Siirry sisältöön
×

Oppiaineet

Luovasti akateeminen

Tampereen yhteiskoulun lukiossa tarjoamme laadukasta opetusta kaikissa oppiaineissa. Koulumme noudattaa valtakunnallista opetussuunnitelmaa, minkä lisäksi opinto-ohjelmaan voi valita kiinnostavia koulukohtaisia kursseja. Järjestämme lisäksi monissa aineissa ylioppilaskokeeseen kertaavia kursseja, jotka vahvistavat opiskelijoiden valmiuksia suoriutua hyvin tuloksin lukion päättökokeesta.

Koulumme päätavoite on valmistaa saavutuksiinsa tyytyväisiä ylioppilaita. Opettajat ovat alansa ammattilaisia, monipuolisia oppimismenetelmiä hyödyntäviä sekä opiskelijoita omaan ajatteluun ja ahaa-elämyksiin innostavia. Matemaattis-luonnontieteellisistä aineista kiinnostuneelle koulussamme on laaja kurssitarjonta. Myös kielivalikoimamme on runsas. A-kielinä koulussamme voi opiskella englantia, ranskaa, ruotsia, saksaa ja venäjää. Lyhyinä kielinä tarjoamme ranskaa, saksaa, venäjää ja espanjaa.

Koulussamme on välittämisen kulttuuri, joka näkyy muun muassa vireänä tuutori- ja opiskelijakuntatoimintana, opiskelijoiden ryhmäytymisen tukemisena sekä laadukkaina ohjaus- ja opiskelijahuollon palveluina.

Äidinkieli ja kirjallisuus

on Tampereen yhteiskoulun lukiossa tieto- , taito- ja taideaine. Tunneilla opitaan lukemaan, kirjoittamaan ja puhumaan paremmin. Mielenkiintoisilla kursseilla tutuiksi tulevat niin ajankohtaiset mediatekstit, nykykirjallisuus kuin klassikotkin. Elämyksellistä kirjallisuuden oppimista tukevat muun muassa teatterikäynnit. Tunneilla tehtävät harjoitukset valmentavat sinua ilmaisemaan itseäsi sekä suullisesti että kirjallisesti ja saat tärkeitä taitoja elämääsi varten.

Vieraat kielet ja toinen kotimainen kieli

auttavat valloittamaan maailman. Laajan kielivalikoimamme ansioista voit opiskella A-kielenä englantia, ranskaa, ruotsia, saksaa ja venäjää tai jatkaa yläkoulussa aloittamasi kielen opiskelua. Entäpä jos tutustuisit aivan uuteen kieleen ja kulttuuriin? Tarjolla on espanjaa, ranskaa, saksaa ja venäjää alkeista alkaen. Ilmiöpohjaisilla kursseilla sinulla on mahdollisuus opiskella esimerkiksi yhteiskuntaoppia englanniksi.

Kieliopinnot vievät sinut tutkimusretkelle erilaisiin kulttuureihin ja tapoihin. Voit osallistua kansainväliseen toimintaan esimerkiksi Euroopan nuorten parlamentissa tai Erasmuksen vaihto-ohjelmissa. Koulussamme tapaat vaihto-opiskelijoita eri puolilta maailmaa. TYKissä on mahdollista opiskella laajasti eri kieliä ja saavuttaa vankka kielitaito, josta on hyötyä ja iloa koko elämän ajan.

KIELIOHJELMA

KIELET A B1 B2 B3 
englanti X
espanja X * X
ranska X X ** X
ruotsi X X
saksa X X** X
venäjä X*** X* X

*opetus yhdessä B3-oppimäärän kanssa
**opetus osin yhdessä B3-oppimäärän kanssa
***itsenäinen opiskelu opettajan ohjauksessa

OPPIMÄÄRÄ KIELET
A englanti, ranska, ruotsi, saksa, venäjä
B1 ruotsi
B2 espanja, ranska, saksa, venäjä
B3 espanja, ranska, saksa, venäjä

Matematiikka, fysiikka ja kemia

Meillä opiskellaan laajasti matemaattisia ja luonnontieteellisiä aineita hyvin tuloksin. Tarjolla on laaja kurssivalikoima, ja myös koulukohtaisia kursseja opiskellaan paljon. Opiskelijapalautteen perusteella opetus on laadukasta ja innostavaa.

