×

Teemaopinnot

Teemaopinnot

Teemaopinnot ovat eri tiedonaloja yhdistäviä opintoja. Ne eheyttävät opetusta ja kehittävät opiskelijoiden taitoja hahmottaa ja ymmärtää yksittäistä oppiainetta laajempia kokonaisuuksia. Teemaopintojen keskeisenä tehtävänä on tarjota mahdollisuuksia usean eri oppiaineen tietojen ja taitojen yhdistämiseen ja soveltamiseen. Teemaopintojen kurssitarjonta vaihtelee vuosittain. Tampereen yhteiskoulun lukion teemaopinnot löytyvät opetussuunnitelmastamme.

Monitieteinen ajattelu (TO1)

Kurssin tavoitteena on tarjota tilaisuuksia ajattelun taitojen kehittämiseen laaja-alaisesti ja oppiainerajat ylittävästi. Opiskelijat oppivat hahmottamaan eri tieteen- ja taiteenalojen välisiä yhteyksiä sekä niiden keskeisten periaatteiden ja käsitteiden vuorovaikutusta yhtä tiedonalaa laajemmissa kokonaisuuksissa. Kurssin aikana opiskelijat kehittävät kriittistä ja luovaa ajatteluaan itsenäisesti ja yhteistoiminnassa muiden kanssa. He analysoivat ja arvioivat erilaisia käsitejärjestelmiä ja näkökulmia ja käyttävät niitä johtopäätösten ja ratkaisujen tekemiseen. Kurssin keskeiset sisällöt valitaan vähintään kahdesta eri oppiaineesta tai aihekokonaisuudesta. Kurssilla syvennytään johonkin ilmiöön useamman tieteenalan näkökulmasta. Ilmiö, jonka ympärille kurssi rakennetaan, voi vaihdella vuosittain. Opiskelija voi lukea opinto-ohjelmaansa yhden toteutuneen kurssin.

Lukuvuonna 2019–2020 tarjolla ovat TO01-kurssit:

TO01 Tekoälyn perusteet

Helsingin yliopiston ja Reaktorin suunnittelema ja rakentama Elements of AI -verkkokurssi tarjoaa kaikille mahdollisuuden opiskella tekoälyn perusteet ilmaiseksi. Kurssi pureutuu tekoälyn perusteisiin käytännöllisten esimerkkien kautta ja tarjoaa opiskelijoille, työelämässä oleville ja tekoälystä muuten kiinnostuneille helpon ja kannustavan väylän tekoälyn pariin. Lisätietoja kurssista täältä.

Kahden opintopisteen arvoisen verkkokurssin suorittaminen ei vaadi aiempia tekoäly- tai ohjelmointitaitoja, ja se soveltuu kaikille. Tällä hetkellä verkkokurssia käy noin 90 000 ihmistä yli 80 maasta.

Mikäli aiot suorittaa kurssin ilmoittaudu ensiksi Wilmassa jaksottomien kurssien joukosta löytyvälle TO01.Tekoälyn perusteet -kurssille. Voit aloittaa opiskelun haluamanasi ajankohtana.Kurssi aloitetaan täällä.

Kun saat kurssin valmiiksi, ota suorituksestasi kuvaruutukaappaus ja lähetä se sähköpostitse joko [email protected] tai [email protected]. Lukiokurssin lisäksi sinulla on kahden opintopisteen arvoinen opintosuoritus yliopistossa.

TO01 Luentojahti

Haluatko kurkistaa yliopistomaailmaan jo lukiossa? Kiinnostaako oppia uusinta tutkittua tietoa suoraan alan asiantuntijoilta? Teemaopintokurssi TO01 – Luentojahti tarjoaa mahdollisuuden tutustua Tampereen yliopiston avoimiin luentoihin.

Kurssin alussa käydään yhdessä muutamalla luennolla, minkä jälkeen voit itse valita loput juuri sinua kiinnostavat luennot. Niitä on tarjolla monipuolisesti niin luonnontieteiden, yhteiskuntatieteiden kuin humanismin näkökulmasta. Kurssi suoritetaan seuraamalla lukuvuoden aikana yhteensä 5–6 luentoa ja kirjoittamalla niiden pohjalta lyhyt oppimispäiväkirja.

Valitse kurssi Wilmassa jaksottomien kurssien joukosta löytyvällä koodilla TO01 Luentojahti.

Lisätietoja kertoo Lari Heino.

TO01 Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa (YH, HI, FI, GE)

Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa (KUMU) on yhteistyökurssi Jyväskylän yliopiston kanssa. Lukioista mukana TYK ja Kalevan lukio.
KUMU on 2019 syksyllä aloittava monitieteinen ja ilmiöpohjainen oppiaine, jossa ovat mukana humanistis-yhteiskuntatieteelliset aineet (mm. historia, etnologia, antropologia, kulttuurimaantiede, kulttuuripolitiikka). Yliopiston tutkijat vierailevat kurssilla, ja sen aikana kukin opiskelija kokoaa aineistoa itsenäistä opiskelua varten. Opiskelijat voivat osallistua vierailuluentoihin ja keskusteluihin erilaisissa oppimisympäristöissä. Mahdollisesti vierailemme myös Jyväskylässä.

