Siirry sisältöön
×

Järjestyssäännöt

A Tavoitteet

Yhteiset säännöt ovat tärkeät päivittäisen työn rauhallisen sujumisen, yhteisön jäsenten viihtyvyyden ja turvallisuuden vuoksi. Säännöissä kuvataan yhteisön jäsenten oikeuksia ja velvollisuuksia ja ne ohjaavat jäseniä vastuun ottamiseen omasta ja yhteisön toiminnasta. Säännöillä luodaan edellytyksiä koulutyön onnistumiselle.

B Koulualue ja kouluaika

Koulualueen muodostavat koulurakennukset ja koulun piha-ja pysäköintialueet. Kouluajaksi katsotaan työsuunnitelman mukainen työaika sekä kaikki koulun järjestämät tilaisuudet myös koulualueen ja koulupäivän ulkopuolella. Säännöt ovat voimassa koulun alueella ja koulualueen ulkopuolella tapahtuvassa oppilaitoksen toiminnassa, kuten vierailuilla tai opintomatkoilla.

C Opiskelijan velvollisuudet

Opiskelijalla on velvollisuus osallistua opetukseen, jollei hänen poissaololleen ole perusteltua syytä. Koulutuksen järjestäjä päättää opiskelijan poissaoloa koskevista menettelyistä.

Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Opiskelijan on käyttäydyttävä muita kiusaamatta ja vältettävä toimintaa, joka voi vaarantaa muiden opiskelijoiden, oppilaitosyhteisön tai opiskeluympäristön turvallisuutta tai terveyttä. (Lukiolaki 30§10.8.2018/714)

D Päivittäisen työskentelyn eri tilanteet

 • Oppitunnit alkavat ja päättyvät koulun työjärjestyksen mukaan.
 • Jos opettaja ei ole saapunut oppitunnille 10 minuutin kuluessa tunnin alkamisesta, tulee opiskelijoiden edustajan tiedustella asiaa kansliasta.
 • Päällysvaatteita ei tuoda luokkahuoneisiin. Kännykät pidetään luokissa äänettöminä eivätkä ne saa millään tavoin häiritä opetusta ja oppimista. Työskentelyn aikana käyttö on sallittua opettajan ohjeistuksen mukaan
 • Välitunnit saa viettää sisällä, suotavaa kuitenkin on käydä ulkona.
 • Liikkumisen sujuvuuden kannalta on tärkeää, että huolehditaan esteettömän kulkuväylän ylläpitämisestä koulun käytävillä ja portaikoissa.
 • Ruokailussa noudatetaan ruokailuvuoroja ja hyviä tapoja.
 • Lukioyhteisön jäsenet pyrkivät säilyttämään koulutilojen ja koulualueen siisteyden ja viihtyisyyden. Vahingonaiheuttaja on velvollinen korvaamaan koulun omaisuudelle tahallaan tai tuottamuksellisesti aiheuttamansa vahingon. Aiheutuneesta vahingosta on viipymättä tehtävä ilmoitus.
 • Jos opiskelija sairastuu kesken koulupäivän, hän laittaa viestin ryhmänohjaajalle ja selvittää poissaolot normaaliin tapaan Wilmassa. Äkillisessä sairauskohtauksessa opiskelijat ilmoittavat asian koulun henkilökunnalle.
 • Alaikäisen opiskelijan poissaolon selvittää huoltaja Wilman välityksellä. Täysi-ikäiset selvittävät poissaolonsa itse. Kolme päivää kestäneestä poissaolosta tulee ilmoittaa ryhmänohjaajalle. Kaikista kaksi viikkoa tai sen yli kestävistä sairauslomista on tuotava lääkärintodistus kansliaan.
 • Opiskelijan etukäteen tiedossa olevasta poissaolosta tulee anoa lupa Wilma-lomakkeella. Luvan enintään kolmen päivän poissaoloon myöntää ryhmänohjaaja ja muutoin rehtori.

E Koulun puitteissa tapahtuva vapaa-ajan toiminta

Opiskelijoiden tulee koulun tiloissa tai kerhojen puitteissa tapahtuvassa vapaa-ajan toiminnassaan noudattaa soveltuvin osin koulun järjestyssääntöjä. Koulun tiloja tulee varsinaisen työajan ulkopuolella antaa opiskelijoiden vapaa-ajan harrastuksia varten käytettäväksi niissä rajoissa, jotka koulutiloja koskevat säännökset ja määräykset sallivat.

F Koulurauha ja kurinpito

Lukioyhteisön jäsenten tulee asiallisella käyttäytymisellä pyrkiä edistämään koulun työrauhaa siten, että jokainen työryhmän jäsen voi keskittyä aiheen mukaiseen työskentelyyn.

Opiskelijalle, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo järjestystä taikka menettelee vilpillisesti, voidaan antaa kirjallinen varoitus. Jos rikkomus on vakava tai jos opiskelija jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa oppilaitoksesta määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi. Edellä mainitut toimenpiteet ovat kurinpitorangaistuksia.

Opetusta häiritsevä opiskelija voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka oppilaitoksen järjestämästä tilaisuudesta.

Opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään kolmen työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen opiskelijan tai oppilaitoksessa tai muussa opetustilassa työskentelevän henkilön turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti opiskelijan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi.

Jos opiskelija on tutkimuksen alaisena rikoksesta, häneltä voidaan tutkimuksen ajaksi pidättää oikeus opiskeluun, jos se opiskelijan tekemäksi epäiltyyn rikokseen tai siihen liittyviin seikkoihin nähden on perusteltua. (Lukiolaki 41§10.8.2018)

Opiskelijan tehdessä vilppiä, esim. lunttaa tai kopioi Internetistä, toimitaan seuraavasti: suoritus mitätöidään, suoritus tehdään uudestaan valvotuissa olosuhteissa opettajan niin päättäessä, arvosana alennetaan jopa hylättyyn asti. Rehtori nuhtelee opiskelijaa ja ilmoittaa tapahtuneesta opiskelijan huoltajille.

G Tupakointi, päihteet ja huumeet

Kouluyhteisön jäsen ei saa kouluaikana tai koulun järjestämissä tilaisuuksissa olla päihteiden tai huumeiden vaikutuksen alaisena.

Tupakkatuotteiden, päihde- ja huumaustarkoitukseen luokiteltavien aineiden käyttö on kiellettyä koulun sisätiloissa ja koulun alueella sekä koulun tilaisuuksissa.

H Muut määräykset

 • Opiskelija on itse vastuussa rahoistaan ja arvoesineistään.
 • Opiskelija ei tuo kouluun vaarallisia esineitä tai aineita.
 • Kulkuneuvot säilytetään koulun osoittamassa paikassa.
 • Koulun ulkopuolisiin rahankeräyksiin tai myyntitoimintaan on hankittava rehtorin lupa.
 • Koulussa tapahtuvan poliittisen toiminnan osalta noudatetaan opetushallituksen asiasta antamia ohjeita.
 • Oppituntien osittainenkin tallentaminen (kuvaaminen tai äänittäminen) on sallittua ainoastaan opettajan luvalla.Tallenteiden jakaminen ilman opettajan lupaa on kiellettyä.

Asioissa, joista ei järjestyssäännöissä erikseen mainita, noudatetaan voimassa olevia lakeja ja säännöksiä.