×

Arviointi ja poissaolot

Kurssien arviointi

Kurssit arvioidaan joko numeroin tai suoritusmerkinnällä opetussuunnitelmassa LOPS 2016 määritellyllä tavalla. Numeroarvosanat ovat seuraavat: 4 (hylätty), 5 (välttävä), 6 (kohtalainen), 7 (tyydyttävä), 8 (hyvä), 9 (kiitettävä) ja 10 (erinomainen). Suoritusmerkinnät ovat S (suoritettu) ja H (hylätty),

Opettaja ilmoittaa kurssin alussa, millä perustein kurssi arvioidaan. Arviointiperusteet on kirjattu opetussuunnitelmaan.

Jos kurssin suoritukset ovat kesken (esimerkiksi koe puuttuu), arvosanaksi annetaan T (= täydennettävä). Tämän arvosanan suorittamisesta on sovittava kyseisen opettajan kanssa mahdollisimman pian.

Keskeytetystä opintojaksosta annetaan merkintä K (= keskeytetty). Keskeytettyä kurssia ei voi täydentää, vaan se on opiskeltava uudelleen saadakseen kurssisuorituksen.  

KURSSIARVOSANAN KOROTTAMINEN

Hylätyn kurssin (arvosana 4) saa uusia kerran uusintakuulustelussa. Jos opiskelija on sairauden tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi estynyt osallistumaan kurssikokeeseen, on siitä esitettävä poissaoloselvitys. Jos opiskelija on ilman hyväksyttävää syytä tai poissaoloselvitystä pois kurssikokeesta, hän menettää oikeutensa osallistua kurssikokeeseen uusintapäivänä ja koko kurssi on suoritettava uudelleen opetukseen osallistuen.  

Uusintakuulusteluun on osallistuttava jakson päättymistä seuraavana uusintakuulustelupäivänä, jos opiskelijalla ei ole erityistä syytä muulle koejärjestelylle. Sen jälkeen kurssin suorittaminen edellyttää osallistumista uudelleen opetukseen. Uusintakuulusteluun ilmoittaudutaan Wilmassa.  

Ellei opiskelija tule uusintakokeeseen niin hänet arvioidaan hänen antamansa muun näytön perusteella ja ellei riittäviä arviointiperusteita ole niin hänelle merkintään K.  

Hyväksyttyjä kurssiarvosanoja voi korottaa ainoastaan osallistumalla uudelleen kurssin opetukseen.  

Jos opintorekisterissä on virheitä (arvosanoja puuttuu tai ne ovat väärin), tulee opiskelijan välittömästi ottaa yhteys kurssin opettajaan. Opintorekisteriotteen saa tulostettua Wilmasta.

PÄÄTTÖARVIOINTI

Kunkin opintojakson arvioinnista päättää opiskelijan opettaja tai, jos opettajia on useita, opettajat yhdessä. Oppiaineen päättöarvioinnista päättävät rehtori ja opiskelijan opettajat yhdessä.” (LL 38§)  

Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien kurssiarvosanojen aritmeettisena keskiarvosanana. Keskiarvon perusteella määräytyvää arvosanaa ei voi alentaa. Hy­lät­ty­jä tai hy­väk­syt­ty­jä kurs­seja ei voi­da pois­taa, vaik­ka kurs­si oli­si va­lin­nai­nen ja lu­ki­on oppi­mää­rä tu­li­si suo­ri­tet­tua il­man kyseistä kurs­sia. 

Jos opiskelijan osaaminen on opiskelun loppuvaiheessa selvästi kurssiarvosanojen keskiarvoa parempaa, päättöarvosanaa voidaan korottaa. Opiskelija voi korottaa päättöarvosanaa myös erillisessä korotustentissä.  

Korotustentti (erillinen kuulustelu arvosanan korottamiseen) 

Opiskelijalla on oikeus osoittaa päättöarvosanaa parempi osaaminen korotustentissä. Korotustentistä tiedotetaan YO-infossa, Wilman tiedotteessa ja koulun kotisivuilla, minkä lisäksi oppiaineen opettajat kertovat opiskelijoille korotustentin mahdollisuudesta.
Mikäli opiskelija osoittaa erillisessä kuulustelussa suurempaa kypsyyttä ja parempaa oppiaineen hallintaa kuin kurssien arvosanoista määräytyvä oppiaineen arvosana edellyttää, arvosanaa tulee korottaa. Tentti ei voi laskea päättöarvosanaa. 

Päättöarvosanan harkinnanvarainen korottaminen
Oppiaineen oppimäärän arvosanaa on mahdollista korottaa edellä mainitun erillisen kuulustelun lisäksi 

  • koulukohtaisten syventävien, valtakunnallisten soveltavien ja koulukohtaisten soveltavien kurssien pohjalta annetulla lisänäytöllä 
  • mikäli opiskelijan arvioinnista päättävät harkitsevat, että opiskelijan tiedot ja taidot ovat oppiaineen päättövaiheessa kurssiarvosanojen perusteella määräytyvää arvosanaa paremmat 

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Edellä 37 ja 38 §:ssä tarkoitettuun opiskelijan arviointia koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Opiskelija voi pyytää rehtorilta opinnoissa etenemistä koskevan päätöksen tai päättöarvioinnin uusimista kahden kuukauden kuluessa tiedon saamisesta. Uudesta arvioinnista päättävät koulun rehtori ja opiskelijan opettajat yhdessä. 