Yksi painopistealue on turvapaikanhakijoiden ihmisoikeudet ja kohtelu Suomessa. Keskustelemme myös Suomen maahanmuuttopolitiikasta. Kurssi toteutetaan keväällä 2020 jaksossa V.

Lisätietoja kertoo Harri Päiväsaari.

TO01 Kurkistus korkeakouluun

Korkeakoulut tarjoavat lukiolaisille mahdollisuuksia tutustua jatko-opintoihin suorittamalla kursseja, joista osa hyväksytään suoraan osaksi myöhempiä korkeakouluopintoja. Voit etsiä tällaisen itseäsi kiinnostavan kurssin ja saada TO01-kurssin suorittamalla sen. Varmista vielä ennen kurssin aloittamista rehtorilta, että se hyväksytään tällaiseksi kurssiksi.

Alla esimerkkejä kurkistuskursseista:

Humanistinen ammattikorkeakoulu
Jyväskylän yliopisto
Tampereen kesäyliopisto

TO01 Psykadraama

Haluatko tehostaa vuorovaikutustaitojasi ja syventää tietämystäsi mielen hyvinvoinnista? Onko teatteri-ilmaisu lähellä sydäntäsi? Jos vastasit kyllä, tämä kurssi on tehty juuri sinulle!

TO01 Psykadraamakurssilla pureudutaan vuorovaikutuksen, mielen hyvinvoinnin ja eläytymisen teemoihin teatteri-ilmaisun kautta. Kurssilla psykologian teoriat kohtaavat draamailmaisun käytännön. Kurssilla pääset syventämään tietämystäsi myös erilaisista mielialahäiriöistä oman kiinnostuksesi mukaan (esim. masennus, kaksisuuntainen mielialahäiriö, OCD) sekä ilmaisemaan itseäsi draaman avulla. Kurssilla inhimillinen ymmärryksesi psyyken toiminnasta lisääntyy ja saattaapa itsetuntemuksesikin syventyä! Kurssista saat myös ITN2 klassikkokurssin suorituksen (tällöin osallistuminen edellyttää kurssien luova ilmaisu ITL01 ja ITN01 suorittamista). 

Lisätietoja saat Saanamaria Lefortilta ja Marietta Kunnakselta.

Tutkiva työskentely teknologialla (TO2)

Tieto- ja viestintäteknologian kurssin tavoitteena on, että opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja esittää yksin tai yhteistyössä muiden opiskelijoiden kanssa johonkin ilmiöön tai aihepiiriin liittyvän dokumentoidun projektin, tutkielman, keksinnön tai muun tuotoksen. Samalla hän kehittää osaamistaan tieto- ja viestintäteknologiassa. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija saa tilaisuuksia oppiainerajat ylittävään työskentelyyn ja yhteistyöhön. Kurssin keskeisillä sisällöillä on yhteys kahden tai useamman eri oppiaineen tietoihin ja taitoihin sekä aihekokonaisuuksiin. Kurssin sisältö vaihtelee vuosittain. Opiskelija voi lukea opinto-ohjelmaansa yhden toteutuneen kurssin.

Osaaminen arjessa (TO3)

Vapaaehtoistoiminnan, työelämän, liikennekasvatuksen tai kansainvälisen toiminnan kurssilla opiskelija saa tilaisuuksia tietojensa ja taitojensa soveltamiseen käytännön työtehtävissä ja tilanteissa. Tarkoituksena on vahvistaa opiskelijoiden koulussa hankkiman osaamisen ja arkielämän välistä yhteyttä. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään yhteiskunnan toimintaperiaatteita ja kehittää työelämässä tarvittavaa osaamista koulun ulkopuolisissa toimintaympäristöissä. Hän saa mahdollisuuksien mukaan tilaisuuksia osaamisensa syventämiseen myös kansainvälisessä yhteistyössä. Opiskelijalle voidaan lukea hyväksi kokonaan tai osin kurssin tavoitteiden ja sisältöjen mukainen muualla hankittu osaaminen. Oman kurssisuorituksen saa jokaisesta seuraavasta opintokokonaisuudesta: aktiivinen toiminta opiskelijakunnassa, ohjaus ja tuutorointi, liikennekasvatus, kansainvälisyys sekä työelämä ja vapaaehtoistyö.

Lukuvuonna 2019–2020 tarjolla on TO03-kurssi:

TO03 Terveys ja hyvinvointi

Tällä kurssilla pääset tutustumaan monenlaisiin terveyden ja hyvinvoinnin teemoihin opettajien johdolla sekä itse asioihin perehtymällä. Pohdit omia voimavarojasi, omaa hyvinvointiasi, jaksamistasi ja terveyttäsi sekä mietit keinoja vaikuttaa niihin. Kurssilla käymme läpi hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn osatekijöitä ja niihin vaikuttamista niin arjessa kuin hyvinvoinnin ollessa ammattina. Pääset vierailemaan teemoihin liittyviin kohteisiin ja kuulemaan tunneilla vierailevia asiantuntijoita.  Perehdymme myös monipuolisesti terveyden edistämisen parissa tehtävään tutkimukseen ja käytännön työhön. Kurssin aikana toteutamme pienimuotoisen kurssin teemoihin liittyvän projektin.

Lisätietoja kertovat kurssin opet Jussi Talja ja Anna-Maaria D’Incau.