×

Ihmistieteet

Tervetuloa keskustelemaan!  

Historia 

pyrkii menneisyyden ihmisten ratkaisujen selittämiseen ja ymmärtämiseen. Monet ongelmat — kuten kasvava terrorismi, sodat, pakolaisuus, ympäristöongelmat ja ilmastonmuutos — ovat hyvin moniulotteisia ja pitkän kehityksen tulosta. Haluat varmaan ymmärtää, mistä kriisit kumpuavat.  

Yhteiskuntaoppi

auttaa ymmärtämään nykymaailmaa. Talouden ongelmat heijastuvat yhteiskunnallisten ongelmien kasvuna ja politiikan sanotaan olevan rikki. Mistä nämä ilmiöt johtuvat? Kuinka demokratia saataisiin toimimaan paremmin? Yhteiskuntaoppia opiskelemalla sinulle selviävät näiden kriisien syyt ja seuraukset. Kaikilla on mielipiteitä, ja omat näkemyksesi jäsentyvät humanististen aineiden keskustelevassa ilmapiirissä.  

Filosofia

on ajattelun ilmaisutaitoaine. Filosofian tunneilla opit ajattelun taitoja kuten rakentavaa kriittisyyttä, suvaitsevaisuutta ja johdonmukaisuutta. Tuntien ilmapiiri on keskusteleva ja erilaisia maailmankatsomuksia ymmärtävä. Aiheet ovat kaikkea pienen ja arkisen sekä maailmankaikkeuden ja ihmisyyden perimmäisten kysymysten välillä.  

Psykologia

tutkii ihmisen toimintaa. Se auttaa ymmärtämään ihmisten käyttäytymistä ja mielen tapahtumia. Lisäksi se tarjoaa aineksia itseymmärryksen syventämiseen: miten aivomme, muut ihmiset ja omat tulkintamme vaikuttavat toimintaamme.

Kursseilla perehdytään psyykkiseen toimintaan ja sen tutkimiseen. Psykologian osa-alueita ovat: ihmisen kehitys, tiedonkäsittely (havaitseminen, tarkkaavaisuus, oppiminen, muisti, ajattelu, kieli ja ongelmanratkaisu), motivaatio ja tunteet, neuropsykologia ja persoonallisuuspsykologia. Myös mielen sairauksia ja niiden hoitoa käsitellään kursseilla. Lisäksi koulussamme voi opiskella
sosiaalipsykologiaa, jossa tutkitaan miten ihmiset vaikuttavat toisiinsa.  

Terveystieto

on monitieteiseen tietoperustaan nojautuva oppiaine, jonka tarkoituksena on edistää terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa osaamista. Terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä ilmiöitä tarkastellaan monipuolisesti yksilötasolta aina globaaleihin ilmiöihin asti.