×

TYKin järjestyssäännöt

A Tavoitteet

Säännöt takaavat oikeuksia yhteisön jäsenille. Yhteiset säännöt ovat tärkeät päivittäisen työn rauhallisen sujumisen, yhteisön jäsenten viihtyvyyden ja turvallisuuden vuoksi. Säännöt totuttavat jäsenet vastuuseen. Näin luodaan edellytyksiä koulutyön onnistumiseksi.

B Koulualueen ja -ajan sekä muiden koulunkäyntiin välittömästi liittyvien olosuhteiden määrittely

Koulualueen muodostavat koulurakennukset ja aidatut piha-alueet. Kouluaika on lukujärjestyksen mukainen työpäivä. Koulunkäyntiin välittömästi liittyväksi tilaisuudeksi katsotaan koulun järjestämä tilaisuus koulualueen ulkopuolella sekä koulun toimesta koulun alueella järjestetty kouluajan ulkopuolinen tilaisuus.

C Opiskelijan velvollisuudet

Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Lukiolaki 25.§ 21.8.1998/629)

D Päivittäisen työskentelyn eri tilanteet

1. Päivän työ aloitetaan lyhyellä päivänavauksella (Lukioasetus 5§ 6.11.1998/810). Päivänavauksessa ovat velvollisia olemaan kaikki ne opettajat ja opiskelijat, joilla on päivänavausta seuraava oppitunti. Päivänavaukset kuunnellaan luokissa. Ev.lut. kirkkoon kuulumattomille opiskelijoille seurakunnan pitämiin (keskiviikko) päivänavauksiin osallistuminen on vapaaehtoista.

2. Oppitunnit alkavat ja päättyvät koulun työjärjestyksen mukaan.

3. Jos opettaja ei ole saapunut oppitunnille 10 minuutin kuluessa tunnin alkamisesta, tulee opiskelijoiden edustajan tiedustella asiaa kansliasta.

4. Päällysvaatteita ei tuoda luokkahuoneisiin. Kännykät pidetään luokissa äänettöminä.

5. Välitunnit saa viettää sisällä, suotavaa kuitenkin on käydä ulkona. Välituntien vietto pyritään rajoittamaan koulun alueelle.

6. Järjestäjien tehtäviä antaa opettaja, jonka ryhmään järjestäjävuorossa oleva opiskelija kuuluu.

7. Liikkumisen sujuvuuden kannalta on tärkeää, että huolehditaan esteettömän kulkuväylän ylläpitämisestä koulun käytävillä ja portaikoissa.

8. Ruokailussa noudatetaan ruokailuvuoroja ja hyviä tapoja.

9. Lukioyhteisön jäsenet pyrkivät säilyttämään koulutilojen ja koulualueen siisteyden ja viihtyisyyden. Vahingonaiheuttaja on velvollinen korvaamaan koulun omaisuudelle tahallaan tai tuottamuksellisesti aiheuttamansa vahingon. Aiheutuneesta vahingosta on viipymättä tehtävä ilmoitus.

10. Jos opiskelija sairastuu koulupäivän aikana, hänen on pyydettävä lupa poislähtöön terveydenhoitajalta, edellisen tai seuraavan tunnin opettajalta tai ryhmänohjaajalta.

11. Alaikäisen opiskelijan poissaolon kuittaa huoltaja Wilman välityksellä. Täysi-ikäiset kuittaavat poissaolonsa itse. Kolme päivää kestäneestä poissaolosta tulee ilmoittaa ryhmänohjaajalle tai kansliaan. Kaikista 2 viikkoa tai sen yli kestävistä sairauslomista on tuotava lääkärintodistus ryhmänohjaajalle.

12. Opiskelijan poissaoloon lukiosta tulee pyytää lupa. Luvan enintään kolmen päivän poissaoloon myöntää ryhmänohjaaja ja muutoin rehtori. Milloin lupaa ei ole voitu ennakolta pyytää, tulee opiskelijan mahdollisimman pian ilmoittaa poissaolosta ryhmänohjaajalle.

E Koulun puitteissa tapahtuva vapaa-ajan toiminta

Opiskelijoiden tulee koulun tiloissa tai kerhojen puitteissa tapahtuvassa vapaa-ajan toiminnassaan noudattaa soveltuvin osin koulun järjestyssääntöjä. Koulun tiloja tulee varsinaisen työajan ulkopuolella antaa opiskelijoiden vapaa-ajan harrastuksia varten käytettäväksi niissä rajoissa, jotka koulutiloja koskevat säännökset ja määräykset sallivat.

F Koulurauha ja kurinpito

1. Lukioyhteisön jäsenten tulee asiallisella käyttäytymisellä pyrkiä edistämään koulun työrauhaa siten, että jokainen työryhmän jäsen voi keskittyä aiheen mukaiseen työskentelyyn.

Opiskelijaa, joka rikkoo järjestystä, harjoittaa opinnoissan vilppiä tai käyttäytyy muuten epäasiallisesti, voidaan kurinpidollisesti rangaista. Kurinpitorangaistuksia ovat kirjallinen varoitus ja opiskelijan erottaminen enintään yhdeksi vuodeksi. (Lukiolaki 26 § 21.8.1998/629)

Opiskelijan tehdessä vilppiä, esim. lunttaa tai kopioi Internetistä, toimitaan seuraavasti: suoritus mitätöidään, suoritus tehdään uudestaan valvotuissa olosuhteissa opettajan niin päättäessä, arvosana alennetaan jopa hylättyyn asti ja rehtorin nuhdeltua opiskelijaa hän ilmoittaa asian kotiin.

Jos opiskelija on tutkimuksen alaisena rikoksesta, voidaan häneltä tutkimuksen ajaksi pidättää oikeus opiskeluun, jos se opiskelijan tekemäksi epäiltyyn rikokseen tai siihen liittyviin seikkoihin nähden on perusteltua. (Lukiolaki 26 §)

G Tupakointi, päihteet ja huumeet

1. Kouluyhteisön jäsen ei saa kouluaikana tai koulun järjestämissä tilaisuuksissa olla päihteiden tai huumeiden vaikutuksen alaisena.

2. Tupakointi on kiellettyä koulun sisätiloissa ja koulun alueella.

H Muut määräykset

1. Opiskelija on itse vastuussa rahoistaan ja arvoesineistään.

2. Kulkuneuvot säilytetään koulun osoittamassa paikassa.

3. Ilmoitukset kiinnitetään niille varatuille ilmoitustauluille. Koulun ulkopuolisiin ilmoituksiin ja rahankeräyksiin on hankittava rehtorin lupa.

4. Koulussa tapahtuvan poliittisen toiminnan osalta noudatetaan opetushallituksen asiasta antamia ohjeita.

5. Asioissa, joista ei järjestyssäännöissä erikseen mainita, noudatetaan voimassaolevia lakeja ja säännöksiä.

Tampereen yhteiskoulun lukion johtokunta
13.8.2013

Takaisin