Pitkän matematiikan merkitys uudistuneessa korkeakouluvalintajärjestelmässä on korostunut entisestään. Opintojen tueksi on valittavissa kertaava kurssi jokaisen opiskeluvuoden lopussa. Näin opiskelija voi tarpeen vaatiessa varmistaa taitojensa riittävyyden. Syventävillä  kursseilla sivutaan jo korkeakouluopinnoissakin käsiteltäviä teemoja.

Lyhyen matematiikan opinnoissa painottuu matematiikan merkitys osana arkielämän taitoja — unohtamatta silti sitä, että kursseilla hankitaan myös pohjataidot lukion jälkeisten opintojen matematiikan opiskeluun.

Fysiikassa ja kemiassa on paljon kokeellisuutta. Kemian kursseilla määritetään esimerkiksi aspiriinin rakenne ja partakoneenterän rautapitoisuus. Fysiikassa tehdään mm. sähkö- ja valo-opin tutkimuksia.   Luonnontieteiden opiskelu auttaa ymmärtämään maailmaa ja maailmankaikkeutta. Kysymyksiin ”millaista värähtelyä on kitaran kielessä?”, ”miksi jää kelluu? tai ”miksi laturi kuumenee käytettäessä?” löytyy selitys.

Matemaattisissa aineissa oppimisen jokapäiväisenä tukena ovat matemaattiset ohjelmistot ja sähköiset ympäristöt. Niiden avulla mallintaminen saa uusia ulottuvuuksia.

Biologia ja maantiede

Biologiassa tarkastellaan elollisen luonnon rakennetta, toimintaa ja vuorovaikutussuhteita itse tutkien ja pohtien niin luokassa, laboratoriossa kuin luonnossakin. Pakollisilla kursseilla tutustutaan elämän ominaisuuksiin ja keskeisiin reaktioihin, ympäristön tilaan ja sen tutkimiseen. Syventävät kurssit valottavat solun ja perinnöllisyyden saloja sekä tutustuttavat sinut ihmiselimistön toimintaan ja bioteknologian menetelmiin. Tietämystäsi voit syventää koulukohtaisella biologian työkurssilla.

Miten luonto toimii, miten kaupungit muodostuvat ja miten me elämme niissä? Miten ihmisen oma toiminta voi sysätä liikkeelle luonnossa muutoksia, joita emme oikeastaan haluaisi? Maantieteen kursseilla tutustutaan siihen, miten ihminen järjestää elämänsä ja millainen vaikutus ihmisellä on eri puolilla maapalloa. Työskentelemme luokkatiloissa, luonnossa ja kaupungilla. Opiskelu tapahtuu ryhmissä ja itsenäisesti, projektitöinä ja tuntiopetuksena.  Tietotekniikan tarjoamat uudet menetelmät ja tiedonhankintatavat ovat kiinteä osa opetusta.

Historia

pyrkii menneisyyden ihmisten ratkaisujen selittämiseen ja ymmärtämiseen. Monet nykypäivän ilmiöt ovat hyvin moniulotteisia ja pitkän kehityksen tulosta. Historia auttaa hahmottamaan suuria kokonaisuuksia ja etsimään yhteyksiä menneisyyden ja nykyisyyden välillä.

Yhteiskuntaoppi

auttaa ymmärtämään nykymaailmaa. Miten talous toimii? Mitä on demokratia? Yhteiskuntaoppia opiskelemalla opit hahmottamaan syitä ja seurauksia. Keskustelevassa ilmapiirissä opit myös ilmaisemaan ajatuksiasi ja rohkaistut osallistumaan yhteiseen yhteiskunnalliseen pohdintaan.

Filosofia

opettaa ajattelemaan. Filosofian tunneilla opit ajattelun taitoja kuten rakentavaa kriittisyyttä, suvaitsevaisuutta ja johdonmukaisuutta. Tuntien ilmapiiri on keskusteleva ja erilaisia maailmankatsomuksia ymmärtävä. Aiheet ovat kaikkea pienen ja arkisen sekä maailmankaikkeuden ja ihmisyyden perimmäisten kysymysten välillä.

