat korkeakoulutasoisia opintoja lukiolaisille. Kaikille yleisellä KOROTA-tarjottimella oleville kursseille ilmoittaudutaan palvelun sähköisellä lomakkeella. Lue ohjeet tarjottimelta ennen kuin ilmoittaudut. Ilmoittautumisen jälkeen opinto-ohjaaja ja rehtori hyväksyvät tai hylkäävät ilmoittautumisen. Saadaksesi opinnot osaksi lukion oppimäärää, toimita todistus koulun kansliaan.

Tampereen kesäyliopisto

Tampereen kesäyliopisto tarjoaa opintoja lukiolaisille pääosin kesällä, mutta myös kevään lukulomalla. Muista kuin Korota-tarjottimella olevista kursseista opiskelija maksaa itse kurssimaksun, jonka suuruus ilmenee kurssikuvauksesta.

Tutustumisopinnot

Monet yliopistot ja korkeakoulut järjestävät lukio-opiskelijoille lyhyitä kursseja, joilla pääsee tutustumaan kyseiseen koulutusalaan ja osa näistä kursseista voidaan lukea osaksi korkeakouluopintoja ja lukio-opintoja. Näistä tutustumisopinnoista korkeakoulut käyttävät usein nimitystä kurkistuskurssit ja sillä hakusanalla löydät helposti eri korkeakoulujen tarjontaa lukiolaisille. Kun löydät sopivan kurssin, ole yhteydessä opinto-ohjaajaan ja rehtoriin, joka päättää kurssin hyväksymisestä osaksi lukio-opintoja.

Haaga-Helia

Haaga-Helia ja Yksityiskoulujen Liitto ovat sopineet yhteistyöstä, jonka myötä sopimukseen kuuluvilla kouluilla on mahdollisuus tarjota maksuttomia amk-opintoja lukiolaisilleen. Haaga-Helian opintotarjonnassa on 1-2 opintopisteen lukiolaisille tarjottavia kursseja sekä 3-5 opintopisteen avoin amk-kursseja, joihin varataan lukiolaiskiintiö. Lukiolaiset suorittavat opintoja avoin amk-statuksella, mikä edellyttää tunnistautumista opiskelijaksi ennen kurssille pääsyä. Opiskelijan tulee myös täyttää opiskelusopimus ennen kuin tunnukset toimivat Haaga-Helian järjestelmissä. Lukiolaisten sopimuksen puitteissa tekemät kurssit ovat maksuttomia.

Oppimisympäristönä Haaga-Heliassa on Moodle. Verkkokursseilla hyödynnetään Teams- ja/ tai Zoom -sovelluksia. Yksi opintopiste vastaa 27 työtuntia mukaan lukien itsenäinen työskentely. AMK-opiskelu vaatii innostuksen lisäksi itseohjautuvuutta. Arviointi tapahtuu skaalalla hylätty – kiitettävä 5. Opinnot on mahdollista hyödyntää myöhemmin osana korkeakoulututkintoa.

Opiskelija saa opintosuoritusotteen Haaga-Helian opintopalveluilta pyydettäessä tai voi ladata sähköisesti varmennetun otteen itse. Näin tieto tehdyistä opintopisteistä kulkee lukiolle. GDPR-rajoitusten takia Haaga-Helia ei voi ilmoittaa osallistujien nimiä lukioille.

Helsingin yliopisto ja Aalto-yliopisto

Helsingin yliopiston lukiolaisille soveltuvaa kurssitarjontaa on tällä hetkellä pääasiassa kahdenlaista: avoimen yliopiston tarjonta ja uutuutena tutustumiskurssit.

 • Tutustumiskurssit ovat maksuttomia, 1-2 opintopisteen kursseja. Niillä tutustutaan eri tieteenaloihin ja yliopisto-opiskeluun. Tutustumiskurssit | Helsingin yliopisto (helsinki.fi)
 • Avoimen yliopiston kurssitarjonnassa on edelleen lukiolaisille suunnattuja kursseja, joiden laajuus on pääasiassa 5 opintopistettä.

Aalto-yliopiston Junior Aalto tarjoaa edelleen monipuolisia ja maksuttomia yhteistyömahdollisuuksia Aalto-yliopisto Junior | Aalto-yliopisto.

Aallon avoimessa yliopistossa on nyt myös paljon eri tieteenalojen lukiolaisille soveltuvaa ja suunnattua tarjontaa. Opiskelu avoimessa on toistaiseksi maksullista.

Avointen oppimateriaalien kirjastosta löytyy paljon eri korkeakoulujen materiaaleja. Kirjaston ylläpitäjiä ovat opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus.