×

Suoritukset ja poissaolot

Opiskelijan intra

Opiskelijat saavat aloittaessaan opinnot Tampereen yhteiskoulun lukiossa käyttäjätunnuksen Wilmaan, joka on hallintorekisterin www-liittymä. Wilman kautta opiskelija voi seurata opintomenestystään ja poissaolomääriä sekä tehdä kurssimuutoksia ja -valintoja. Alaikäisen opiskelijan huoltajalla on myös omalla käyttäjätunnuksellaan pääsy opintorekisteriin. Wilman pikaviesti on kätevä tapa pitää yhteytta opiskelijan ja opettajan sekä huoltajan ja opettajan välillä. Huoltaja selvittää opiskelijan poissaolot Wilmassa.

Jos opintorekisterissä on virheitä (arvosanoja puuttuu tai ne ovat väärin), tulee opiskelijan välittömästi ottaa yhteys kurssin opettajaan. Opintorekisteriotteen saa tulostettua Wilmasta.

Kurssien arvostelu

Kurssit arvostellaan joko numeroin tai suoritusmerkinnällä opetussuunnitelmassa määritellyllä tavalla. Numeroarvosanat ovat seuraavat: 4 (hylätty), 5 (välttävä), 6 (kohtalainen), 7 (tyydyttävä), 8 (hyvä), 9 (kiitettävä) ja 10 (erinomainen).

Opettaja ilmoittaa kurssin alussa, millä perustein kurssi arvostellaan. Arvosteluperusteet on kirjattu opetussuunnitelmaan ja opinto-oppaaseen.

Jos kurssin suoritukset ovat kesken (esimerkiksi koe puuttuu), arvosanaksi annetaan T (= täydennettävä). Tämän arvosanan suorittamisesta on sovittava kyseisen opettajan kanssa mahdollisimman pian. Uusintakoemahdollisuus järjestetään jokaisen jakson päätyttyä.

Poissaolot

Kaikki poissaolot selvitetään Wilmassa. Alaikäisen poissaolon varmentaa huoltaja ja täysi-ikäisen lääkäri, terveydenhoitaja tai vanhemmat. Runsaat poissaolot vaikuttavat kurssiarvosanaan. Lääkärintodistuksella varmennetut yhtäjaksoiset ja pitkäaikaiset sairaudet käsitellään erikseen.

Jos opiskelija on ollut poissa kurssilta kahdeksan oppituntia tai enemmän ilman hyväksyttävää syytä, kurssi on uusittava kokonaan opetukseen osallistuen. Ennalta tiedossa olevaan poissaoloon on aina pyydettävä lupa. Kolmeen päivään asti luvan myöntää ryhmänohjaaja, pitempiin poissaoloihin rehtori.

Jos sairaus kestää enemmän kuin kolme päivää, on otettava yhteys ryhmänohjaajaan tai kansliaan. Kahden viikon tai sitä pidemmästä poissaolosta on aina tuotava lääkärintodistus ryhmänohjaajalle. Poissaolomäärät kirjataan opintorekisteriin.

Jos opiskelija on sairauden tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi estynyt osallistumaan kurssikokeeseen, on siitä esitettävä poissaoloselvitys ennen uusintakokeeseen ilmoittautumista. Koe tulee suorittaa ensimmäisenä mahdollisena uusintapäivänä, muuten opiskelijan on käytävä kurssi uudelleen opetukseen osallistuen.

Jos opiskelija on ilman hyväksyttävää syytä tai poissaoloselvitystä pois kurssikokeesta, hän menettää oikeutensa osallistua kurssikokeeseen uusintapäivänä ja koko kurssi on suoritettava uudelleen opetukseen osallistuen.

Itsenäinen opiskelu

Yleensä oppiaineen ensimmäistä kurssia ei kuitenkaan voi suorittaa itsenäisesti. Itsenäiseen suorittamiseen on saatava lupa ensin aineen opettajalta ja sitten rehtorilta. Luvan saaminen edellyttää hyvää menestystä aikaisemmissa kursseissa.

Itsenäisesti opiskeltavat kurssit suoritetaan yleensä sille opettajalle, joka parhaillaan opettaa kyseistä kurssia. Hän hyväksyy opiskelusuunnitelman aikatauluineen. Suunnitelma kirjoitetaan erityiselle kaavakkeelle, joka jätetään kansliaan.

Verkko-opiskelu

Koulussamme hyödynnetään verkkoa oppimisen välineenä. Yleisimmin verkkoa käytetään opetusmateriaalin jakamiseen opiskelijoille, mutta verkko-opiskelu on paljon muutakin. Verkko-opiskelu tarkoittaa verkko-oppimisympäristössä (esim. Moodle, Pedanet, blogit) toimimista, keskustelua ja tehtävien ja ryhmätöiden tekoa yhdessä opettajan ja muiden opiskelijoiden kanssa. Osa lähikurssin oppitunneista voidaan opiskella verkkoa hyödyntäen, tai verkkoa käytetään materiaalin jakamisessa, opiskelijatöiden palautuksissa ja julkaisussa sekä niiden kommentoinnissa. Opettaja ohjeistaa opiskelijoita verkko-opiskeluun.

Opiskelijat voivat opiskella myös kokonaisia kursseja verkossa. Nämä verkkokurssit valitaan seututarjottimelta, jossa on tarjolla laaja valikoima lukion pakollisia ja syventäviä kursseja. Kokonaan verkossa tapahtuvat kurssit eivät ole sidottuja mihinkään lukujärjestyksen koodiin. Opiskelijan ei kuitenkaan kannata ottaa muutenkin täyden lukujärjestyksen päälle vielä verkkokurssia, sillä verkkokurssi vaatii yhtä paljon aikaa ja opiskelupanostusta kuin luokkakurssi.

Yleensä verkkokurssit tapahtuvat yhden tai kahden jakson aikana, ja opiskelupaikan varmistamiseksi niille on hyvä ilmoittautua hyvissä ajoin. Jos opiskelijalla on oikeus osallistua verkkokurssille, rehtori antaa vahvistuksen ilmoittautumiselle. Osallistumisen esteenä voi olla esimerkiksi aiemmin kesken jäänyt verkkokurssi tai ongelmat kyseisen aineen opiskelussa.