Psykologia

tutkii ihmisen toimintaa. Se auttaa ymmärtämään ihmisten käyttäytymistä ja mielen tapahtumia. Lisäksi se tarjoaa aineksia itseymmärryksen syventämiseen: miten aivomme, muut ihmiset ja omat tulkintamme vaikuttavat toimintaamme.

Kursseilla perehdytään psyykkiseen toimintaan ja sen tutkimiseen. Psykologian osa-alueita ovat: ihmisen kehitys, tiedonkäsittely (havaitseminen, tarkkaavaisuus, oppiminen, muisti, ajattelu, kieli ja ongelmanratkaisu), motivaatio ja tunteet, neuropsykologia ja persoonallisuuspsykologia. Myös mielen sairauksia ja niiden hoitoa käsitellään kursseilla. Lisäksi koulussamme voi opiskella sosiaalipsykologiaa, jossa tutkitaan miten ihmiset vaikuttavat toisiinsa.

Terveystieto

on monitieteiseen tietoperustaan nojautuva oppiaine, jonka tarkoituksena on edistää terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa osaamista. Terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä ilmiöitä tarkastellaan monipuolisesti yksilötasolta aina globaaleihin ilmiöihin asti.

Uskonto

oppiaineena vahvistaa uskonnollisen ja katsomuksellisen yleissivistyksen muodostumista. Opinnot auttavat ymmärtämään ihmistä yksilönä ja yhteisön jäsenenä. Ne myös syventävät tietoamme kulttuureista, historiasta ja yhteiskunnasta.

Kursseilla perehdytään tutkimaan seuraavia eri aiheita: uskonto ilmiönä, maailmanlaajuinen kristinusko, maailman uskonnot ja uskonnolliset liikkeet, uskonto osana suomalaista yhteiskuntaa, uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa sekä uskonto ja media.

Elämänkatsomustieto

opettaa ajattelun taitoja kuten rakentavaa kriittisyyttä, suvaitsevaisuutta ja johdonmukaisuutta. Tuntien ilmapiiri on keskusteleva ja erilaisia maailmankatsomuksia ymmärtävä. Aiheet ovat kaikkea pienen ja arkisen sekä maailmankaikkeuden ja ihmisyyden perimmäisten kysymysten välillä.

Liikunta, musiikki ja kuvataide

Taito- ja taideaineiden tavoitteena on löytää oma tapa tehdä taidetta ja liikkua. Lisäksi oppitunnit toimivat hyvänä vastapainona teoriaopinnoille ja saat pienen hengähdystauon lukioarkeesi.

Liikunnan kursseilla on tarkoitus löytää energiaa arkeen niin seinällä kiipeillen, polttopalloa pelaillen kuin matolla rentoutuen.  Musiikin tunneilla riittää tekemistä yhtä lailla vasta-alkajalle kuin harrastajallekin; voit soittaa bändeissä, tehdä musiikkia tietokoneella ja laulaa. Kuvataiteissa saat tunkea sormesi niin saveen kuin sormiväreihin tai tehdä taidetta diginä!

Lukiodiplomit

Lukion opetussuunnitelmassa määriteltäviin soveltaviin kursseihin voivat kuulua eri aineissa ja aineryhmissä suoritettavat lukiodiplomit. Lukiodiplomien tehtävänä on antaa opiskelijalle mahdollisuus osoittaa erityistä osaamistaan ja harrastuneisuuttaan pitkäkestoisen näytön avulla.

Lukiodiplomi kuvaa monipuolisesti opiskelijan tavoitteellista työskentelyä, kehittyneitä taitoja ja syvällistä osaamista. Opiskelija tutkii ja ilmaisee kulttuurisesti moninaista todellisuutta eri oppiaineille ominaisin keinoin. Lukiodiplomi ilmentää opiskelijan ajattelun, tuottamisen, tulkinnan ja arvottamisen taitoja sekä omaehtoista harrastuneisuutta. Lukiodiplomit tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuden arvioida lukio-opintojen aikana karttunutta osaamistaan ja vahvuuksiaan jatko-opintojen näkökulmasta.

Lukiodiplomit täydentävät lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen osoittamaa osaamista.  Opetushallitus antaa ohjeet kunkin lukiodiplomin suorittamisesta.