Opiskelija saa vaatia oikaisua pyynnöstä tehtyyn uuteen arviointiin tai ratkaisuun, jolla pyyntö on hylätty, aluehallintovirastolta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista siten kuin hallintolaissa säädetään. Otettuaan oikaisuvaatimuksen tutkittavakseen aluehallintovirasto voi muuttaa hallintopäätöstä, kumota päätöksen, hylätä oikaisuvaatimuksen tai palauttaa asian rehtorille uudelleen käsiteltäväksi. (LL 53§) 

Poissaolot

Kaikki poissaolot selvitetään Wilmassa. Alaikäisen poissaolon varmentaa huoltaja ja täysi-ikäisen lääkäri, terveydenhoitaja tai vanhemmat. Runsaat poissaolot vaikuttavat kurssiarvosanaan. Lääkärintodistuksella varmennetut yhtäjaksoiset ja pitkäaikaiset sairaudet käsitellään erikseen.

Jos opiskelija on ollut poissa ilman hyväksyttävää syytä niin, että arvioinnin edellykset eivät täyty, kurssi on uusittava kokonaan opetukseen osallistuen. Ennalta tiedossa olevaan poissaoloon on aina pyydettävä lupa. Kolmeen päivään asti luvan myöntää ryhmänohjaaja, pitempiin poissaoloihin rehtori.

Jos sairaus kestää enemmän kuin kolme päivää, on otettava yhteys ryhmänohjaajaan tai kansliaan. Kahden viikon tai sitä pidemmästä poissaolosta on aina tuotava lääkärintodistus ryhmänohjaajalle tai rehtorille. Poissaolomäärät kirjataan opintorekisteriin.

Jos opiskelija on sairauden tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi estynyt osallistumaan kurssikokeeseen, on siitä esitettävä poissaoloselvitys ennen uusintakokeeseen ilmoittautumista. Koe tulee suorittaa ensimmäisenä mahdollisena uusintapäivänä, muuten opiskelijan on käytävä kurssi uudelleen opetukseen osallistuen.

Jos opiskelija on ilman hyväksyttävää syytä tai poissaoloselvitystä pois kurssikokeesta, hän menettää oikeutensa osallistua kurssikokeeseen uusintapäivänä ja koko kurssi on suoritettava uudelleen opetukseen osallistuen.

Itsenäinen opiskelu

Lukiokursseja voidaan suorittaa myös itsenäisesti opiskellen. Yleensä oppiaineen ensimmäistä kurssia ei kuitenkaan suositella suoritettavaksi itsenäisesti. Itsenäiseen suorittamiseen on saatava lupa ensin aineen opettajalta ja sitten rehtorilta. Luvan saaminen edellyttää hyvää menestystä aikaisemmissa kursseissa.

Itsenäisesti opiskeltavat kurssit suoritetaan yleensä sille opettajalle, joka parhaillaan opettaa kyseistä kurssia. Hän hyväksyy opiskelusuunnitelman aikatauluineen. Suunnitelma kirjoitetaan erityiselle kaavakkeelle, joka jätetään kansliaan.

Verkko-opiskelu

Koulussamme hyödynnetään verkkoa oppimisen välineenä. Yleisimmin verkkoa käytetään opetusmateriaalin jakamiseen opiskelijoille, mutta verkko-opiskelu on paljon muutakin. Verkko-opiskelu tarkoittaa verkko-oppimisympäristössä (esim. Moodle, Pedanet, blogit) toimimista, keskustelua ja tehtävien ja ryhmätöiden tekoa yhdessä opettajan ja muiden opiskelijoiden kanssa. Osa lähikurssin oppitunneista voidaan opiskella verkkoa hyödyntäen, tai verkkoa käytetään materiaalin jakamisessa, opiskelijatöiden palautuksissa ja julkaisussa sekä niiden kommentoinnissa. Opettaja ohjeistaa opiskelijoita verkko-opiskeluun.

Opiskelijat voivat opiskella myös kokonaisia kursseja verkossa. Nämä verkkokurssit valitaan seututarjottimelta, jossa on tarjolla laaja valikoima lukion pakollisia ja syventäviä kursseja. Kokonaan verkossa tapahtuvat kurssit eivät ole sidottuja mihinkään lukujärjestyksen koodiin. Opiskelijan ei kuitenkaan kannata ottaa muutenkin täyden lukujärjestyksen päälle vielä verkkokurssia, sillä verkkokurssi vaatii yhtä paljon aikaa ja opiskelupanostusta kuin luokkakurssi.

Yleensä verkkokurssit tapahtuvat yhden tai kahden jakson aikana, ja opiskelupaikan varmistamiseksi niille on hyvä ilmoittautua hyvissä ajoin. Jos opiskelijalla on oikeus osallistua verkkokurssille, rehtori antaa vahvistuksen ilmoittautumiselle. Osallistumisen esteenä voi olla esimerkiksi aiemmin kesken jäänyt verkkokurssi tai ongelmat kyseisen aineen opiskelussa.