Tampereen yhteiskoulun lukiossa voi lukiodiplomin suorittaa seuraavissa aineissa:

  • Kuvataide
  • Liikunta
  • Media
  • Musiikki
  • Tanssi
  • Teatteri

Teemaopinnot

Teemaopinnot ovat eri tiedonaloja yhdistäviä opintoja. Ne eheyttävät opetusta ja kehittävät opiskelijoiden taitoja hahmottaa ja ymmärtää yksittäistä oppiainetta laajempia kokonaisuuksia. Teemaopintojen keskeisenä tehtävänä on tarjota mahdollisuuksia usean eri oppiaineen tietojen ja taitojen yhdistämiseen ja soveltamiseen. Teemaopintojen kurssitarjonta vaihtelee vuosittain.

Monitieteinen ajattelu (TO1)

Kurssin tavoitteena on tarjota tilaisuuksia ajattelun taitojen kehittämiseen laaja-alaisesti ja oppiainerajat ylittävästi. Opiskelijat oppivat hahmottamaan eri tieteen- ja taiteenalojen välisiä yhteyksiä sekä niiden keskeisten periaatteiden ja käsitteiden vuorovaikutusta yhtä tiedonalaa laajemmissa kokonaisuuksissa. Kurssin aikana opiskelijat kehittävät kriittistä ja luovaa ajatteluaan itsenäisesti ja yhteistoiminnassa muiden kanssa. He analysoivat ja arvioivat erilaisia käsitejärjestelmiä ja näkökulmia ja käyttävät niitä johtopäätösten ja ratkaisujen tekemiseen. Kurssin keskeiset sisällöt valitaan vähintään kahdesta eri oppiaineesta tai aihekokonaisuudesta. Kurssilla syvennytään johonkin ilmiöön useamman tieteenalan näkökulmasta. Ilmiö, jonka ympärille kurssi rakennetaan, voi vaihdella vuosittain. Opiskelija voi lukea opinto-ohjelmaansa yhden toteutuneen kurssin.

Tutkiva työskentely teknologialla (TO2)

Tieto- ja viestintäteknologian kurssin tavoitteena on, että opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja esittää yksin tai yhteistyössä muiden opiskelijoiden kanssa johonkin ilmiöön tai aihepiiriin liittyvän dokumentoidun projektin, tutkielman, keksinnön tai muun tuotoksen. Samalla hän kehittää osaamistaan tieto- ja viestintäteknologiassa. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija saa tilaisuuksia oppiainerajat ylittävään työskentelyyn ja yhteistyöhön. Kurssin keskeisillä sisällöillä on yhteys kahden tai useamman eri oppiaineen tietoihin ja taitoihin sekä aihekokonaisuuksiin. Kurssin sisältö vaihtelee vuosittain. Opiskelija voi lukea opinto-ohjelmaansa yhden toteutuneen kurssin.

Osaaminen arjessa (TO3)

Vapaaehtoistoiminnan, työelämän, liikennekasvatuksen tai kansainvälisen toiminnan kurssilla opiskelija saa tilaisuuksia tietojensa ja taitojensa soveltamiseen käytännön työtehtävissä ja tilanteissa. Tarkoituksena on vahvistaa opiskelijoiden koulussa hankkiman osaamisen ja arkielämän välistä yhteyttä. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään yhteiskunnan toimintaperiaatteita ja kehittää työelämässä tarvittavaa osaamista koulun ulkopuolisissa toimintaympäristöissä. Hän saa mahdollisuuksien mukaan tilaisuuksia osaamisensa syventämiseen myös kansainvälisessä yhteistyössä. Opiskelijalle voidaan lukea hyväksi kokonaan tai osin kurssin tavoitteiden ja sisältöjen mukainen muualla hankittu osaaminen. Oman kurssisuorituksen saa jokaisesta seuraavasta opintokokonaisuudesta: aktiivinen toiminta opiskelijakunnassa, ohjaus ja tuutorointi, liikennekasvatus, kansainvälisyys sekä työelämä ja vapaaehtoistyö.

Ilmiökurssit

Ilmiökursseilla opitaan yli oppiainerajojen ja yhdistetään opiskelua esimerkiksi ilmaisutaitoaineessa ja kielessä tai reaaliaineessa. Ilmiökurssit voivat olla valtakunnallisia pakollisia tai syventäviä tai koulukohtaisia. Ilmiökurssien tarjonta vaihtelee vuosittain.